Апостол к Коринфяном, зачало 135. — КиберПедия 

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Апостол к Коринфяном, зачало 135.Бра́тие, вся ми леть суть, но не вся на по́льзу: вся ми леть суть, но не аз облада́н бу́ду от кого́. Бра́шна чре́ву, и чре́во бра́шном: Бог же и сие́ и сия́ упраздни́т. Те́ло же не блуже́нию, но Го́сподеви, и Госпо́дь те́лу. Бог же и Го́спода воздви́же, и нас воздви́гнет си́лою Свое́ю. Не ве́сте ли, я́ко телеса́ ва́ша у́дове Христо́вы суть? Взем ли у́бо у́ды Христо́вы, сотворю́ у́ды блудни́чи? Да не бу́дет. Или́ не ве́сте, я́ко прилепля́яйся скверноде́йце, еди́но те́ло есть (с блудоде́йцею)? Бу́дета бо, рече́, о́ба в плоть еди́ну. Прилепля́яйся же Го́сподеви, един дух есть с Го́сподем. Бе́гайте блудодея́ния: всяк бо грех, его́же а́ще сотвори́т челове́к, кроме́ те́ла есть, а блудя́й, во свое́ те́ло согреша́ет. Или́ не ве́сте, я́ко телеса́ ва́ша храм живу́щаго в вас Свята́го Ду́ха суть, Его́же и́мате от Бо́га, и не́сте свои́? Ку́плени бо есте́ цено́ю. Просла́вите у́бо Бо́га в телесе́х ва́ших, и в душа́х ва́ших, я́же суть Бо́жия.

Аллилуиа гласа.

Евангелие от Луки, зачало 79.

Рече́ Госпо́дь при́тчу сию́: челове́к не́кий име́ два сы́на. И рече́ юне́йший ею́ отцу́: о́тче, даждь ми досто́йную часть име́ния. И раздели́ и́ма име́ние. И не по мно́зех днех собра́в все мний сын, оты́де на страну́ дале́че, и ту расточи́ име́ние свое́, живы́й блу́дно. Изжи́вшу же ему́ все, бысть глад кре́пок на стране́ той, и той нача́т лиша́тися. И шед прилепи́ся еди́ному от жи́тель тоя́ страны́: и посла́ его́ на се́ла своя́ пасти́ свиния́. И жела́ше насы́тити чре́во свое́ от роже́ц, я́же ядя́ху свиния́: и никто́же дая́ше ему́. В себе́ же прише́д, рече́: коли́ко нае́мником отца́ моего́ избыва́ют хле́бы, аз же гла́дом ги́блю? Воста́в иду́ ко отцу́ моему́, и реку́ ему́: о́тче, согреши́х на не́бо и пред тобо́ю, и уже́ несмь досто́ин нарещи́ся сын твой: сотвори́ мя я́ко еди́наго от нае́мник твои́х. И воста́в и́де ко отцу́ своему́. Еще́ же ему́ дале́че су́щу, узре́ его́ оте́ц его́, и мил ему́ бысть, и тек нападе́ на вы́ю его́, и облобыза́ его́. Рече́ же ему́ сын: о́тче, согреши́х на не́бо и пред тобо́ю, и уже́ несмь досто́ин нарещи́ся сын твой. Рече́ же оте́ц к рабо́м свои́м: изнеси́те оде́жду пе́рвую и облецы́те его́, и дади́те пе́рстень на ру́ку его́ и сапоги́ на но́зе. И приве́дше теле́ц упита́нный, заколи́те, и я́дше весели́мся. Я́ко сын мой сей мертв бе, и оживе́: и изги́бл бе, и обре́теся. И нача́ша весели́тися. Бе же сын его́ ста́рей на селе́: и я́ко гряды́й прибли́жися к до́му, слы́ша пе́ние и ли́ки. И призва́в еди́наго от о́трок, вопроша́ше: что у́бо сия́ суть? Он же рече́ ему́, я́ко брат твой прии́де, и закла́ оте́ц твой теле́ц упите́нный, я́ко здра́ва его́ прия́т. Разгне́вався же и не хотя́ше вни́ти. Оте́ц же его́ изше́д моля́ше его́. Он же отвеща́в, рече́ отцу́: се толи́ко лет рабо́таю тебе́, и николи́же за́поведи твоя́ преступи́х, и мне николи́же дал еси́ козля́те, да со дру́ги свои́ми возвесели́лся бых. Егда́ же сын твой сей, изъеды́й твое́ име́ние с любоде́йцами, прии́де, закла́ ему́ теле́ц пито́мый. Он же рече́ ему́: ча́до, ты всегда́ со мно́ю еси́, и вся моя́ твоя́ суть. Возвесели́ти же ся и возра́довати подоба́ше, я́ко брат твой сей мертв бе, и оживе́: и изги́бл бе, и обре́теся.Причастен: Хвали́те Го́спода с Небе́с, хвали́те Его́ в Вы́шних. Аллилу́иа, трижды.

Подобает ведати, яко в седмице мясопустной Аллилуиа не поем: оставляем же и едину кафисму Псалтира от Утрени, и глаголем сию на Вечерни. Песней во Псалтири не глаголем. Не поется же и междочасие, и канон молебный Пресвятей Богородице, поемый на Повечерии: Повечерие же поется малое: Такожде творим в седмице сырной, разве среды и пятка, но о сем всем тамо указа ищи. Прочитаем же в сей недели в койлюбо день на Утрени слово святаго Макариа о Четырдесятнице, и Пятьдесятнице, егоже начало: Ча́дца моя́, ра́дуется се́рдце мое́ вас ра́ди:Ведомо же да есть, яко последование прилучающихся святых в субботу, и в Неделю мясопустную, поется в мимошедших Повечериях. Такожде о субботе и Недели сыропустной творим: или како настоятель изволит, кроме аще где случится великаго святаго память.

