В среду первыя седмицы вечера — КиберПедия 

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

В среду первыя седмицы вечера

2017-05-23 297
В среду первыя седмицы вечера 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Егда бывает преждеосвященная, творит священник на едином коемждо антифоне стихословия малую ектению. На Го́споди воззва́х, поставим стихов 10. От Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́: На глас самогласна дне, повторяюще тойжде. Таже мученичен в тойже глас, таже 3 подобны Триоди: и 3 Минеи, повторяюще един. Самогласен дне.

Глас 8: Постя́щеся бра́тие теле́сне, / пости́мся и духо́вне: / разреши́м вся́кий сою́з непра́вды, / расто́ргнем стропо́тная ну́ждных измене́ний. / Вся́кое списа́ние непра́ведное раздере́м, / дади́м а́лчущим хлеб, / и ни́щия безкро́вныя введе́м в до́мы, / да прии́мем от Христа́ Бо́га / ве́лию ми́лость. [Дважды.]

Таже мученичен: А́ще ка́я доброде́тель, / и а́ще ка́я похвала́ подоба́ет святы́м? / Мече́м бо преклони́ша вы́и, / Тебе́ ра́ди прекло́ншаго Небеса́ и соше́дшаго, / излия́ша кро́ви Своя́, Тебе́ ра́ди / истощи́вшаго Себе́, и зрак ра́бий прии́мша, / смири́шася да́же до сме́рти, / нищету́ Твою́ подража́юще. / И́хже моли́твами, по мно́жеству щедро́т Твои́х, / Бо́же, поми́луй нас.

Таже господина Иосифа, глас 2.
Подобен: Я́ко яви́ся:

Светолу́чныя вас я́ко мо́лнии, в весь мир Иису́с, / мы́сленное вои́стинну со́лнце посла́в, / отгна́л есть светлостьми́ ва́шея Боже́ственныя про́поведи / пре́лести тьму, Богови́дцы апо́столи, / и просвети́ во мра́це неве́дения держи́мыя лю́те. / Его́же у́бо моли́те, низпосла́ти и нам / просвеще́ние и ве́лию ми́лость.

Другий тогоже. Подобен:

Доброде́тельми Илия́ возше́д на колесни́цу боже́ственную, / посто́м просвети́вся, / возноша́шеся на высоту́ небе́сную, / сему́ поревну́й, смире́нная душе́ моя́, / и пости́ся от вся́кия зло́бы, и за́висти, и сва́ра, / и сла́дости теку́щия и сла́стныя, / я́ко да боле́зни лю́тыя избе́гнеши, / ве́чнующия гее́нны, вопию́щи Христу́: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Другий господина Феодора, глас 5:
Подобен: Преподо́бне о́тче:

Апо́столи Боже́ственнии, / ми́ру тепле́йшии моли́твенницы, / и правосла́вным защити́телие, / иму́ще дерзнове́ния держа́ву ко Христу́ Бо́гу на́шему, / о нас моли́теся, мо́лим вы, всечестни́и, / да посто́в благо́е вре́мя све́тло сотвори́м, / и Единосу́щныя Тро́ицы благода́ть прии́мем: / великопропове́дницы сла́внии, / моли́теся о душа́х на́ших.

И Минеи 4. Сла́ва, и ны́не, Богородичен. И бывает вход с кадильницею, без Евангелия. [Егда же имать честися Евангелие, тогда и со Евангелием.] Све́те ти́хий:

Прокимен, псалом 11, глас 5: Ты, Го́споди, сохрани́ши ны, и соблюде́ши ны / от ро́да сего́ и во век. Стих: Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный.

Бытия чтение.
[Глава 1, 24 – 31. Глава 2, 1 – 3.]

