И преподобнаго, от Матфеа, зачало 10. — КиберПедия


Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

И преподобнаго, от Матфеа, зачало 10.Во вре́мя о́но, по Иису́се идо́ша наро́ди мно́зи от Галиле́и и десяти́ град, и от Иерусали́ма и Иуде́и, и со óнаго по́лу Иoрда́на. Узре́в же наро́ды, взы́де на гору́: и се́дшу Eму́, приступи́ша к Нему́ ученицы́ Eго́. И отверз уста́ Своя́, уча́ше их, глаго́ля: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех eсть Ца́рствие Небе́сное. Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся. Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю. Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся. Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят. Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех eсть Ца́рствие Небе́сное. Блаже́ни eсте́, eгда́ поно́сят вам, и иждену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще, Менé ра́ди. Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х.

Киноник: Хвали́те Го́спода с Небе́с, / хвали́те Его́ в Вы́шних. Другий: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник, / от слу́ха зла не убои́тся.

 


СЕДМИЦА ПЯТАЯ СВЯТАГО ПОСТА

В СРЕДУ ПЯТЫЯ СЕДМИЦЫ
НА 6-М ЧАСЕ

Тропарь пророчества, глас 1.

Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша, умоле́н бу́ди, Го́споди, и вся на́ша боле́зни исцели́, Человеколю́бче, мо́лимся.

Сла́ва, и ны́не: тойжде.

Прокимен, глас 4.

Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, / и пе́ти и́мени Твоему́, Вы́шний. Стих: Возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.

Пророчества Исаина чтение.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: Аз Бог пе́рвый, и в гряду́щая Аз есмь. Ви́деша язы́цы и убоя́шася, концы́ земни́и прибли́жишася, и приидо́ша вку́пе. Судя́й ки́йждо бли́жнему, и бра́ту помощи́, и рече́т: превозмо́же муж древоде́латель, и кова́ч бия́й мла́том, вку́пе прокова́яй, овогда́ у́бо рече́т, спая́ние добро́ есть, утверди́ша я́ гвоздьми́, положа́т я́, и не подви́гнутся. Ты же Изра́илю, ра́бе Мой Иа́кове, его́же избра́х, се́мя Авраа́мле, его́же возлюби́х. Его́же поя́х от коне́ц земли́, и от стражб ея́ призва́х тя, и реко́х ти: раб Мой еси́, избра́х тя, и не оста́вих тебе́. Не бо́йся, с тобо́ю бо есмь, не прельща́ю, Аз бо есмь Бог твой, укрепи́вый тя, и помого́х ти, и утверди́х тя десни́цею Мое́ю пра́ведною. Се постыдя́тся и посра́мятся вси сопротивля́ющиися тебе́, бу́дут бо я́ко не су́щии, и поги́бнут вси сопе́рницы твои́. Взы́щеши их, и не обря́щеши челове́ков, и́же поруга́ются тебе́, бу́дут бо а́ки не бы́вшии, и не бу́дут ра́тующии тебе́. Я́ко Аз Бог твой держа́й десни́цу твою́, глаго́ляй тебе́: не бо́йся, Иа́кове, ма́лый Изра́илю, Аз помого́х ти, глаго́лет Бог твой, избавля́яй тя, Святы́й Изра́илев.

Прокимен, глас 6.

Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся. Стих: Облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася.

На 9-м часе кафизма 6-я.

В СРЕДУ ПЯТЫЯ СЕДМИЦЫ
ВЕЧЕРА

Стихословим вместо: Ко Го́споду внегда́ скорбе́ти ми: кафисму 7. На Го́споди воззва́х, стихира самогласна, юже глаголем дважды.

Начинаем же стихи, от Впадут во мрежу свою:

Глас 8: Мои́ми помышле́нии в разбо́йники впад, / плене́н бых окая́нный умо́м, и лю́те уязви́хся, / всю мою́ ду́шу ура́них, / и отню́д лежу́ наг доброде́телей на жите́йстем пути́. / Свяще́нник же ви́дев мя ра́нами боля́ща безысце́льна, / презре́в не воззре́ на мя: / леви́тянин же па́ки не терпя́ душетле́нныя боле́зни, / и той ви́дев мя ми́мо и́де. / Ты же благоволи́вый, не от Самари́и, / но от Мари́и воплоти́тися, Христе́ Бо́же, / человеколю́бием Твои́м пода́ждь ми исцеле́ние, / излива́я на мя вели́кую Твою́ ми́лость.

