Тропарь пророчества, глас 8. — КиберПедия 

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Тропарь пророчества, глас 8.Препе́тый еси́, Христе́ Бо́же наш, поколеба́яй зе́млю, за е́же обрати́ти и спасти́ живу́щия на ней, и па́ки утвержда́яй ю́ за Свою́ бла́гость и неизрече́нное благоутро́бие, моли́твами Богоро́дицы поми́луй нас.

Сла́ва, и ны́не: тойжде.

Прокимен, глас 4.

Ми́лость и суд / воспою́ Тебе́, Го́споди. Стих: Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне.

Пророчества Исаина чтение.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь Бог, Святы́й Изра́илев, Сотвори́вый гряду́щая, вопроси́те Мене́ о сыне́х Мои́х, и о дще́рех Мои́х, и о де́лех руку́ Мое́ю запове́дите Мне. Аз сотвори́х зе́млю и челове́ка на ней, Аз руко́ю Мое́ю утверди́х не́бо, Аз всем звезда́м запове́дах. Аз возста́вих Его́ с пра́вдою царя́, и вси путие́ Его́ пра́вы. Сей сози́ждет град Мой, и плене́ние люде́й Мои́х возврати́т, не по мзде, ни по даро́м, рече́ Госпо́дь Савао́ф. Та́ко глаго́лет Госпо́дь Савао́ф: утруди́ся Еги́пет, и ку́пли Ефио́пския, и Саваи́мстии му́жи высо́цыи к тебе́ пре́йдут, и тебе́ бу́дут раби́, и в след тебе́ по́йдут свя́зани у́зами ручны́ми, и пре́йдут к тебе́, и покло́нятся тебе́, и в тебе́ помо́лятся, я́ко в тебе́ Бог есть, и реку́т: несть бо́га ра́зве Тебе́. Ты бо еси́ Бог, и не ве́дехом, Бог Изра́илев Спас. Постыдя́тся и посра́мятся вси проти́вящиися ему́, и по́йдут в студе́, обновля́йтеся ко Мне о́строви. Изра́иль спаса́ется от Го́спода спасе́нием ве́чным, не постыдя́тся, ни посра́мятся да́же до ве́ка ктому́.

Прокимен, глас 4.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, / и вопль мой к Тебе́ да прии́дет. Стих: Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́.

На 9-м часе кафизмы нет.

В ПЯТОК ПЯТЫЯ СЕДМИЦЫ
ВЕЧЕРА

Стихословим кафисму 18. По обычном же стихословии, на Го́споди воззва́х, поставим стихов 10, и поем самогласен, глас 6, дважды:

Я́ко от Иерусали́ма Твои́х Боже́ственных за́поведей исходя́, / и к страсте́м Иерихо́нским дости́г, / сла́вою безче́стия жите́йских попече́ний привлече́н, / в разбо́йническия впадо́х по́мыслы, / сыноположе́ния благода́ти ри́зы от них совлеко́хся, / и ра́нами я́ко безду́шен лежу́. / Свяще́нник же прише́д я́зву ви́дев не внят, / и леви́т, и той возгнуша́вся ми́мо и́де. / Ты же, Го́споди, от Де́вы неизрече́нно вопло́щься, / излия́нием от спаси́тельнаго ребра́ Твоего́, / во́льне излия́вшияся кро́ве и воды́, / я́коже еле́й иска́пав, Христе́ Бо́же, / стру́пы язв мои́х мя́гкостию стягни́, / и к небе́сному совокупи́ ли́ку, я́ко Милосе́рд.Мученичен: Му́ченицы Твои́, Го́споди, / не отверго́шася Тебе́, / ни отступи́ша от за́поведей Твои́х, / тех моли́твами поми́луй нас.

Таже поем стихиры подобны,
Пресвятыя Богородицы 3, творяще я 7,
глас 6. Подобен: Всю отложивше:

Сове́т преве́чный открыва́я Тебе́, Отрокови́це, / Гаврии́л предста́, Тебе́ лобза́я и веща́я: / ра́дуйся, земле́ ненасе́янная. / Ра́дуйся, купино́ неопали́мая. / Ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая. / Ра́дуйся, мо́сте к небесе́м преводя́й, / и ле́ствице высо́кая, ю́же Иа́ков ви́де. / Ра́дуйся, Боже́ственная ру́чко ма́нны. / Ра́дуйся, разреше́ние кля́твы. / Ра́дуйся, Ада́мово воззва́ние, / с Тобо́ю Госпо́дь.

Явля́еши Ми ся, я́ко челове́к, / глаго́лет нетле́нная Отрокови́ца ко Архистрати́гу, / и ка́ко веща́еши глаго́лы па́че челове́ка? / Со Мно́ю бо рекл еси́ Бо́гу бы́ти, / и всели́тися во утро́бу Мою́. / И ка́ко бу́ду, глаго́ли Ми, село́ простра́нное, / и ме́сто свяще́ния, херуви́мы Превосходя́щаго? / Да не прельсти́ши Мене́ ле́стию, / не позна́х бо сла́сти, / бра́ку есмь неприча́стна, / ка́ко у́бо Отроча́ рожду́?