Рече́ Бог: да изведе́т земля́ ду́шу жи́ву по ро́ду, четвероно́гая и га́ды, и зве́ри земли́ по ро́ду: и бысть та́ко. И сотвори́ Бог зве́ри земли́ по ро́ду, и скоты́ по ро́ду их: и вся га́ды земли́ по ро́ду их: и ви́де Бог, я́ко добра́. И рече́ Бог: сотвори́м челове́ка по о́бразу На́шему и по подо́бию: и да облада́ет ры́бами морски́ми, и пти́цами небе́сными, [и зверьми́,] и скота́ми, и все́ю земле́ю, и все́ми га́ды пресмыка́ющимися по земли́. И сотвори́ Бог челове́ка, по о́бразу Бо́жию сотвори́ его́: му́жа и жену́ сотвори́ их. И благослови́ их Бог глаго́ля: расти́теся и мно́житеся, и напо́лните зе́млю, и госпо́дствуйте е́ю, и облада́йте ры́бами морски́ми, [и зверьми́,] и пти́цами небе́сными, и все́ми скота́ми, и все́ю земле́ю, и все́ми га́дами пресмыка́ющимися по земли́. И рече́ Бог: се дах вам вся́кую траву́ се́менную, се́ющую се́мя, е́же есть верху́ земли́ всея́: и вся́кое дре́во, е́же и́мать в себе́ плод се́мене се́меннаго, вам бу́дет в снедь: И всем звере́м земны́м, и всем пти́цам небе́сным, и вся́кому га́ду пресмыка́ющемуся по земли́, и́же и́мать в себе́ ду́шу живота́, и вся́ку траву́ зеле́ную в снедь: и бысть та́ко. И ви́де Бог вся ели́ка сотвори́: и се добра́ зело. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день шесты́й. И соверши́шася не́бо и земля́, и все украше́ние их. И соверши́ Бог в день шесты́й дела́ Своя́, я́же сотвори́: и почи́ в день седьмы́й от всех дел Свои́х, я́же сотвори́. И благослови́ Бог день седьмы́й, и освяти́ его́, я́ко в той почи́ от всех дел Свои́х, я́же нача́т Бог твори́ти.

Прокимен, псалом 12, глас 6: При́зри и услы́ши мя, / Го́споди Бо́же мой. Стих: Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́, доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́?

И посем возглашает диакон: Повели́те. Священник же взем обема рукама кадильницу, и свещник со свещею, стоит пред святою трапезою зря к востоком, и назнаменуя Крест, глаголет: Прему́дрость, про́сти. Таже обратяся на запад к народу, глаголет: Свет Христо́в просвеща́ет всех.

Чтец: При́тчей чте́ние. Диакон: Во́нмем.

Притчей чтение.
[Глава 2, ст. 1 – 22.]

Сы́не, а́ще прии́м глаго́л моея́ за́поведи, скры́еши в себе́. Послу́шает прему́дрости твое́ у́хо, и приложи́ши се́рдце твое́ к ра́зуму: приложи́ши же е́ в наказа́ние сы́ну твоему́. А́ще бо прему́дрость призове́ши, и ра́зуму да́си глас твой, чу́вство же взы́щеши вели́ким гла́сом. И а́ще взы́щеши ея я́ко сребра́, и я́коже сокро́вища испыта́еши ю: Тогда́ уразуме́еши страх Госпо́день, и позна́ние Бо́жие обря́щеши. Я́ко Госпо́дь дае́т прему́дрость, и от лица́ Его́ позна́ние и ра́зум. И сокро́виществует исправля́ющим спасе́ние, защища́ет же ше́ствие их, е́же сохрани́ти пути́ оправда́ний: и путь благогове́инствующих Его́ сохрани́т. Тогда́ уразуме́еши пра́вду и суд, и испра́виши вся стези́ благи́я. А́ще бо прии́дет прему́дрость в твою́ мысль, чу́вство же твое́й ду́ши добро́ бы́ти возмни́тся: Сове́т добр сохрани́т тя, помышле́ние же преподо́бное соблюде́т тя: Да изба́вит тя от пути́ зла́го, и от му́жа глаго́люща ничто́же ве́рно. О оста́вившии пути́ пра́выя, е́же ходи́ти в путе́х тьмы! О веселя́щиися о злых, и ра́дующиися о развраще́нии злем! И́хже стези́ стро́потни, и кри́ва тече́ния их: е́же дале́че тя сотвори́ти от пути́ пра́ваго, И чу́жда от пра́веднаго ра́зума. Сы́не, да тя не пости́гнет сове́т злый, оставля́ющий уче́ние ю́ности, и заве́та Боже́ственнаго забы́вший. Поста́ви бо при сме́рти дом свой, и при а́де с земны́ми дея́ния своя́. Вси ходя́щии по нему́ не возвратя́тся, ниже́ пости́гнут стезь пра́вых: ни бо дости́гнут лет жи́зни. А́ще бо бы́ша ходи́ли в стези́ благи́я, обрели́ у́бо бы́ша стези́ пра́вы гла́дки: бла́зи бу́дут жи́тели на земли́, незло́бивии же оста́нут на ней. Я́ко пра́вии вселя́тся на земли́, и преподо́бнии оста́нут на ней. Путие́ нечести́вых от земли́ поги́бнут, пребеззако́ннии же изри́нутся от нея́.