Стих: Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся.

Паки туюжде:

Стих: Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ним возвещу́.

Мученичен: А́ще ка́я доброде́тель, / и а́ще ка́я похвала́ подоба́ет святы́м? / Мече́м бо преклони́ша вы́и, / Тебе́ ра́ди прекло́ншаго небеса́ и соше́дшаго, / излия́ша кровь свою́ Тебе́ ра́ди / истощи́вшаго Себе́, и зрак ра́бий прии́мша, / смири́шася до сме́рти, нищету́ Твою́ подража́юще. / И́хже моли́твами по мно́жеству щедро́т Твои́х, / Бо́же, поми́луй нас.

Стих: Внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́ и Ты позна́л еси́ стези́ моя́.

Ины стихиры господина Иосифа, глас 8.
Подобен: Господи, аще и на судищи:

Го́споди, Ты свяще́нныя ученики́ Твоя́, / слове́сная небеса́ показа́л еси́. / Сих свяще́нными хода́тайствы, земны́х мя зол изба́ви, / воздержа́нием вознося́ ра́зума всегда́, к страсте́м помышле́ние мое́, / я́ко Щедр и Человеколю́бец.

Стих: На пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне.

Подобен: Иму́ще вси вре́мя поще́ния, / я́ко соде́йственника Боже́ственным дея́нием, / пла́чим от всего́ се́рдца, и Спа́су возопии́м: / Твои́ми ученики́, Го́споди Многоми́лостиве, / спаси́ любо́вию Тя пою́щия, / я́ко Щедр и Человеколю́бец.

Ина стихира господина Феодора, глас тойже.
Подобен: Сла́вную и Пречи́стую:

Стих: Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́.

Апо́столи прехва́льнии, ми́ра моли́твенницы, / немощны́х вра́чеве, здра́вия храни́телие, / во обое́м нас соблюди́те, / поще́ния вре́мя проходя́щия, / во обои́х боже́ственно ми́рствующия, / ум несмуще́н страсте́й храня́ще, / да пое́м вси песнь Христу́ воскре́сшему, / я́ко Победи́телю.

Ины стихиры по алфавиту, 24,
Великаго канона. Творение господина
Андреа Критскаго. Глас 4.
Подобен: Хоте́х слеза́ми:

Стих: Поги́бе бе́гство от мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́.

{Α} Все житие́ мое́ со блудни́цами и мытаря́ми изжи́ся, / у́бо возмогу́ ли поне́ в ста́рости пока́ятися, о ни́хже согреши́х, / Соде́телю всех и врачу́ неду́гующих? / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

И творим на кийждо стих по 3 поклоны.

Стих: Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х.

{Β} Тя́жестию небреже́ния содержи́мь есмь, в ти́не валя́юся, / стрело́ю устреле́н велиа́ра, и оскверня́ю мое́ е́же по о́бразу; / обрати́телю небрегу́щих, и Изба́вителю прегреши́вших, / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́.

{Γ} Бых преткнове́ние челове́ком, возде́лав я́ко земны́й земна́я, / бра́ку сопряго́хся Твои́м повеле́нием, и преступи́х оскверни́в ло́же мое́, / от земли́ созда́вый не пре́зри созда́ния Твоего́, / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́.

{Δ} Ря́дник бых души́ мое́й, о пло́ти мое́й промышле́ние творя́, / де́монов поруга́ние поста́влен бых, сласте́м рабо́тая и безме́стием, / благоутро́бием Твои́м пощади́, прогони́телю де́монов, / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́.

{Ε} Во́лею согреши́х па́че всех, сего́ ра́ди оста́влен есмь, / и́мам проти́вника души́ мое́й, пло́ти мудрова́ние, и помрача́ет мя. / Просвеще́ние су́щих во тьме, и наста́вниче заблужда́емых, / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.