Бог иде́же хо́щет, побежда́ется естества́ чин, / глаго́лет безпло́тный, / и я́же па́че челове́ка содева́ются, / мои́м ве́руй и́стинным глаго́лом, Всесвята́я Пренепоро́чная. / Она́ же возопи́: / бу́ди Мне ны́не по глаго́лу твоему́, / и рожду́ Безпло́тнаго, плоть от Мене́ заи́мствовавшаго, / я́ко да возведе́т челове́ка, я́ко еди́н си́лен, / в пе́рвое достоя́ние, с растворе́нием.Слава, и ныне, глас 2: Е́же от ве́ка та́инство открыва́ется днесь, / и Сын Бо́жий, Сын Челове́чь быва́ет, / да ху́ждшее восприи́м, подаст ми лу́чшее. / Солга́ся дре́вле Ада́м, / и бог вожделе́в [бы́ти], не бысть, / Челове́к быва́ет Бог, / да бо́га Ада́ма соде́лает. / Да весели́тся тварь, да ликовству́ет естество́, / я́ко Арха́нгел Де́ве со стра́хом предстои́т, / и е́же ра́дуйся, прино́сит печа́ли сопроти́вное. / За милосе́рдие ми́лости вочелове́чивыйся / Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Аще ли не совершается последование Преждесвященных, поем стихиры Богородицы на 8.

На стиховне самогласен дне, дважды, и мученичен.

Слава, и ныне, самогласен, глас 4: Язы́ка, его́же не ве́дяше, / услы́ша Богоро́дица, / глаго́лаше бо к Ней Арха́нгел Благове́щения глаго́лы: / отню́дуже ве́рно прии́мши целова́ние, / зача́т Тя, Преве́чнаго Бо́га. / Те́мже и мы ра́дующеся вопие́м Ти: / из Нея́ воплоти́выйся непрело́жно, Бо́же, / мир мiрови да́руй / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Вход. Све́те ти́хий:

Прокимен, глас 4.

Щедр и ми́лостив Госпо́дь, / долготерпели́в и многоми́лостив. Стих: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́, и́мя свято́е Его́.

Бытия чтение.

Бысть по глаго́лех сих, Бог искуша́ше Авраа́ма, и рече́ ему́: Авраа́ме, Авраа́ме. И рече́: се аз. И рече́: пойми́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго, его́же возлюби́л еси́, Исаа́ка, и иди́ на зе́млю высо́ку, и вознеси́ его́ та́мо во всесожже́ние, на еди́ну от гор, и́хже ти реку́. Воста́в же Авраа́м у́тро, оседла́ осля́ свое́, поя́т же с собо́ю два о́трочища, и Исаа́ка, сы́на своего́, и растни́в дрова́ во всесожже́ние, воста́в и́де, и прии́де на ме́сто, е́же рече́ ему́ Бог, в тре́тий день. И воззре́в Авраа́м очи́ма свои́ма, ви́де ме́сто издале́че. И рече́ Авраа́м отроко́м свои́м: ся́дите зде со осля́тем: аз же и де́тищ по́йдем до о́нде, и поклони́вшеся возврати́мся к вам. Взя же Авраа́м дрова́ всесожже́ния, и возложи́ на Исаа́ка, сы́на своего́: взя же в ру́ки и огнь, и нож, и идо́ста о́ба вку́пе. Рече́ же Исаа́к ко Авраа́му, отцу́ своему́: о́тче. Он же рече́: что есть, ча́до? Рече́ же: се огнь и дрова́, где есть овча́ е́же во всесожже́ние? Рече́ же Авраа́м: Бог у́зрит Себе́ овча́ во всесожже́ние, ча́до. Ше́дше же о́ба вку́пе, приидо́ста на ме́сто, е́же рече́ ему́ Бог, и созда́ та́мо Авраа́м же́ртвенник, и возложи́ дрова́, и связа́в Исаа́ка, сы́на своего́, возложи́ его́ на же́ртвенник верху́ дров. И простре́ Авраа́м ру́ку свою́ взя́ти нож, закла́ти сы́на своего́. И воззва́ и А́нгел Госпо́день с небесе́, и рече́: Авраа́ме, Авраа́ме. Он же рече́: се аз. И рече́: да не возложи́ши руки́ твоея́ на о́трочища, ниже́ да сотвори́ши ему́ что, ны́не бо позна́х, я́ко бои́шися ты Бо́га, и не пощаде́л еси́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго Мене́ ра́ди. И воззре́в Авраа́м очи́ма свои́ма ви́де, и се ове́н еди́н держи́мый рога́ма в са́де саве́к: и и́де Авраа́м, и взя овна́, и вознесе́ его́ во всесожже́ние вме́сто Исаа́ка, сы́на своего́. И нарече́ Авраа́м и́мя ме́сту тому́: Госпо́дь ви́де, да реку́т днесь, на горе́ Госпо́дь яви́ся. И воззва́ А́нгел Госпо́день Авраа́ма втори́цею с небесе́, глаго́ля: Мно́ю Саме́м кля́хся, глаго́лет Госпо́дь, его́же ра́ди сотвори́л еси́ глаго́л сей, и не пощаде́л еси́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго Мене́ ра́ди. Вои́стинну благословя́ благословлю́ тя, и умножа́я умно́жу се́мя твое́, я́ко зве́зды небе́сныя, и я́ко песо́к вскра́й мо́ря, и насле́дит се́мя твое́ гра́ды супоста́тов. И благословя́тся о се́мени твое́м вси язы́цы земни́и, зане́же послу́шал еси́ гла́са Моего́.

