И преподобныя, от Луки, зачало 33. — КиберПедия 

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

И преподобныя, от Луки, зачало 33.Во вре́мя о́но, моля́ше Иису́са не́кий от фарисéй, да бы ял с ним: и вшед в дом фарисе́ов, возлеже́. И се жена́ во гра́де, я́же бе гре́шница, и уве́девши, я́ко возлежи́т во хра́мине фарисе́ове, прине́сши алава́стр ми́ра. И ста́вши при ногу́ Eго́ созади́, пла́чущися, нача́т умыва́ти но́зе Eго́ слеза́ми, и власы́ главы́ своея́ отира́ше, и облобыза́ше но́зе Eго́, и ма́заше ми́ром. Ви́дев же фарисе́й возва́вый Eго́, рече́ в себе́, глаго́ля: Сей а́ще бы был проро́к, ве́дел бы кто и какова́ жена́ прикаса́ется Eму́, я́ко гре́шница eсть. И отвеща́в Иису́с рече́ к нему́: Си́моне, и́мам ти не́что рещи́. Oн же рече́: Учи́телю, рцы. Иису́с же рече́: два должника́ бе́ста заимода́вцу не́коему, eди́н бе до́лжен пятию́сот дина́рий, други́й же пятию́десят. Не иму́щема же и́ма возда́ти, oбе́ма отда́. Кото́рый у́бо eю́, рцы, па́че возлю́бит eго́? Отвеща́в же Си́мон рече́: мню, я́ко eму́же вя́щше отда́. Oн же рече́ eму́: пра́во суди́л eси́. И обра́щься к жене́, Си́монови рече́: ви́диши ли сию́ жену́? Внидо́х в дом твой, воды́ на но́зе Мои́ не даде́, сия́ же слеза́ми облия́ Ми но́зе, и власы́ главы́ своея́ отре́. Лобза́ния Ми не даде́, сия́ же, отне́лиже внидо́х, не преста́ облобыза́ющи Ми но́зе. Ма́слом главы́ Моея́ не пома́за: сия́ же ми́ром пома́за Ми но́зе. Его́же ра́ди, глаго́лю ти: отпуща́ются греси́ eя́ мно́зи, я́ко возлюби́ мно́го, а eму́же ма́ло оставля́ется, ме́ньше лю́бит. Рече́ же eй: отпуща́ются тебе́ греси́. И нача́ша возлежа́щии с Ним глаго́лати в себе́: кто Сей eсть, и́же и грехи́ отпуща́ет? Рече́ же к жене́: ве́ра твоя́ спасе́ тя, иди́ в ми́ре.

Причастен:

Хвали́те Го́спода с Небе́с, / хвали́те Его́ в Вы́шних. Другий: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник, / от слу́ха зла не убои́тся.

На трапезе учреждаемся, якоже и в прежних Неделях.

 


СЕДМИЦА ВАИЙ

В ПЯТОК ВАИЙ НА 6-М ЧАСЕ

Тропарь пророчества. Глас 3:

Нестерпи́мый есть, Го́споди, гнев на гре́шники преще́ния Твоего́, / и не́смы досто́йни воззре́ти, и проси́ти от Тебе́ ми́лости: / да не я́ростию Твое́ю, ни гне́вом Твои́м погуби́ши нас, / и́хже от земли́ руко́ю Твое́ю созда́л еси́.Прокимен, псалом 121. Глас 4:

До́му ра́ди Го́спода Бо́га на́шего / взыска́х блага́я тебе́. Стих: Возвесели́хся о ре́кших мне: в дом Госпо́день по́йдем.

Пророчества Исаиина чтение.
[Глава 66, ст. 10 – 24.]