{Ζ} Живе́т, глаго́ла проро́к, душа́ моя́, Го́споди, и восхва́лит Тя, / взыщи́ овча́ заблу́ждшее мя, и сопричти́ мя ста́ду Твоему́, / даждь ми вре́мя покая́ния, да стеня́ вопию́ Ти, / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой.

{Η} Согреши́х, согреши́х, преступи́в повеле́ния Твоя́, Христе́ Бо́же, / ми́лостив бу́ди ми, Благоде́телю, / да прозрю́ вну́треннима очи́ма, / и убе́гну тьмы, и со стра́хом возопию́: / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

{Θ} Зве́рие мя ди́вии обдержа́ша, / но от них мя исхити́, Влады́ко, / хо́щеши бо е́же спасти́ся, / и в позна́ние и́стины приити́ всем челове́ком, я́ко Созда́тель, / и со все́ми и мене́ спаси́, / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ очище́ние есть.

{Ι} Цельба́ бу́ди ми, Благоде́телю, Изба́вителю Спа́се мой, / и не отри́ни мене́, виждь мя лежа́ща беззако́ньми, / и возста́ви мя, я́ко Всеси́льный, / да и аз возвещу́ дея́ния моя́, и вопию́ Ти: / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

{Κ} Сокры́в тала́нт да́нный ми, / я́ко несмы́сленный раб в зе́млю закопа́х, / и́бо я́коже непотре́бный осуди́хся, и не дерза́ю про́чее проси́ти Тя, / я́ко незло́бивый уще́дри мя, да и аз воззову́: / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

{Λ} Е́зеро изсуши́вый страсте́й, кровоточи́выя прикоснове́нием оме́т Твои́х, / даждь ми оставле́ние согреше́ний, несумне́нною ве́рою Тебе́ притека́ющему, / и приими́ мя, я́коже о́ную, и исцели́ мою́ боле́знь; / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его́.

{Μ} И́маши седе́ти на престо́ле, сотвори́вый сло́вом не́бо и зе́млю, / и́мамы вси предста́ти, пове́дающе Тебе́ грехи́ на́ша; / пре́жде дне о́наго, в покая́нии мя приими́; / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие.

{Ν} При́зри о́ком благоутро́бным, / и буд́и ми ми́лостив, еди́не Спа́се, / то́ки да́руй исцеле́ний бе́дной мое́й и окая́нной души́, / измы́й от ка́ла дел мои́х, да воспою́: / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

{Ξ} Мечи́ угото́ва велиа́р, улови́ти потща́вся смире́нную мою́ ду́шу, / стра́нна сотвори́ мя, Ще́дре просвеще́ния, ра́зума лица́ Твоего́; / держа́вный в кре́пости, сосу́дов сего́ исхити́ мя; / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: К Тебе́ возведо́х о́чи мои́, живу́щему на Небеси́, се я́ко о́чи раб в руку́ госпо́дий свои́х, я́ко о́чи рабы́ни в руку́ госпожи́ своея́, та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу на́шему, до́ндеже уще́дрит ны.

{Ο} Всем страсте́м порабо́тихся, / оста́вив зако́н и Боже́ственная писа́ния, / всего́ мя исцели́ Благоде́телю, / мене́ ра́ди по мне быв, Бла́же, / обрати́ мя, Ще́дрый, страсте́й потреби́телю; / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, я́ко по мно́гу испо́лнихомся уничиже́ния, наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́ния гобзу́ющих и уничиже́ния го́рдых.