Прокимен, глас 4.

Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, / вся прему́дростию сотвори́л еси́. Стих: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, Го́споди Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́.

Притчей чтение.

Бра́тия в ну́ждах поле́зни да бу́дут, сего́ бо ра́ди ражда́ются. Муж безу́мен пле́щет и ра́дуется себе́, я́коже поруча́яйся испору́чит дру́га своего́, на свои́х же устна́х огнь сокро́вищствует. Грехолю́бец ра́дуется сва́ром, а жестокосе́рдый не усря́щет благи́х. Муж удобопрело́жный язы́ком, впаде́т в зла́я, се́рдце же безу́мнаго боле́знь стяжа́вшему е́. Не весели́тся оте́ц о сы́не ненака́заннем, сын же мудр весели́т ма́терь свою́. Се́рдце веселя́щееся благоиме́тися твори́т, му́жу же печа́льну засы́шут ко́сти. Прие́млющему да́ры непра́ведно в не́дра не предуспева́ют путие́, нечести́вый же уклоня́ет пути́ пра́вды. Лице́ разу́мно му́жа прему́дра, о́чи же безу́мнаго на конца́х земли́. Гнев отцу́ сын безу́мен, и боле́знь ро́ждшей его́. Тщеты́ твори́ти му́жу пра́ведну не добро́, ниже́ преподо́бно наве́товати власте́м пра́ведным. И́же щади́т глаго́л произнести́ же́сток, разу́мен, долготерпели́вый же муж прему́др, лу́чше и́щущаго нау́ки. Несмы́сленному вопроси́вшу о му́дрости, му́дрость вмени́тся, не́ма же кто себе́ твори́т, возмни́тся разу́мен бы́ти. Вины́ и́щет муж хотя́ отлучи́тися от друго́в, на вся́кое же вре́мя поноси́мь бу́дет. Не тре́бует прему́дрости муж скудоу́мен, зане́ па́че во́дится безу́мием. Егда́ прии́дет нечести́вый во глубину́ зол, неради́т, нахо́дит же ему́ безче́стие и поноше́ние. Вода́ глубока́ сло́во в се́рдце му́жа, река́ же изска́чущая и исто́чник жи́зни. Чуди́тися лицу́ нечести́ваго не добро́, ниже́ преподо́бно уклоня́ти пра́ведное на суде́.

И прочее последование Преждесвященных. На трапезе пием вино, труда ради бденнаго хотящаго быти. Повечерие же малое, и Полунощницу, поем в келлиах. Канон мертвен гласа поем во гробнице.

 


В СУББОТУ ПЯТЫЯ СЕДМИЦЫ
НА УТРЕНИ

Знаменает в час четвертый нощи, молебнаго ради последования акафиста. И собравшеся в церковь, благословившу иерею, начинаем утреню, якоже предписася начало утрени в четверток Великаго канона. По шестопсалмии, Бог Госпо́дь: во глас 8, и поем трижды тропарь косно.

Тропарь, глас 8:

Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме, / в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней: / приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя, / Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х прие́мша ра́бий зрак, / ужаса́юся зва́ти Тебе́: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Таже стихословим кафисму псалтира 16: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: И по исполнении сея, ектениа малая, и поем кондак на среде, со сладкопением, косно.

Кондак, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

На немже кадит диакон святыя иконы и братию по чину. На прочих же точию настоятеля и лики. И чтем икосов и кондаков 6. Стоим на чтении. Тии же икосы суть по алфавиту: сиесть 24, и глаголются от иерея во святом олтаре.

{Α} Икос 1: А́нгел предста́тель с небесе́ по́слан бысть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся, / и со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся / и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я: / Ра́дуйся, Е́юже рáдocть возсия́ет; / ра́дуйся, Е́юже кля́тва изче́знет. / Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние; / ра́дуйся, слез Е́виных избавле́ние. / Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы; / ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма. / Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище; / ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся. / Ра́дуйся, звездо́, явля́ющая Со́лнце; / ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния. / Ра́дуйся, Е́юже обновля́ется тварь; / ра́дуйся, Е́юже покланя́емся Творцу́. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{Β} Кондак 2: Ви́дящи Свята́я Себе́ в чистоте́, / глаго́лет Гаврии́лу де́рзостно: / пресла́вное твоего́ гла́са неудобоприя́тельно души́ Мое́й явля́ется, / безсе́меннаго бо зача́тия рождество́ ка́ко глаго́леши, зовы́й: / Аллилу́иа.