И по исполнении паремий, глаголет священник: Мир ти: И диакон: Прему́дрость. Чтец: Да испра́вится моли́тва моя́: Тогда праваго и леваго клиросов, и предстоящий народ, обе страны во всей церкви стоят на коленах молящеся. И по пении чтеца, первый лик поет тожде: Да испра́вится моли́тва моя́: И чтец, и другая страна лика, и предстоящий народ, стоят на коленах, дондеже пропоют. Таже чтец поет 1 стих: Го́споди воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: И по пропетии стиха, поет вторый лик: Да испра́вится моли́тва моя́: Тогда чтец, и первый лик, и тоя страны предстоящий народ, припадают на колена. Таже чтец поет вторый стих: Положи Го́споди хранение: И первый лик паки поет: Да испра́вится моли́тва моя́: И чтец, и вторый лик, и предстоящий народ паки приклоняют колена. И паки чтец поет третий стих: Не уклони́ се́рдце мое́: И вторый лик поет: Да испра́вится моли́тва моя́: И приклоняет колена чтец, и первый лик, и народ. И паки чтец поет: Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю: И тогда оба лика, и в церкви предстоящий весь народ, припадают на колена, и стоят, дондеже чтец поет, и воставше допевают на клиросе: Воздея́ние руку́ мое́ю же́ртва вече́рняя. И по исполнении творим поклоны 3.

Аще праздник Обретения честныя главы, или святых 40 мучеников, тогда по скончании, Да испра́вится моли́тва моя́: абие святым вратом отверзстым, поем прокимен, Апостол, Аллилу́иа, Ева́нгелие, и прочее по обычаю: Кроме же праздника, по Да испра́вится: диакон ектению, и священник молитвы прилежныя. Мы же творим поклоны 3. И прочее бывает последование преждеосвященных, по чину якоже в служебниках изъявися.

Ведати подобает: яко по происхождении Святых Даров исполняему, Ны́не си́лы небе́сныя: творим поклоны 3, непокровени суще.

Вестно же буди: яко егда Божественныя преносятся Тайны, вси людие поклонение богоподобное, и певцы ниц падше, Христу Богу в тайнах Сущему, творят: понеже совершенно предосвященны суть.

Киноник: Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь. Аллилу́иа, трижды. По отверзении же врат, речет диакон: Со стра́хом Бо́жиим, и ве́рою приступи́те. Мы же поклон един: И поем, Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, хвала́ Его́ во усте́х мои́х: Аллилу́иа, трижды. По возглашении же от иерея, Всегда́, ны́не и при́сно: Лик: Да испо́лнятся уста́ на́ша: Аллилу́иа, трижды. По заамвонной же молитве: Бу́ди и́мя Госпо́дне: И метания три. Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя: И подается нам антидор. И совершенный отпуст.

Сие последование бывает во всю Четыредесятницу, преждесвященней сущей. А идеже несть преждесвященныя, поются на Вечерни стихиры на 6: подобен в Триоди, и в Минеи. Сла́ва, и ны́не, Богородичен, по гласу Минеи. На стиховне, в Триоди самогласен дне дважды и мученичен, иже есть на Го́споди воззва́х: Сла́ва, и ны́не, Богородичен, тогоже гласа. И обычное кончание. Входяще же в трапезу, ядим сухоядение, пием и сок с медом. В четверток же тоя седмицы трапезы не представляем, но бываем постящеся даже до пятка: тогда бо ядим входяще в трапезу.

В СРЕДУ ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ,
НА ПОВЕЧЕРИИ

Глаголет священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И мы начинаем: Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь. Го́споди поми́луй, 12.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 69.

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

И исполнившуся сему, поем настоящий Великий канон преподобнаго отца нашего Андрея Критскаго, Иерусалимскаго. Творим же на коемждо тропаре метания три глаголюще и стих: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Великий канон. Глас 6.
Песнь 1.

Ирмосы по дважды: Помо́щник и покрови́тель / бысть мне во спасе́ние, / Сей мой Бог и просла́влю Его́, / Бог отца́ моего́ и вознесу́ Его́, / сла́вно бо просла́вися.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

От ю́ности Христе́, за́поведи Твоя́ преступи́х, / всестра́стно небреги́й, / уны́нием преидо́х житие́. / Те́мже зову́ Ти, Спа́се: / поне́ на коне́ц спаси́ мя.

Пове́ржена мя, Спа́се, пред враты́ Твои́ми, / поне́ на ста́рость не отри́ни мене́ во ад тща, / но пре́жде конца́, я́ко Человеколю́бец, / даждь ми прегреше́ний оставле́ние.

Бога́тство мое́, Спа́се, изнури́в в блуде́, / пуст есмь плодо́в благочести́вых, / а́лчен же зову́: / О́тче щедро́т, предвари́в / Ты мя уще́дри.