Весели́ся Иерусали́ме, и торжеству́йте в нем вси лю́бящии его́, и живу́щии в нем ра́дуйтеся вку́пе с ним ра́достию, вси ели́цы пла́касте о нем. Да ссе́те и насы́титеся от сосца́ утеше́ния его́, да сса́вше насладите́ся от вхо́да сла́вы его́. Я́ко сия́ глаго́лет Госпо́дь: се Аз уклоня́ю на ня, а́ки реку́ ми́ра, и а́ки пото́к наводня́емый, сла́ву язы́ков: де́ти их на ра́мена взя́ты бу́дут, и на коле́ну уте́шатся. Я́коже а́ще кого́ ма́ти утеша́ет, та́ко и Аз уте́шу вы, и во Иерусали́ме уте́шитеся. И у́зрите, и возра́дуется се́рдце ва́ше, и ко́сти ва́ша я́ко трава́ прозя́бнут: и позна́ется рука́ Госпо́дня боя́щимся Его́, и запрети́т непокаря́ющимся. Се бо Госпо́дь, я́ко огнь прии́дет, и я́ко бу́ря колесни́цы Его́, возда́ти я́ростию отмще́ние Свое́, и преще́ние во пла́мени о́гненне. Огне́м бо Госпо́дним суди́тися бу́дет вся земля́, и мече́м Его́ вся́ка плоть: мно́зи я́звени бу́дут от Го́спода. Очища́ющиися и освяща́ющиися в вертогра́дех, и в преддве́риих яду́щии мя́со свино́е, и ме́рзости, и мы́ши, вку́пе поги́бнут, рече́ Госпо́дь. И Аз дела́ их и помышле́ния их вем, и гряду́ собра́ти вся наро́ды и язы́ки, и прии́дут, и у́зрят сла́ву Мою́. И оста́влю на них зна́мение, и послю́ от них спасе́ных во язы́ки, в Фарси́с, и в Фуд, и в Луд, и в Мосо́х, и в Фове́ль, и во Елла́ду, и во о́стровы да́льныя, и́же не слы́шаша и́мене Моего́, ниже́ ви́деша сла́ву Мою́, и возвестя́т сла́ву Мою́ во язы́цех. И приведу́т бра́тию ва́шу от всех язы́к дар Го́сподеви, с ко́ньми и колесни́цами и с носи́лами мсков, под се́ньми во святы́й град Иерусали́м, рече́ Госпо́дь: а́ки бы принесли́ сы́нове Изра́илевы же́ртвы своя́ Мне со псалмы́ в дом Госпо́день. И от тех пойму́ Себе́ жерцы́ и леви́ты, рече́ Госпо́дь. Я́коже бо не́бо но́во, и земля́ нова́, я́же Аз творю́, пребыва́ют пре́до Мно́ю, глаго́лет Госпо́дь: та́ко ста́нет се́мя ва́ше, и и́мя ва́ше. И бу́дет ме́сяц от ме́сяца, и суббо́та от суббо́ты, прии́дет вся́ка плоть поклони́тися пре́до Мно́ю во Иерусали́м, рече́ Госпо́дь. И изы́дут, и у́зрят тру́пы челове́ков преступи́вших Мне, червь бо их не сконча́ется, и огнь их не уга́снет, и бу́дут в позо́р вся́кой пло́ти.Прокимен, псалом 122, глас 6:

Поми́луй нас, Го́споди, / поми́луй нас. Стих: К Тебе́ возведо́х о́чи мои́ живу́щему на небеси́.

В ПЯТОК ВАИЙ ВЕЧЕРА

Во светильничное обычное стихословие. На Го́споди воззва́х, поставим стихов, 10. И поем самогласен дне дважды, и мученичен: и праведнаго Лазаря самогласных 5, творяще я седмь.

Самогласен, глас 8, дважды.

Душеполе́зную соверши́вше Четыредеся́тницу, / и святу́ю седми́цу стра́сти Твоея́, / про́сим ви́дети, Человеколю́бче, / е́же просла́вити в ней вели́чия Твоя́, / и неизрече́нное нас ра́ди смотре́ние Твое́, / единому́дренно воспева́юще: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Мученичен: Му́ченицы Госпо́дни моли́те Бо́га на́шего, / и испроси́те душа́м на́шим мно́жество щедро́т, / и очище́ние мно́гих прегреше́ний, мо́лимся.

Таже поем святаго Лазаря, самогласны 5.
Творение благочестиваго царя,
господина Льва Премудраго. Глас 6.