{Γ} Икос 2: Ра́зум недоразумева́емый разуме́ти Де́ва и́щущи, / возопи́ к служа́щему: / из боку́ чи́сту, Сы́ну ка́ко есть роди́тися мо́щно, рцы Ми? / К Не́йже он рече́ со стра́хом, оба́че зовы́й си́це: / Ра́дуйся, сове́та неизрече́ннаго таи́ннице; / ра́дуйся, молча́ния прося́щих ве́ро. / Ра́дуйся, чуде́с Христо́вых нача́ло; / ра́дуйся, веле́ний Его́ глави́зно. / Ра́дуйся, ле́ствице небе́сная, Е́юже сни́де Бог; / ра́дуйся, мо́сте, преводя́й су́щих от земли́ на не́бо. / Ра́дуйся, А́нгелов многослову́щее чу́до; / ра́дуйся, бесо́в многоплаче́вный стру́пе. / Ра́дуйся, Свет неизрече́нно роди́вшая; / ра́дуйся, е́же ка́ко, ни еди́наго же научи́вшая. / Ра́дуйся, прему́дрых превосходя́щая ра́зум; / ра́дуйся, ве́рных озаря́ющая смы́слы. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{Δ} Кондак 3: Си́ла Вы́шняго осени́ тогда́ к зача́тию Браконеиску́сную, / и благопло́дная Тоя́ ложесна́, я́ко село́ показа́ сла́дкое, / всем хотя́щим жа́ти спасе́ние, всегда́ пе́ти си́це: / Аллилу́иа.

{Ε} Икос 3: Иму́щи Богоприя́тную Де́ва утро́бу, востече́ ко Елисаве́ти; / младе́нец же о́ноя а́бие позна́в Сея́ целова́ние, ра́довашеся, / и игра́ньми я́ко пе́сньми вопия́ше к Богоро́дице: / Ра́дуйся, о́трасли неувяда́емыя розго́; / ра́дуйся, Плода́ безсме́ртнаго стяжа́ние. / Ра́дуйся, Де́лателя де́лающая человеколю́бца; / ра́дуйся, Сади́теля жи́зни на́шея ро́ждшая. / Ра́дуйся, ни́во, растя́щая гобзова́ние щедро́т; / ра́дуйся, трапе́зо, нося́щая оби́лие очище́ний. / Ра́дуйся, я́ко рай пи́щный процвета́еши; / ра́дуйся, я́ко приста́нище душа́м гото́виши. / Ра́дуйся, прия́тное моли́твы кади́ло; / ра́дуйся, всего́ ми́ра очище́ние. / Ра́дуйся, Бо́жие к сме́ртным благоволе́ние; / ра́дуйся, сме́ртных к Бо́гу дерзнове́ние. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{Ζ} Кондак 4: Бу́рю внутрь име́я помышле́ний сумни́тельных, / целому́дренный Ио́сиф смяте́ся, к Тебе́ зря небра́чней, / и бракоокра́дованную помышля́я, Непоро́чная; / уве́дев же Твое́ зача́тие от Ду́ха Свя́та, рече́: / Аллилу́иа.

И паки кондак:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Чтем от слова акафиста, на даяния два. Таже стихословим Непорочны и ектения.

И паки глаголем кондак: Взбра́нной Воево́де: И другия икосы и кондаки, 6:

{Η} Икос 4: Слы́шаша па́стырие А́нгелов пою́щих плотско́е Христо́во прише́ствие, / и те́кше я́ко к Па́стырю ви́дят Сего́ я́ко а́гнца непоро́чна, / во чре́ве Мари́ине упа́сшася, Ю́же пою́ще ре́ша: / Ра́дуйся, А́гнца и Па́стыря Ма́ти; / ра́дуйся, дво́ре слове́сных ове́ц. / Ра́дуйся, неви́димых враго́в муче́ние; / ра́дуйся, ра́йских двере́й отверзе́ние. / Ра́дуйся, я́ко небе́сная сра́дуются земны́м; / ра́дуйся, я́ко земна́я сликовству́ют небе́сным. / Ра́дуйся, апо́столов немо́лчная уста́; / ра́дуйся, страстоте́рпцев непобеди́мая де́рзосте. / Ра́дуйся, тве́рдое ве́ры утвержде́ние; / ра́дуйся, све́тлое благода́ти позна́ние. / Ра́дуйся, Е́юже обнажи́ся ад; / ра́дуйся, Е́юже облеко́хомся сла́вою. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{Θ} Кондак 5: Боготе́чную звезду́ узре́вше волсви́, тоя́ после́доваша зари́, / и я́ко свети́льник держа́ще ю́, то́ю испыта́ху кре́пкаго Царя́, / и дости́гше Непостижи́маго, возра́довашася, Ему́ вопию́ще: / Аллилу́иа.