В разбо́йники впады́й аз есмь, / помышле́ньми мои́ми, / весь от них уязви́хся ны́не, и испо́лнихся ран, / но Сам ми предста́в, / Христе́ Спа́се, исцели́.

Свяще́нник мя предви́дев ми́мо и́де, / и леви́т ви́дя в лю́тых на́га презре́, / но из Мари́и возсия́вый Иису́се, / Ты предста́в уще́дри мя.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Преподобныя: Ты ми даждь светоза́рную благода́ть / от Боже́ственнаго свы́ше промышле́ния, / избежа́ти страсте́й омраче́ния, / и пе́ти усе́рдно, твоего́, Мари́е, жития́, / кра́сная исправле́ния.

Слава, Троичен: Пресу́щная Тро́ице, / во Еди́нице покланя́емая, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бна / даждь ми сле́зы умиле́ния.

И ныне, Богородичен: Богоро́дице, наде́жде и предста́тельство Тебе́ пою́щих, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко Влады́чица Чи́стая, / ка́ющася приими́ мя.

Песнь 2.

Ирмос: Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, / и воспою́ Христа́, / от Де́вы пло́тию прише́дшаго. (Дважды)

Поползо́хся, я́ко Дави́д блу́дно, и оскверни́хся, / но омы́й и мене́, Спа́се, слеза́ми.

Ни слез, ниже́ покая́ния и́мам, ниже́ умиле́ния, / Сам ми сия́, Спа́се, / я́ко Бог да́руй.

Погуби́х первозда́нную добро́ту / и благоле́пие мое́, / и ны́не лежу́ наг, и стыжду́ся.

Дверь Твою́ не затвори́ мне тогда́, / Го́споди, Го́споди, / но отве́рзи ми сию́ / ка́ющемуся Тебе́.

Внуши́ воздыха́ния души́ моея́, / и о́чию мое́ю приими́ ка́пли, Спа́се, / и спаси́ мя.

Человеколю́бче хотя́й всем спасти́ся, / Ты воззови́ мя, / и приими́ я́ко Благ ка́ющагося.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Пречи́стая Богоро́дице Де́во, / еди́на Всепе́тая, / моли́ приле́жно, во е́же спасти́ся нам.

 

Ирмос: Ви́дите, ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, / ма́нну одожди́вый / и во́ду из ка́мене источи́вый / дре́вле в пусты́ни лю́дем Мои́м, / десни́цею еди́ною и кре́постию Мое́ю.

Ви́дите ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, / внуша́й, душе́ моя́, Го́спода вопию́ща, / и удали́ся пре́жняго греха́, / и бо́йся я́ко неумы́тнаго, / и я́ко Судии́ и Бо́га.

Кому́ уподо́билася еси́ многогре́шная душе́, / то́кмо пе́рвому Ка́ину, и Ламе́ху о́ному, / каменова́вшая те́ло злоде́йствы, / и уби́вшая ум безслове́сными стремле́ньми.

Вся пре́жде зако́на прете́кши, о душе́! / Си́фу не уподо́билася еси́, / ни Ено́са подража́ла еси́, / ни Ено́ха преложе́нием, ни Но́я, / но яви́лася еси́ убо́га пра́ведных жи́зни.

Еди́на отве́рзла еси́ хля́би гне́ва, / Бо́га твоего́, душе́ моя́, / и потопи́ла еси́ всю, я́коже зе́млю плоть, и дея́ния и житие́, / и пребыла́ еси́ вне спаси́тельнаго ковче́га.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Преподобныя: Всем усе́рдием и любо́вию / притекла́ еси́ Христу́, / пе́рвый греха́ путь отвра́щши, / и в пусты́нях непроходи́мых пита́ющися, / и Того́ чи́сте соверша́ющи Боже́ственныя за́поведи.

Слава, Троичен: Безнача́льная, несозда́нная Тро́ице, / неразде́льная Еди́нице, / ка́ющася мя приими́, / согреши́вша спаси́, / Твое́ есмь созда́ние, не пре́зри, / но пощади́ и изба́ви / о́гненнаго мя осужде́ния.

И ныне, Богородичен: Пречи́стая Влады́чице, Богороди́тельнице, / наде́ждо к Тебе́ притека́ющих, / и приста́нище су́щих в бу́ри, / Ми́лостиваго и Созда́теля и Сы́на Твоего́ / уми́лостиви и мне / моли́твами Твои́ми.

Песнь 3.