Го́споди, Ла́зарев хотя́ гроб ви́дети, / во́лею хотя́й во гроб всели́тися вопроша́л еси́: / где положи́сте его́? / Уве́дев же, е́же не неве́дал еси́, / и возглаша́л, его́же люби́л еси́: / Ла́заре гряди́ вон. / И послу́ша бездыха́нный, / дыха́ние даю́щаго ему́, / Тебе́, Спа́са душа́м на́шим. [Дважды.]

Го́споди, на гроб четвероднев́наго прише́л еси́ Ла́заря, / и над гро́бом сле́зы пролия́в, / мертвеца́ четверодне́вна возста́вил еси́, кла́се живота́. / Те́мже смерть свя́зана бысть гла́сом: / пелены́ разреши́шася рука́ми. / Тогда́ ра́дости испо́лнися мно́жество учени́к, / и еди́но от всех служа́шеся согла́сие: / благослове́н еси́ Спа́се, поми́луй нас. [Дважды.]

Го́споди, глас Твой разруши́ а́дово ца́рствие, / и сло́во вла́сти Твоея́ возста́ви из гро́ба четверодне́внаго, / и бысть Ла́зарь пакибытия́ проображе́ние спаси́тельное. / Вся возмо́жна Тебе́, Влады́ко всех Царю́, / да́руй рабо́м Твои́м очище́ние, и ве́лию ми́лость. [Единожды.]

Го́споди, уве́рити хотя́ / ученико́м Твои́м из ме́ртвых Твое́ Воскресе́ние, / на гроб Ла́зарев прише́л еси́, / и возгласи́вшу Ти сего́, ад плени́ся, / и отпусти́ четверодне́вна, вопию́ща Тебе́: / благослове́нный Го́споди, сла́ва Тебе́. [Единожды.]

Го́споди, пое́мь ученики́ Твоя́, / в Вифа́нию прише́л еси́, / да возста́виши Ла́заря, / и прослези́вся над ним зако́ном естества́ челове́ча, / я́ко Бог того́ четверодне́вна воздви́гл еси́, / и вопия́ше Ти, Спа́се: / благослове́нный Го́споди, сла́ва Тебе́. [Единожды.]

Слава, глас 8: Предста́в гро́бу Ла́зареву Спа́се наш, / и возгласи́в ме́ртваго, я́ко от сна воскреси́л еси́: / оттрясе́ тле́ние нетле́ния ма́нием, / и изы́де сло́вом, свя́занный укро́йми. / Вся мо́жеши, вся Тебе́ рабо́тают, Человеколю́бче, / вся повину́ются Ти, Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

И ныне, глас тойже: Душеполе́зную соверши́вше Четыредеся́тницу, возопии́м: / ра́дуйся гра́де Вифа́ние, оте́чество Ла́зарево. / Ра́дуйтеся Ма́рфа и Мари́а, того́ сестры́, / зау́тра бо Христо́с прихо́дит, / оживи́ти глаго́лом уме́ршаго бра́та. / Его́же глас услы́шав, го́рький и несы́тый ад, / стра́хом вострепета́в, и вельми́ возстена́в, / отпу́стит Ла́заря укро́йми обя́зана. / Его́же чудеси́ собо́р евре́йский удиви́вся, / с ва́ием и ве́твьми Того́ сря́щут, / и явя́тся похваля́ющии де́ти, / Ему́же зави́дят отцы́. / Благослове́н гряды́й во и́мя Госпо́дне Царь Изра́илев.

Вход. Све́те ти́хий:

Прокимен, псалом 123, глас 6:

По́мощь на́ша во и́мя Го́спода, / сотво́ршаго не́бо и зе́млю. Стих: Я́ко а́ще не Госпо́дь бы был в нас, да рече́т у́бо Изра́иль.

Бытия чтение.
[Глава 49, ст. 33, глава 50, ст. 1 – 26.]