{Ι} Икос 5: Ви́деша о́троцы халде́йстии на руку́ Деви́чу Созда́вшаго рука́ми челове́ки, / и Влады́ку разумева́юще Его́, а́ще и ра́бий прия́т зрак, / потща́шася дарми́ послужи́ти Ему́, и возопи́ти Благослове́нней: / Ра́дуйся, звезды́ незаходи́мыя Ма́ти; / ра́дуйся, заре́ та́инственнаго дне. / Ра́дуйся, пре́лести пещь угаси́вшая; / ра́дуйся, Тро́ицы таи́нники просвеща́ющая. / Ра́дуйся, мучи́теля безчелове́чнаго измета́ющая от нача́льства; / ра́дуйся, Го́спода человеколю́бца показа́вшая Христа́. / Ра́дуйся, ва́рварскаго избавля́ющая служе́ния; / ра́дуйся, тиме́ния изыма́ющая дел. / Ра́дуйся, огня́ поклоне́ние угаси́вшая; / ра́дуйся, пла́мене страсте́й изменя́ющая. / Ра́дуйся, ве́рных наста́внице целому́дрия; / ра́дуйся, всех родо́в весе́лие. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{Κ} Кондак 6: Пропове́дницы богоно́снии, бы́вше волсви́, / возврати́шася в Вавило́н, сконча́вше Твое́ проро́чество, / и пропове́давше Тя, Христа́, всем, / оста́виша И́рода я́ко буесло́вяща, не ве́дуща пе́ти: / Аллилу́иа.

{Λ} Икос 6: Возсия́вый во Еги́пте просвеще́ние и́стины, отгна́л еси́ лжи тьму: / и́доли бо его́, Спа́се, не терпя́ще Твоея́ кре́пости, падо́ша, / сих же изба́вльшиися вопия́ху к Богоро́дице: / Ра́дуйся, исправле́ние челове́ков; / ра́дуйся, низпаде́ние бесо́в. / Ра́дуйся, пре́лести держа́ву попра́вшая; / ра́дуйся, и́дольскую лесть обличи́вшая. / Ра́дуйся, мо́ре, потопи́вшее фарао́на мы́сленнаго; / ра́дуйся, ка́меню, напои́вший жа́ждущия жи́зни. / Ра́дуйся, о́гненный сто́лпе, наставля́яй су́щия во тьме; / ра́дуйся, покро́ве ми́ру, ши́рший о́блака. / Ра́дуйся, пи́ще, ма́нны прие́мнице; / ра́дуйся, сла́дости святы́я служи́тельнице. / Ра́дуйся, земле́ обетова́ния; / ра́дуйся, из нея́же тече́т мед и млеко́. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{Μ} Кондак 7: Хотя́щу Симео́ну от ны́нешняго ве́ка преста́витися преле́стнаго, / вда́лся еси́ я́ко младе́нец тому́, / но позна́лся еси́ ему́ и Бог соверше́нный. / Те́мже удиви́ся Твое́й неизрече́нней прему́дрости, зовы́й: / Аллилу́иа.

И паки кондак:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Таже чтем прочее слова акафиста. Псалом 50. И каноны: святаго обители со ирмосом на 6, и Пресвятыя Богородицы на 6.

Творение господина Иосифа, егоже краестрочие: Ра́дости прия́телище, Тебе́ подоба́ет ра́доватися еди́ней. [Аще ли храм Богородицы, поем канон праздника Богородицы со ирмосом на 12. Ирмосы по дважды, тропари на 10.] Глас 4.

Песнь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́:

{Χ} Христо́ву кни́гу одушевле́нную, запечатле́нную Тя Ду́хом, / вели́кий Арха́нгел, Чи́стая, зря возглаша́ше Ти: / ра́дуйся, ра́дости прия́телище, / Е́юже прама́терняя кля́тва разреши́тся.

{Α} Ада́мово исправле́ние, ра́дуйся / Де́во Богоневе́сто, а́дово умерщвле́ние. / Ра́дуйся Всенепоро́чная, пала́то всех Царя́: / ра́дуйся, престо́ле о́гненный Вседержи́теля.

{Ρ} Цве́те неувяда́емый, ра́дуйся / еди́на прозя́бшая я́блоко благово́нное. / Ра́дуйся ро́ждшая благоуха́ние еди́наго Царя́. / Ра́дуйся Неискуобра́чная, ми́рови спасе́ние.

{Α} Чистоты́ сокро́вище, ра́дуйся, / Е́юже от паде́ния на́шего воста́хом. / Ра́дуйся, сладкоуха́нный кри́не, Влады́чице, / ве́рных благоуха́яй, кади́ло благово́нное, / и ми́ро многоце́нное.

Катавасия: Отве́рзу уста́ моя́, / и напо́лнятся Ду́ха, / и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, / и явлю́ся, све́тло торжеству́я, / и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице:

{Σ} Клас прозя́бшая Боже́ственный, я́ко ни́ва неора́нная яве, / ра́дуйся одушевле́нная трапе́зо, хлеб живо́тный вме́щшая. / Ра́дуйся, живо́тныя воды́ исто́чниче неистоща́емый, Влады́чице.

{Δ} Ю́нице Юнца́ ро́ждшая непоро́чнаго, ра́дуйся ве́рным. / Ра́дуйся А́гнице, ро́ждшая Бо́жияго А́гнца, / взе́млющаго ми́ра всего́ прегреше́ния. / Ра́дуйся те́плое очисти́лище.