{Π} Блудни́ца слеза́ми омоча́ет пречи́стеи же и честне́и но́зе Твои́, / вся увещава́ющи е́же притека́ти, и приима́ти разреше́ние согреше́ний свои́х. / Тоя́ ве́ру пода́ждь и мне, Спа́се, е́же вопи́ти Ти: / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Припеваем к прочим: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

{Ρ} Скве́рну очи́сти души́ моея́, / мене́ ра́ди обнища́вый, и младе́нствовавый пло́тию, / ка́плю ми́лости Твоея́ низпосла́в, / немощно́му и окая́нному, Христе́; / омы́й от скве́рны, уврачу́й неду́гующа; / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

{Σ} Утверди́, Влады́ко, ду́шу мою́, / к Тебе́ притека́ти, и Тебе́ рабо́тати при́сно, / покро́в бо мой еси́ и храни́тель, и заступле́ние и по́мощь, / сподо́би, Бо́жий Сло́ве, вопи́ти мне в дерзнове́нии: / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

{Τ} Стена́ неруши́мая бу́ди нам, / Иису́се Спа́се и ми́лостивый Бо́же, / нра́вы бо и де́лы прельще́ни спадо́хом, / но возста́ви, я́ко Благоде́тель, созда́ние, и примири́ся, я́ко Щедр. / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

{Υ} Сын блу́дный бых, расточи́вый бога́тство, гла́дом ны́не истаява́ю. / Под кров Твой прибега́ю, я́коже о́наго приими́ мя, О́тче благи́й, / и прича́стника трапе́зы сподо́би, е́же вопи́ти Тебе́: / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

{Φ} За́вистию низложи́ рая́, первозда́ннаго злонача́льник, / реки́й, е́же помяни́, на дре́ве разбо́йник, прия́т рай. / Аз же ве́рою и стра́хом, е́же помяни́ мя, вопию́ Ти: / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

{Χ} Ру́ку ми простри́, я́ко Петро́ви, и возведи́ из глубины́, Бо́же, / благода́ть и ми́лость ми пода́ждь, моли́твами, Всенепоро́чныя Ма́тере, / Тебе́ ро́ждшия безсе́менно, и святы́х Твои́х всех; / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

{Ψ} Пою́ща приими́ мя, на всяк день, А́гнче, взе́мляй грех мой, / ду́шу и те́ло всеце́льно в ру́це Твои́ предлага́ю, / и в нощи́ и во дни до́лжно вопию́ Ти: / Ѓосподи, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

{Ω} О неизрече́ннаго Твоего́ благоутро́бия, / преблаги́й, незло́бивый Го́споди! / О безгре́шный и ще́дрый! / Не отри́ни мене́ от лица́ Твоего́, / я́ко да и аз благода́рственно, ра́дуяся и поя́ вопию́ Ти: / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

И ныне, Богородичен: О неизрече́ннаго снисхожде́ния! / О стра́ннаго рождества́ пречу́днаго! / О ка́ко Де́ва Младе́нца Тя носит во объя́тиих Свои́х, Творца́ и Бо́га! / Из Нея́ воплоти́тися изво́ливый, благоде́телю Го́споди, / пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Вход. Све́те ти́хий:

Прокимен, глас 4.

Бог отмще́ний Госпо́дь, / Бог отмще́ний не обину́лся есть. Стих: Вознеси́ся, Судя́й земли́, возда́ждь воздая́ние го́рдым.

Бытия чтение.

Бысть Авра́му лет де́вятьдесят де́вять, и яви́ся Госпо́дь Авра́му, и рече́ ему́: Аз есмь Бог твой, благоугожда́й предо Мно́ю, и бу́ди непоро́чен. И положу́ заве́т Мой между́ Мно́ю, и между́ тобо́ю, и умно́жу тя зело́. И паде́ Авра́м на лицы́ свое́м, и рече́ ему́ Бог глаго́ля: и Аз се заве́т Мой с тобо́ю, и бу́деши оте́ц мно́жества язы́ков. И не нарече́тся ктому́ и́мя твое́ Авра́м, но бу́дет и́мя твое́ Авраа́м, я́ко отца́ мно́гих язы́ков положи́х тя. И возращу́ тя зело́ зело́, и положу́ тя в наро́ды, и ца́рие из тебе́ изы́дут. И поста́влю заве́т Мой между́ Мно́ю и между́ тобо́ю, и между́ се́менем твои́м по тебе́ в ро́ды их в заве́т ве́чен, да бу́ду тебе́ Бог, и се́мени твоему́ по тебе́. И дам тебе́ и се́мени твоему́ по тебе́ зе́млю, в не́йже обита́еши, всю зе́млю Ханаа́ню во одержа́ние ве́чное, и бу́ду им Бог. И рече́ Бог ко Авраа́му: ты же заве́т Мой соблюде́ши, ты и се́мя твое́ по тебе́ в ро́ды их.