Преста́ Иа́ков завеща́я сыно́м свои́м: и возложи́в Иа́ков но́зе свои́ на одр, у́мре, и приложи́ся к лю́дем свои́м. И припа́д Ио́сиф на лице́ отца́ своего́, пла́кася [го́рько] о нем, и облобыза́ его́. И повеле́ Ио́сиф рабо́м свои́м погреба́телем погребсти́ отца́ своего́: и погребо́ша погреба́тели Изра́иля. И испо́лнишася ему́ четы́редесять дней, та́ко бо исчисля́ются дни́е погребе́ния: и пла́кася его́ Еги́пет се́дмьдесят дней. Егда́ же преидо́ша дни́е пла́ча, глаго́ла Ио́сиф к вельмо́жам фарао́новым, глаголя: а́ще обрето́х благода́ть пред ва́ми, рцы́те о мне во у́ши фарао́ну, глаго́люще: оте́ц мой закля́ мя пре́жде сконча́ния [своего́], глаго́ля: во гро́бе, его́же ископа́х себе́ в земли́ Ханаа́ни, та́мо мя погреби́ ны́не у́бо возше́д погребу́ отца́ моего́, и возвращу́ся. И реко́ша фарао́ну по словеси́ Ио́сифову. И рече́ фарао́н к Ио́сифу: взы́ди, погреби́ отца́ твоего́, я́коже закля́ тя. И взы́де Ио́сиф погребсти́ отца́ своего́: и совзыдо́ша с ним вси раби́ фарао́ни, и старе́йшины до́му его́, и вси старе́йшины земли́ Еги́петския. И весь дом Ио́сифов, и бра́тия его́, и весь дом отца́ его́, и сро́дницы его́: о́вцы же и волы́ оста́виша в земли́ Гесе́м. И совзыдо́ша с ним и колесни́цы и ко́нницы, и бысть полк вели́к зело́. И приидо́ша на гумно́ Ата́дово, е́же есть об он пол Иорда́на, и рыда́ша его́ рыда́нием ве́лиим и кре́пким зело́: и сотвори́ плачь отцу́ своему́ седмь дней. И ви́деша жи́тели земли́ Ханаа́нския плач на гумне́ Ата́дове, и ре́ша: плач вели́к сей есть еги́птяном: сего́ ра́ди нарече́ся и́мя ме́сту тому́, Плачь Еги́петск, е́же есть об он пол Иорда́на. И сотвори́ша ему́ та́ко сы́нове его́, я́коже запове́да им. И взя́ша его́ сы́нове его́, в зе́млю Ханаа́ню: и погребо́ша его́ в пеще́ре сугу́бей, ю́же стяжа́ Авраа́м, пеще́ру в стяжа́ние гро́ба от Ефро́на Хетте́анина, пря́мо Мамври́и. И возврати́ся Ио́сиф во Еги́пет, сам и бра́тия его́, и вси совозше́дшии погребсти́ отца́ его́. Ви́девше же бра́тия Ио́сифовы, я́ко у́мре оте́ц их, ре́ша: да не когда́ воспомяне́т зло́бу на́шу Ио́сиф, и воздая́нием возда́ст нам за вся зла́я, я́же показа́хом ему́. И прише́дше ко Ио́сифу, реко́ша: оте́ц твой закля́ пре́жде кончи́ны своея́, глаго́ля: Та́ко рцы́те Ио́сифу: оста́ви им непра́вду и грех их, я́ко лука́вая тебе́ показа́ша, и ны́не приими́ непра́вду рабо́в Бо́га отца́ твоего́. И пла́кася Ио́сиф, глаго́лющим им к нему́. И прише́дше к нему́ реко́ша: се мы тебе́ раби́. И рече́ к ним Ио́сиф: не бо́йтеся, Бо́жий бо есмь аз. Вы совеща́сте на мя зла́я, Бог же совеща́ о мне во блага́я, дабы́ бы́ло я́коже днесь, и препита́лися бы лю́дие мно́зи. И рече́ им: не бо́йтеся, аз препита́ю вас, и до́мы ва́ши. И уте́ши их, и глаго́ла им по се́рдцу их. И всели́ся Ио́сиф во Еги́пте сам и бра́тия его́, и весь дом отца́ его́: и поживе́ Ио́сиф лет сто де́сять. И ви́де Ио́сиф Ефре́мли де́ти до тре́тияго ро́да: и сы́нове Махи́ра сы́на Манасси́ина роди́шася при бе́дрех Ио́сифовых. И рече́ Ио́сиф бра́тии свое́й, глаго́ля: аз умира́ю, посеще́нием же посети́т вас Бог, и изведе́т вас от земли́ сея́ в зе́млю, о не́йже кля́тся Бог отце́м на́шим, Авраа́му, Исаа́ку, и Иа́кову. И закля́ Ио́сиф сы́ны Изра́илевы, глаго́ля: в посеще́нии, и́мже посети́т вас Бог, совознеси́те и ко́сти моя́ отсю́ду с ва́ми. И сконча́ся Ио́сиф сый лет ста десяти́, и погребо́ша его́, и положи́ша в ра́це во Еги́пте.