{Ο} У́тро светле́йшее, ра́дуйся / еди́на Со́лнца нося́щая Христа́, све́та жили́ще. / Ра́дуйся, тьму разруши́вшая, / и мра́чныя бе́сы отню́д отгна́вшая.

{Χ} Ра́дуйся, две́ре еди́на, / Е́юже Сло́во про́йде еди́но, / вереи́ и врата́ а́дова, Влады́чице, Рождество́м Твои́м сокруши́вшая. / Ра́дуйся, Боже́ственный вхо́де спаса́емых, Богоневе́сто.

Катавасия: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, / Живы́й и Незави́стный Исто́чниче, / лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, / в Боже́ственней Твое́й сла́ве / венце́в сла́вы сподо́би.

Ектениа малая.

И по возгласе, кондак:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И чтем другия шесть икосов и кондаков.

{Ν} Икос 7: Но́вую показа́ тварь, / я́влься Зижди́тель нам от Него́ бы́вшим, / из безсе́менныя прозя́б утро́бы, / и сохрани́в Ю, я́коже бе, нетле́нну, / да чу́до ви́дяще, воспое́м Ю, вопию́ще: / Ра́дуйся, цве́те нетле́ния; / ра́дуйся, ве́нче воздержа́ния. / Ра́дуйся, воскресе́ния о́браз облиста́ющая; / ра́дуйся, а́нгельское житие́ явля́ющая. / Ра́дуйся, дре́во светлоплодови́тое, от него́же пита́ются ве́рнии; / ра́дуйся, дре́во благосенноли́ственное, и́мже покрыва́ются мно́зи. / Ра́дуйся, во чре́ве нося́щая Изба́вителя плене́нным; / ра́дуйся, ро́ждшая Наста́вника заблу́ждшим. / Ра́дуйся, Судии́ пра́веднаго умоле́ние; / ра́дуйся, мно́гих согреше́ний проще́ние. / Ра́дуйся, оде́ждо наги́х дерзнове́ния; / ра́дуйся, любы́, вся́кое жела́ние побежда́ющая. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{Ξ} Кондак 8: Стра́нное рождество́ ви́девше, / устрани́мся ми́ра, ум на небеса́ прело́жше: / сего́ бо ра́ди высо́кий Бог на земли́ яви́ся смире́нный челове́к, / хотя́й привлещи́ к высоте́ Тому́ вопию́щия: / Аллилу́иа.

{Ο} Икос 8: Весь бе в ни́жних / и вы́шних ника́коже отступи́ неопи́санное Сло́во: / снизхожде́ние бо Боже́ственное, / не прехожде́ние же ме́стное бысть, / и рождество́ от Де́вы Богоприя́тныя, слы́шащия сия́: / Ра́дуйся, Бо́га невмести́маго вмести́лище; / ра́дуйся, честна́го та́инства две́ри. / Ра́дуйся, неве́рных сумни́тельное слы́шание; / ра́дуйся, ве́рных изве́стная похвало́. / Ра́дуйся, колесни́це пресвята́я Су́щаго на Херуви́мех; / ра́дуйся, селе́ние пресла́вное Су́щаго на Серафи́мех. / Ра́дуйся, проти́вная в то́жде собра́вшая; / ра́дуйся, де́вство и рождество́ сочета́вшая. / Ра́дуйся, Е́юже разреши́ся преступле́ние; / ра́дуйся, Е́юже отве́рзеся рай. / Ра́дуйся, ключу́ Ца́рствия Христо́ва; / ра́дуйся, наде́ждо благ ве́чных. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{Π} Кондак 9: Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся вели́кому Твоего́ вочелове́чения де́лу; / непристу́пнаго бо я́ко Бо́га, зря́ще всем присту́пнаго Челове́ка, / нам у́бо спребыва́юща, слы́шаща же от всех: / Аллилу́иа.

{Ρ} Икос 9: Вети́я многовеща́нныя, я́ко ры́бы безгла́сныя ви́дим о Тебе́, Богоро́дице, / недоумева́ют бо глаго́лати, / е́же ка́ко и Де́ва пребыва́еши, и роди́ти возмогла́ еси́. / Мы же, та́инству дивя́щеся, ве́рно вопие́м: / Ра́дуйся, прему́дрости Бо́жия прия́телище; / ра́дуйся, промышле́ния Его́ сокро́вище. / Ра́дуйся, любому́дрыя нему́дрыя явля́ющая; / ра́дуйся, хитрослове́сныя безслове́сныя облича́ющая. / Ра́дуйся, я́ко обуя́ша лю́тии взыска́теле; / ра́дуйся, я́ко увядо́ша баснотво́рцы. / Ра́дуйся, афине́йская плете́ния растерза́ющая; / ра́дуйся, ры́барския мре́жи исполня́ющая. / Ра́дуйся, из глубины́ неве́дения извлача́ющая; / ра́дуйся, мно́ги в ра́зуме просвеща́ющая. / Ра́дуйся, кораблю́ хотя́щих спасти́ся; / ра́дуйся, приста́нище жите́йских пла́ваний. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{Σ} Кондак 10: Спасти́ хотя́ мир, И́же всех Украси́тель, / к сему́ самообетова́н прии́де, и Па́стырь сый, я́ко Бог, / нас ра́ди яви́ся по нам челове́к: / подо́бным бо подо́бное призва́в, я́ко Бог слы́шит: / Аллилу́иа.