 


В СУББОТУ МЯСОПУСТНУЮ

Память совершаем всех от века усопших православных христиан, отец и братий наших.

В ПЯТОК ВЕЧЕРА

По предначинательном псалме, и обычном стихословии, на Го́споди воззвах, поставим стихов 6: И поем Осмогласника стихиры мученичны три, рядоваго гласа:

И Триоди подобны, три. Глас 8.
Подобен: Во Еде́ме рай:

От ве́ка ме́ртвых днесь / всех по и́мени, ве́рою пожи́вших благоче́стно, / па́мять сотворя́юще ве́рнии, / Спа́са и Го́спода воспои́м, прося́ще приле́жно / сим в час суда́ отве́т благи́й да́ти, / Тому́ Самому́ Бо́гу на́шему, / всей судя́щему земли́, / десна́го Его́ предстоя́ния получи́ти в ра́дости, / в ча́сти пра́ведных, и во святы́х жре́бии све́тлем, / и досто́йным бы́ти Небе́снаго Ца́рствия Его́.

Твое́ю кро́вию челове́ки Спа́се искупи́вый, / и сме́ртию Твое́ю от сме́рти го́рькия изба́вивый нас, / и жизнь ве́чную подая́й нам Воскресе́нием Твои́м, / вся упоко́й Го́споди, усо́пшия благоче́стно, / или́ в пусты́нях, или́ во граде́х, или́ в мо́ри, / или́ на земли́, или́ на вся́ком ме́сте: / цари́ же, свяще́нники, архиере́и, / мона́хи, и бельцы́ в во́зрасте вся́ком всеро́дном, / и сподо́би я́ Небе́снаго Ца́рствия Твоего́.

Из ме́ртвых воста́нием Твои́м Христе́, / не ктому́ смерть облада́ет уме́ршими благоче́стно. / Те́мже мо́лимся приле́жно: / рабы́ Твоя́ упоко́й во дво́рех Твои́х, / и в не́дрех Авраа́ма, от Ада́ма да́же до днесь, / послужи́вшия Тебе́ чи́сто, / отцы́ и бра́тию на́шу, / дру́ги вку́пе и сро́дники, / вся́каго челове́ка, в житии́ послужи́вша ве́рно, / и к Тебе́ преста́вльшася многови́дно и многообра́зно, Бо́же, / и сподо́би я́ Небе́снаго Ца́рствия Твоего́.

Слава, глас 8: Пла́чу и рыда́ю, / егда́ помышля́ю смерть, / и ви́жду во гробе́х лежа́щую / по о́бразу Бо́жию созда́нную на́шу красоту́, / безобра́зну, и безсла́вну, / не иму́щу ви́да. / О́ле чудесе́! / Что е́же о нас сие́ бысть та́инство? / Ка́ко преда́хомся тле́нию? / Ка́ко припряго́хомся сме́рти? / Вои́стинну Бо́жиим повеле́нием, / я́коже есть пи́сано, / подаю́щаго преста́вльшимся поко́й.

И ныне, Богородичен первый, гласа. Свете тихий:

Вместо же прокимена
поем Аллилу́иа, на глас 8.

Стих: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́ Го́споди, и па́мять их в род и род.

Стих: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

На стиховне мученичен гласа,
и два мертвена, Иоанна Дамаскина.

Стихи же припеваем вышереченныя: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́ Го́споди, и па́мять их в род и род. и Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

Слава, глас 6: Нача́ток ми и соста́в зижди́тельное Твое́ бысть повеле́ние: / восхоте́в бо от неви́димаго и ви́димаго естества́ жи́ва мя соста́вити, / от земли́ у́бо те́ло созда́в, дал же ми еси́ ду́шу, / Боже́ственным Твои́м и животворя́щим вдохнове́нием. / Те́мже Спа́се, рабы́ Твоя́ во стране́ живы́х, / и в кро́вех пра́ведных упоко́й.

И ныне, Богородичен, глас тойже: Моли́твами Ро́ждшия Тя Христе́, / му́ченик Твои́х и апо́стол, и проро́к, и святи́телей, / преподо́бных, и пра́ведных, и всех святы́х, / усо́пшия рабы́ Твоя́ упоко́й.

Ны́не отпуща́еши:

Тропарь, глас 8:

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй / и поле́зное всем подава́яй, / Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, и ныне, Богородичен, глас тойже: Тебе́ и Сте́ну и Приста́нище и́мамы, / и Моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Ектения, и отпуст.

По отпущении же Вечерни, творим в притворе паннихиду за усопших, и поем канон рядоваго гласа мертвым.

НА УТРЕНИ

По шестопсалмии, Аллилу́иа, на глас 8. Тропарь: Глубино́ю му́дрости: Дважды. Сла́ва, и ны́не, Богородичен: Тебе́ и сте́ну, и приста́нище: И обычное стихословие. Чтутся же и слова о мертвых: к Коринфяном в 1-м послании. Поют же ся и Непорочны на две статии, с припевы: Благослове́н еси́ Го́споди, научи́ мя: на глас 5.


Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

© cyberpedia.su 2017-2020 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав

0.006 с.