Прокимен, псалом 124, глас 4:

Наде́ющиися на Го́спода, я́ко гора́ Сио́н / не подви́жится во век. Стих: Я́ко не оста́вит Госпо́дь жезла́ гре́шных на жре́бий пра́ведных.

Притчей чтение.
[Глава 31, ст. 8 – 32.]

Сы́не, отверза́й уста́ твоя́ сло́ву Бо́жию, и суди́ вся здра́во. Отверза́й уста́ твоя́, и суди́ пра́ведно, разсужда́й же убо́га и не́мощна. Жену́ до́блю кто обря́щет, дража́йши есть ка́мения многоце́ннаго такова́я. Дерза́ет на ню се́рдце му́жа ея́: такова́я до́брых коры́стей не лиши́тся. Де́лает бо му́жу своему́ блага́я во все житие́. Обре́тши во́лну и лен, сотвори́ благопотре́бное рука́ма свои́ма. Бысть я́ко кора́бль ку́плю де́ющий, издале́ча собира́ет себе́ бога́тство. И востае́т из но́щи, и даде́ бра́шна до́му, и дела́ рабы́ням. Узре́вши село́ купи́: от плодо́в же рук свои́х насади́ стяжа́ние. Препоя́савши кре́пко чре́сла своя́, утверди́т мы́шцы своя́ на де́ло. И вкуси́, я́ко добро́ есть де́лати, и не угаса́ет свети́льник ея́ всю нощь. Ла́кти своя́ простира́ет на поле́зная, ру́це же свои́ утвержда́ет на вретено́. И ру́це свои́ отверза́ет убо́гому, длань же простре́ ни́щу. Не пече́тся о су́щих в дому́ муж ея́, егда́ где заме́длит: вси бо у нея́ оде́яни суть. Сугу́ба одея́ния сотвори́ му́жу своему́, от виссо́на же и порфи́ры себе́ одея́ния. Сла́вен быва́ет во врате́х муж ея́, внегда́ а́ще ся́дет в со́нмищи со старе́йшины жи́тельми земли́. Плащани́цы сотвори́, и продаде́ финики́аном, опоя́сания же ханане́ом. Уста́ своя́ отве́рзе внима́тельно и зако́нно, и чин запове́да язы́ку своему́. Кре́постию и ле́потою облече́ся, и возвесели́ся во дни после́дния. Те́сны стези́ до́му ея́: бра́шна же ле́ностнаго не яде́. Уста́ своя́ отве́рзе му́дро и зако́нно. Ми́лостыня же ея́ возста́ви ча́да ея́, и обогати́шася: и муж ея́ похвали́ ю. Мно́ги дще́ри стяжа́ша бога́тство, мно́ги сотвори́ша си́лу: ты же предуспе́ла и превознесла́ся еси́ над все́ми. Ло́жнаго угожде́ния, и су́етныя добро́ты же́нския несть в тебе́: жена́ бо разу́мная благослове́на есть. Страх же Госпо́день сия́ да хвали́т. Дади́те ей от плодо́в усте́н ея́, и да хвали́мь бу́дет во врате́х муж ея́.

И прочее последование Преждеосвященных яко обычно.

Ведомо буди, яко от днесь ниже мученичен, ниже Богородичен, ниже Осмогласник поется, даже до субботы святаго Фомы.

 Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

© cyberpedia.su 2017-2020 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав

0.007 с.