Ирмос: Утверди́, Го́споди, на ка́мени за́поведей Твои́х / подви́гшееся се́рдце мое́, / я́ко Еди́н свят еси́ и Госпо́дь. (Дважды)

Благослове́ния Си́мова не насле́довала еси́, душе́ окая́нная, / ни простра́нное одержа́ние, / я́коже Иа́фет име́ла еси́ на земли́ оставле́ния.

От земли́ Харра́н, / изы́ди от греха́, душе́ моя́, / гряди́ в зе́млю точа́щую присноживо́тное нетле́ние, / е́же Авраа́м насле́дствова.

Авраа́ма слы́шала еси́, душе́ моя́, / дре́вле оста́вльша зе́млю оте́чества, / и бы́вша прише́льца, / сего́ произволе́нию подража́й.

У ду́ба Мамври́йскаго / учреди́в патриа́рх а́нгелы, / насле́дствова по ста́рости / обетова́ния лови́тву.

Исаа́ка, окая́нная душе́ моя́, / разуме́вши но́вую же́ртву, / та́йно всесожже́нную Го́сподеви, / подража́й его́ произволе́нию.

Исма́ила слы́шала еси́, трезви́ся, душе́ моя́, / изгна́на, я́ко рабы́нино отрожде́ние, / виждь, да не ка́ко подо́бно что / постра́ждеши ласкосе́рдствующи.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Содержи́мь есмь бу́рею, и треволне́нием согреше́ний, / но сама́ мя, ма́ти, ны́не спаси́, / и к приста́нищу Боже́ственнаго покая́ния возведи́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Ра́бское моле́ние и ны́не, преподо́бная, / прине́сши ко благоутро́бней моли́твами твои́ми Богоро́дице, / отве́рзи ми Боже́ственныя вхо́ды.

Слава, Троичен: Тро́ице про́стая, несозда́нная, / безнача́льное Естество́, / в Тро́ице пева́емая Ипоста́сей, / спаси́ ны ве́рою покланя́ющияся / держа́ве Твое́й.

И ныне, Богородичен: От Отца́ безле́тна Сы́на, / в ле́то Богороди́тельнице / неискусому́жно родила́ еси́, / стра́нное чу́до, / пребы́вши Де́ва доя́щи.

Песнь 4.

Ирмос: Услы́ша проро́к / прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся, / я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися / и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: / услы́шах слух Твой и убоя́хся, / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. (Дважды)

Те́ло оскверни́ся, дух окаля́ся, / весь острупи́хся, / но я́ко врач, Христе́, / обоя́ покая́нием мои́м уврачу́й, / омы́й, очи́сти, / покажи́, Спа́се мой, / па́че сне́га чисте́йша.

Те́ло Твое́ и кровь распина́емый о всех / положи́л еси́, Сло́ве: / те́ло у́бо, да мя обнови́ши; / кровь, да омы́еши мя; / дух же пре́дал еси́, / да мя приведе́ши, Христе́, / Твоему́ Роди́телю.

Соде́лал еси́ спасе́ние / посреде́ земли́, Ще́дре, / да спасе́мся. / Во́лею на Дре́ве распя́лся еси́. / Еде́м затворе́нный отве́рзеся, / го́рняя и до́льняя тварь, / язы́цы вси спасе́ни / покланя́ются Тебе́.

Да бу́дет ми купе́ль, / кровь из ребр Твои́х, / вку́пе и питие́, / источи́вшее во́ду оставле́ния, / да обою́ду очища́юся, / помазу́яся и пия́, / я́ко пома́зание и питие́, Сло́ве, / живото́чная Твоя́ словеса́.

Ча́шу Це́рковь стяжа́, / ре́бра Твоя́ живоно́сная, / из ни́хже сугу́быя нам источи́ то́ки, / оставле́ния и ра́зума, / во о́браз дре́вняго и но́ваго / двои́х вку́пе заве́тов, Спа́се наш.

Наг есмь черто́га, / наг есмь и бра́ка, ку́пно и ве́чери, / свети́льник угасе́, я́ко безъеле́йный, / черто́г заключи́ся мне спя́щу, / ве́черя снеде́ся: / аз же по руку́ и но́гу свя́зан, / вон низве́ржен есмь.

Слава, Троичен: Неразде́льное Существо́м, / несли́тное Ли́цы, / богосло́влю Тя, Тро́ическое Еди́но Божество́, / я́ко единоца́рственное и сопресто́льное, / вопию́ Ти песнь вели́кую, / в вы́шних трегу́бо песносло́вимую.