И паки кондак:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Седален, глас 1.
Подобен: Гроб Твой:

Вели́кий во́ин невеще́ственных А́нгелов, / во град Назаре́т предста́в, / Царя́ возвеща́ет Твоего́, Чи́стая, / и веко́в Го́спода: / ра́дуйся, глаго́ля Тебе́, благослове́нная Мари́е, / непостижи́мая и несказа́нная глубино́, / челове́ков воззва́ние.

Сла́ва, и ны́не, тойже. И паки чтение.

Песнь 4.

Ирмос: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́:

{Ε} Во гла́сех пе́ний, Де́во, / Тебе́ вопие́м, Всепе́тая: / ра́дуйся, ту́чная горо́ и усыре́нная Ду́хом. / Ра́дуйся све́щниче, и ста́мно ма́нну нося́щая, / услажда́ющая всех благочести́вых чу́вства.

{Ι} Очисти́лище ми́ру, ра́дуйся, Пречи́стая Влады́чице. / Ра́дуйся ле́ствице, от земли́ всех возвы́сившая благода́тию. / Ра́дуйся мо́сте, вои́стинну преводя́й всех / от сме́рти к животу́ пою́щих Тя.

{Ο} Небе́с превы́шшая, ра́дуйся, земли́ основа́ние / в Твои́х ложесна́х Пречи́стая, нетру́дно носи́вшая. / Ра́дуйся червлени́це, багряни́цу Боже́ственную омочи́вшая, / от крове́й Твои́х, Царе́ви си́лам.

{Ν} Законода́вца ро́ждшая и́стиннаго, ра́дуйся, Влады́чице, / беззако́ния всех ту́не очища́ющаго. / Недове́домая глубино́, высото́ неизрече́нная, браконеиску́сная, / Е́юже мы обожи́хомся.

{Σ} Тя испле́тшую ми́рови нерукоплете́нный вене́ц песносло́вим, / ра́дуйся, Тебе́ Де́во зову́ще: / храни́лище всех и огражде́ние, и утвержде́ние, / и свяще́нное прибе́жище.

Катавасия: Седя́й в Сла́ве / на Престо́ле Божества́ / во о́блаце ле́гце, / прии́де Иису́с Пребоже́ственный, / Нетле́нною Дла́нию / и спасе́ зову́щия: / сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Песнь 5.

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая:

{Ο} Путь ро́ждшая жи́зни, ра́дуйся Пренепоро́чная, / от пото́па грехо́внаго мир спа́сшая: / ра́дуйся Богоневе́сто, слы́шание и глаго́лание стра́шное: / ра́дуйся пребыва́ние Влады́ки тва́ри.

{Ι} Кре́пость и утвержде́ние челове́ков, ра́дуйся Пречи́стая, / ме́сто освяще́ния сла́вы, умерщвле́ние а́дово, черто́же всесве́тлый. / Ра́дуйся а́нгелов ра́досте: / ра́дуйся по́моще ве́рно моля́щихся Тебе́.

{Π} Огнеобра́зная колесни́це Сло́ва, ра́дуйся Влады́чице, / одушевле́нный раю́, дре́во посреде́ иму́щи жи́зни Го́спода, / Его́же сла́дость оживотворя́ет ве́рою причаща́ющихся, и тли подклони́вшихся.

{Ρ} Укрепля́еми си́лою Твое́ю, ве́рно вопие́м Ти: / ра́дуйся, гра́де всех Царя́, / пресла́вная и достослы́шанная о Не́йже глаго́лана бы́ша я́ве, горо́ несеко́мая: / ра́дуйся глубино́ неизме́римая.

{Ε} Простра́нное селе́ние Сло́ва, ра́дуйся Пречи́стая, / сосу́де, Боже́ственный би́сер произве́дшая. / Ра́дуйся, всечу́дное всех к Бо́гу примире́ние, / блажа́щих Тя, Богоро́дице, всегда́.

Катавасия: Ужасо́шася вся́ческая / о Боже́ственней сла́ве Твое́й: / Ты бо, Неискусобра́чная Де́во, / име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га / и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, / всем воспева́ющим Тя / мир подава́ющая.

Зде престает канон святаго обители.

Песнь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е / соверша́юще пра́зднество, / Богому́дрии, Богома́тере, / прииди́те, рука́ми воспле́щим, / от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

{Π} Черто́же Сло́ва нескве́рный, вина́ всех обоже́ния, / ра́дуйся, Пречи́стая, проро́ков оглаше́ние; / ра́дуйся, апо́столов удобре́ние.

{Ε} От Тебе́ роса́ ука́ну, пла́мень многобо́жия угаси́вшая. / Тем вопие́м Ти: / ра́дуйся, руно́ одушевле́нное, е́же Гедео́н, Де́во, предви́де.