И ныне, Богородичен: И ражда́еши, и де́вствуеши, / и пребыва́еши обою́ду естество́м Де́ва, / Рожде́йся обновля́ет зако́ны естества́, / утро́ба же ражда́ет неражда́ющая. / Бог иде́же хо́щет, побежда́ется естества́ чин, / твори́т бо, ели́ка хо́щет.

Песнь 5.

Ирмос: От нощи́ у́тренююща, / Человеколю́бче, просвети́, молю́ся, / и наста́ви и мене́ на повеле́ния Твоя́, / и научи́ мя, Спа́се, / твори́ти во́лю Твою́. (Дважды)

Я́ко тя́жкий нра́вом, / фарао́ну го́рькому бых, Влады́ко, / Ианни́, и Иамври́, душе́ю и те́лом, / и погруже́н умо́м, но помози́ ми.

Ка́лом смеси́хся окая́нный умо́м, / омы́й мя, Влады́ко, ба́нею мои́х слез, / молю́ Тя, пло́ти моея́ оде́жду / убели́в я́ко снег.

А́ще испыта́ю моя́ дела́, Спа́се, / вся́каго челове́ка превозше́дша греха́ми себе́ зрю, / я́ко ра́зумом му́дрствуяй согреши́х, / не неве́дением.

Пощади́ пощади́, Го́споди, созда́ние Твое́, / согреши́х, осла́би ми, / я́ко естество́м чи́стый Сам сый еди́н, / и ин ра́зве Тебе́ / никто́же есть кроме́ скве́рны.

Мене́ ра́ди Бог сый, / вообрази́лся еси́ в мя, / показа́л еси́ чудеса́, исцели́в прокаже́нныя, / и разсла́бленнаго стягну́в, / кровоточи́выя ток уста́вил еси́, Спа́се, / прикоснове́нием риз.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Преподобныя: Струи́ Иорда́нския преше́дши, / обрела́ еси́ поко́й безболе́зненный, / пло́ти сла́сти избежа́вши, / ея́же и нас изми́ / твои́ми моли́твами, преподо́бная.

Слава, Троичен: Тя, Тро́ице, сла́вим, Еди́наго Бо́га, / Свят, Свят, Свят еси́ / О́тче, Сы́не, и Ду́ше, / про́стое Существо́, / Еди́нице при́сно покланя́емая.

И ныне, Богородичен: Из Тебе́ облече́ся в мое́ смеше́ние, / нетле́нная безму́жная Ма́ти Де́во, / Бог созда́вый ве́ки, / и соедини́ Себе́ челове́ческое естество́.

Песнь 6.

Ирмос: Возопи́х всем се́рдцем мои́м / к ще́дрому Бо́гу, / и услы́ша мя от а́да преиспо́дняго, / и возведе́ от тли живо́т мой. (Дважды)

Воста́ни и побори́, / я́ко Иису́с Амали́ка, плотски́я стра́сти, / и гаваони́ты, ле́стныя по́мыслы / при́сно побежда́ющи.

Преиди́ вре́мене теку́щее естество́, / я́ко пре́жде ковче́г, / и земли́ о́ныя бу́ди во одержа́нии обетова́ния, душе́, / Бог повелева́ет.

Я́ко спасл еси́ Петра́ возопи́вша, / спаси́, предвари́в мя, Спа́се, / от зве́ря изба́ви, просте́р Твою́ ру́ку, / и возведи́ из глубины́ грехо́вныя.

Приста́нище Тя вем ути́шное, / Влады́ко, Влады́ко Христе́, / но от незаходи́мых глуби́н греха́, и отча́яния / мя предвари́в изба́ви.

Слава, Троичен: Тро́ица есмь про́ста, неразде́льна, / разде́льна Ли́чне, / и Еди́ница есмь Естество́м соедине́на, / Оте́ц глаго́лет, и Сын, и Боже́ственный Дух.

И ныне, Богородичен: Утро́ба Твоя́ Бо́га нам роди́, / воображе́нна по нам, / Его́же, я́ко Созда́теля всех, моли́, Богоро́дице, / да моли́твами Твои́ми оправди́мся.

Таже: Го́споди, поми́луй. (Трижды.) Сла́ва, и ны́не:

Кондак, глас 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что спи́ши? / Коне́ц приближа́ется, и и́маши смути́тися. / Воспряни́ у́бо, да пощади́т тя Христо́с Бог, / везде́ сый и вся́ исполня́яй.

Песнь 7.

Ирмос: Согреши́хом, беззако́нновахом, / непра́вдовахом пред Тобо́ю, / ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, / я́коже запове́дал еси́ нам; / но не преда́ждь нас до конца́, / отце́в Бо́же. (Дважды)

Манасси́ева собрала́ еси́ согреше́ния изволе́нием, / поста́вльши я́ко ме́рзости стра́сти, / и умно́живши душе́ негодова́ние, / но того́ покая́нию ревну́ющи те́пле, / стяжи́ умиле́ние.

Ахаа́вовым поревнова́ла еси́ / скве́рнам, душе́ моя́, увы мне, / была́ еси́ плотски́х скверн пребыва́лище, / и сосу́д сра́млен страсте́й, / но из глубины́ твоея́ воздохни́, / и глаго́ли Бо́гу грехи́ твоя́.

Заключи́ся тебе́ не́бо, душе́, / и глад Бо́жий пости́же тя, / егда́ Илии́ Фесви́тянина я́коже Ахаа́в, / не покори́ся словесе́м иногда́, / но Сара́ффии уподо́бився, / напита́й проро́чу ду́шу.

Попали́ Илия́ иногда́ два́щи / пятьдеся́т Иезаве́линых, / егда́ сту́дныя проро́ки погуби́, / во обличе́ние Ахаа́вово, / но бе́гай подража́ния двою́, душе́, / и укрепля́йся.

Слава, Троичен: Тро́ице про́стая, неразде́льная, / единосу́щная, и Естество́ еди́но, / Све́тове и Свет, и Свя́та три: и еди́но Свя́то / пое́тся Бог Тро́ица. / Но воспо́й, просла́ви Живо́т и Животы́, душе́, / всех Бо́га.

И ныне, Богородичен: Пое́м Тя, благослови́м Тя, / покланя́емся Ти, Богороди́тельнице, / я́ко неразде́льныя Тро́ицы, / породила́ еси́ еди́наго Христа́ Бо́га, / и Сама́ отве́рзла еси́ нам / су́щим на земли́ небе́сная.

Песнь 8.

Ирмос: Его́же во́инства Небе́сная сла́вят, / и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, / вся́ко дыха́ние и тварь, / по́йте, благослови́те / и превозноси́те во вся ве́ки. (Дважды)

Правосу́де Спа́се, поми́луй, / и изба́ви мя огня́, и преще́ния, / е́же и́мам на суде́ пра́ведно претерпе́ти, / осла́би ми пре́жде конца́, / доброде́телию и покая́нием.

Я́ко разбо́йник вопию́ Ти: помяни́ мя. / Я́ко Петр пла́чу го́рце: / осла́би ми, Спа́се. Зову́ я́ко мыта́рь, / слезю́ я́ко блудни́ца. / Приими́ мое́ рыда́ние, / я́коже иногда́ ханане́ино.

Гное́ние, Спа́се, исцели́ / смире́нныя моея́ души́, еди́не Врачу́, / пла́стырь мне наложи́, и еле́й и вино́, дела́ покая́ния, / умиле́ние со слеза́ми.

Ханане́ю и аз подража́я, / поми́луй мя, вопию́, Сы́не Дави́дов, / каса́юся кра́я ри́зы, я́ко кровоточи́вая, / пла́чу, я́ко Ма́рфа и Мари́я над Ла́зарем.

Слава, Троичен: Безнача́льне О́тче, Сы́не собезнача́льне, / Уте́шителю Благи́й, Ду́ше Пра́вый, / Сло́ва Бо́жия Роди́телю, / Отца́ безнача́льна Сло́ве, / Ду́ше живы́й и зи́ждяй, / Тро́ице Еди́нице, поми́луй мя.

И ныне, Богородичен: Я́ко от оброще́ния червлени́цы, Пречи́стая, / у́мная багряни́ца Емману́илева, / внутрь во чре́ве Твое́м плоть истка́ся, / те́мже Богоро́дицу / вои́стинну Тя почита́ем.

Песнь 9.

Ирмос: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ несказа́нное, / Ма́тере безму́жныя нетле́нен Плод, / Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́. / Те́мже Тя вси ро́ди, / я́ко Богоневе́стную Ма́терь, / правосла́вно велича́ем. (Дважды)

Неду́ги исцеля́я, / ни́щим благовествова́ше, Христо́с Сло́во, / вре́дныя уврачева́, с мытари́ ядя́ше, / со гре́шники бесе́доваше, / Иаи́ровы дще́ре ду́шу предуме́ршую / возврати́ осяза́нием руки́.

Мыта́рь спаса́шеся, и блудни́ца целому́дрствоваше, / и фарисе́й хваля́ся осужда́шеся, / ов у́бо, очи́сти мя, / о́ва же, поми́луй мя. / Сей же велича́шеся вопия́: Бо́же, благодарю́ Тя, / и про́чия безу́мныя глаго́лы.