{Ι} Се Тебе́ [Де́во] ра́дуйся, зове́м, / приста́нище нам бу́ди вла́ющимся, / и оти́шие в пучи́не скорбе́й, / и собла́знов всех бори́теля.

{Χ} Ра́дости вина́, облагодати́ наш по́мысл, е́же зва́ти Тебе́: / ра́дуйся неопали́мая купино́, о́блаче всесве́тлый, / ве́рныя непреста́нно осеня́ющий.

Таже четверопеснец,
егоже краестрочие: Сия песнь Ио́сифова. Глас 6.
Песнь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре воздвиза́емое:

Пострада́вше му́ченицы / и, я́ко ка́мение избра́нное, по земли́ валя́ющеся, / зижди́тельство вся́кое врага́ соверше́нно преврати́ша / и хра́ми Бо́га Жива́го яви́шася.

Вас мо́лим, тече́ние до́брое соверши́вших, му́ченицы, / поста́ тече́ние тещи́ нас до́бре укрепи́те, / доброде́телей соверше́нием просия́вших.

Рабы́ Твоя́, Влады́ко, / преста́вльшияся от земли́ к Тебе́, Преблаго́му, / Твоего́ Ца́рствия сотвори́ о́бщники, / Боже́ственных му́ченик Твои́х свяще́нными хода́тайствы, Многоми́лостиве.

Богородичен: Еди́на Всепе́тая, / пою́щим Тя ве́рно, грехо́в оставле́ние / и дарова́ний Боже́ственных часть да́тися, / Всесвято́му Сло́ву моли́ся, Ма́ти Де́во.

Иный, глас 5.

Ирмос: От ки́та проро́ка:

Па́мять соверша́юще му́ченик, / Го́сподеви возсле́м пе́сни, / днесь Боже́ственно веселя́щеся.

Мече́в и огня́ не убоя́вшеся, / дерза́юще в ве́ре страстоте́рпцы, / мучи́тели в сем уязви́сте.

Троичен: Тро́ицу Ли́цы воспева́ю Тя, / Еди́нице по существу́ покланя́юся, / Тебе́, О́тче, Сы́не и Ду́ше Святы́й.

Богородичен: А́нгел и челове́к благохвале́ние еси́, / я́ко родила́ е́си, Де́во, Христа́, Спа́са душа́м на́шим.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Сме́ртию живо́т премени́вше, / ра́дуетеся, на Небесе́х живу́ще, / страстоте́рпцы пресла́внии Христа́ Бо́га.

Стих: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

Сме́ртию и живото́м облада́яй, / ве́рою преста́вльшияся от жития́, Христе́, / со святы́ми Твои́ми упоко́й.

Ирмос: От ки́та проро́ка изба́вил еси́, / мене́ же из глубины́ грехо́в возведи́, / Го́споди, и спаси́ мя.

Ектения малая.

И паки поем кондак:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И чтем оставльшияся шесть икосов и кондаков.

{Τ} Икос 10: Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и всем к Тебе́ прибега́ющим: / и́бо небесе́ и земли́ Творе́ц устро́и Тя, Пречи́стая, все́лься во утро́бе Твое́й, / и вся приглаша́ти Тебе́ научи́в: / Ра́дуйся, сто́лпе де́вства; / ра́дуйся, дверь спасе́ния. / Ра́дуйся, нача́льнице мы́сленнаго назда́ния; / ра́дуйся, пода́тельнице Боже́ственныя бла́гости. / Ра́дуйся, Ты бо обнови́ла еси́ зача́тыя сту́дно; / ра́дуйся, Ты бо наказа́ла еси́ окра́денныя умо́м. / Ра́дуйся, тли́теля смы́слов упраждня́ющая; / ра́дуйся, Се́ятеля чистоты́ ро́ждшая. / Ра́дуйся, черто́же безсе́меннаго уневе́щения; / ра́дуйся, ве́рных Го́сподеви сочета́вшая. / Ра́дуйся, до́брая младопита́тельнице де́вам; / ра́дуйся, невестокраси́тельнице душ святы́х. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{Υ} Кондак 11: Пе́ние вся́кое побежда́ется, / спростре́тися тща́щееся ко мно́жеству мно́гих щедро́т Твои́х: / равночи́сленныя бо песка́ пе́сни а́ще прино́сим Ти, Царю́ святы́й, / ничто́же соверша́ем досто́йно, / я́же дал еси́ нам, Тебе́ вопию́щим: / Аллилу́иа.

{Φ} Икос 11: Светоприе́мную свещу́, су́щим во тьме я́вльшуюся, зрим святу́ю Де́ву, / невеще́ственный бо вжига́ющи огнь, / наставля́ет к ра́зуму Боже́ственному вся, / заре́ю ум просвеща́ющая, зва́нием же почита́емая, си́ми: / Ра́дуйся, луче́ у́мнаго Со́лнца; / ра́дуйся, свети́ло незаходи́маго Све́та. / Ра́дуйся, мо́лние, ду́ши просвеща́ющая; / ра́дуйся, яко́ гром, враги́ устраша́ющая. / Ра́дуйся, я́ко многосве́тлое


Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

© cyberpedia.su 2017-2020 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав

0.031 с.