Закхе́й мыта́рь бе, но оба́че спаса́шеся, / и фарисе́й Си́мон соблажня́шеся, / и блудни́ца приима́ше оста́вительная разреше́ния, / от Иму́щаго кре́пость оставля́ти грехи́, / ю́же, душе́, потщи́ся подража́ти.

Блудни́це, о окая́нная душе́ моя́, / не поревнова́ла еси́, / я́же прии́мши ми́ра алава́стр, / со слеза́ми ма́заше но́зе Спа́сове, / отре́ же власы́ / дре́вних согреше́ний рукописа́ние раздира́ющаго ея́.

Гра́ды, и́мже даде́ Христо́с благове́стие, / душе́ моя́, уве́дала еси́, ка́ко про́кляти бы́ша. / Убо́йся указа́ния, да не бу́деши я́коже о́ны, / и́хже Содо́мляном Влады́ко уподо́бив, / да́же до а́да осуди́.

Да не го́ршая, о душе́ моя́, / яви́шися отча́янием, ханане́и / ве́ру слы́шавшая, / ея́же дщи сло́вом Бо́жиим исцели́ся. / Сы́не Дави́дов, спаси́ и мене́, / воззови́ из глубины́ се́рдца, / я́коже она́ Христу́.

Слава, Троичен: Отца́ просла́вим, Сы́на превознесе́м, / Боже́ственному Ду́ху ве́рно поклони́мся, / Тро́ице неразде́льней Еди́нице по Существу́, / я́ко Све́ту и Све́том, и Животу́ и Живото́м, / животворя́щему, и просвеща́ющему концы́.

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраня́й, / Богороди́тельнице Пречи́стая, / в Тебе́ бо сей ве́рно ца́рствуяй, / в Тебе́ и утвержда́ется, / и Тобо́ю побежда́яй, / побежда́ет вся́кое искуше́ние, / и пленя́ет ра́тники, / и прохо́дит послуша́ние.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Андре́е честны́й, и о́тче треблаже́ннейший, / па́стырю Кри́тский, / не преста́й моля́ся, о воспева́ющих тя, / да изба́вимся вси гне́ва, и ско́рби, и тле́ния, / и прегреше́ний безме́рных, / чту́щии твою́ па́мять ве́рно.

Таже поем оба лика: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ несказа́нное, / Ма́тере безму́жныя нетле́нен Плод, / Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́. / Те́мже Тя вси ро́ди, / я́ко Богоневе́стную Ма́терь, / правосла́вно велича́ем.

 

По скончании же канона глаголем прочее последование Повечерия.

Псалом 4:

Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́, в ско́рби распространи́л мя еси́, уще́дри мя и услы́ши моли́тву мою́. Сы́нове челове́честии, доко́ле тяжкосе́рдии? Вску́ю лю́бите суету́ и и́щете лжи́? И уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго Своего́: Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему́. Гне́вайтеся, и не согреша́йте, я́же глаго́лете в сердца́х ва́ших, на ло́жах ва́ших умили́теся. Пожри́те же́ртву пра́вды и упова́йте на Го́спода. Мно́зи глаго́лют: кто яви́т нам блага́я? Зна́менася на нас свет лица́ Твоего́, Го́споди. Дал еси́ весе́лие в се́рдце мое́м: от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́а своего́ умно́жишася. В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя еси́.

Псалом 6:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь, исцели́ мя, Го́споди, я́ко смято́шася ко́сти моя́. И душа́ моя́ смяте́ся зело́: и Ты, Го́споди, доко́ле? Обрати́ся, Го́споди, изба́ви ду́шу мою́: спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́. Я́ко несть в сме́рти помина́яй Тебе́: во а́де же кто испове́стся Тебе́? Утруди́хся воздыха́нием мои́м, измы́ю на вся́ку нощь ло́же мое́, слеза́ми мои́ми посте́лю мою́ омочу́. Смяте́ся от я́рости о́ко мое́, обетша́х во всех вразе́х мои́х. Отступи́те от мене́, вси де́лающии беззако́ние, я́ко услы́ша Госпо́дь глас пла́ча моего́: услы́ша Госпо́дь моле́ние мое́, Госпо́дь моли́тву мою́ прия́т. Да постыдя́тся и смяту́тся вси врази́ мои́, да возвратя́тся и устыдя́тся зело́ вско́ре.

Псалом 12:

Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя́? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м. Воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне, и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. И поклоны три. Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Псалом 24:

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к, боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се&#


Поделиться с друзьями:

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.286 с.