Прокимен, глас 4.

Воспо́йте Го́сподеви / песнь но́ву. Стих: Воспо́йте Го́сподеви, благослови́те и́мя Его́.

Притчей чтение.

Сын прему́др весели́т отца́, сын же безу́мен раздража́ет ма́терь свою́. Несмы́сленнаго стези́ ску́дны ума́, муж же разу́мен исправля́я хо́дит. Отлага́ют помышле́ния не чту́щии со́нмищ, в сердца́х же сове́тных пребыва́ет сове́т, не послу́шает злый его́, ниже́ рече́т поле́зно что и добро́ о́бщему. Путие́ живота́ помышле́ния разу́мнаго, да уклони́вся от а́да спасе́тся. До́мы досади́телей разоря́ет Госпо́дь, утверди́ же преде́л вдови́цы. Ме́рзость Го́сподеви по́мысл непра́ведный, чи́стых же глаго́лы че́стны. Губи́т себе́ мздои́мец, ненави́дяй же даро́в прия́тия спасе́тся. Ми́лостынями и ве́рами очища́ются греси́, стра́хом же Госпо́дним уклоня́ется всяк от зла. Сердца́ пра́ведных поуча́ются ве́ре, уста́ же нечести́вых отвеща́ют зла́я. Прия́тни пред Го́сподем путие́ муже́й пра́ведных, и́миже и врази́ дру́зи быва́ют. Дале́че отстои́т Бог от нечести́вых, моли́твы же пра́ведных послу́шает. Лу́чше ма́лое прия́тие с пра́вдою, не́жели мно́гая жи́та с непра́вдою. Се́рдце му́жа да мы́слит пра́ведная, да от Бо́га испра́вятся стопы́ его́. Ви́дящее о́ко до́брая, весели́т се́рдце, сла́ва же блага́я утучня́ет ко́сти. Слу́шаяй обличе́ний живота́, посреде́ прему́дрых водвори́тся. И́же отмета́ет наказа́ние, ненави́дит себе́, соблюда́яй же обличе́ния, лю́бит свою́ ду́шу. Страх Госпо́день наказа́ние, и прему́дрость, и нача́ло сла́вы отвеща́ет ей, преды́дет же смире́нным сла́ва. Челове́ку предложе́ние се́рдца, и от Го́спода отве́т язы́ка. Вся дела́ смире́ннаго явле́нна пред Бо́гом, и укрепля́яй ду́хи Госпо́дь. Прибли́жи ко Го́споду дела́ твоя́, и утвердя́тся помышле́ния твоя́. Вся соде́ла Госпо́дь Себе́ ра́ди, нечести́вии же в день зол поги́бнут. Нечи́ст пред Бо́гом всяк высокосе́рдый, в ру́ку же ру́це влага́яй непра́ведно, не обезвини́тся. Нача́ло пути́ бла́га, е́же твори́ти пра́ведная, прия́тна же пред Бо́гом па́че, не́жели жре́ти же́ртвы. Ища́й Го́спода, обря́щет ра́зум с пра́вдою, пра́ве же и́щущии Его́, обря́щут мир. Вся дела́ Госпо́дня с пра́вдою, храни́тся же нечести́вый на день зол.

Таже, Да испра́вится моли́тва моя́: И прочее последование Преждеосвященных.

Аще ли не будет Преждеосвященныя: На Го́споди воззва́х, поем Триоди подобны три: и стихиры 24, Великаго канона. На стиховне самогласен дне, дважды, и мученичен. Сла́ва, и ны́не, Богородичен, и прочее. Прокимен. И чтения.

На трапезе разрешаем на елей, и вина причащаемся труда ради бденнаго, хотящаго быти. Внимающии же спастися, воздержанию прилежат: множайшии же посту нелицемерну. Повечерие же глаголем малое в келлиах без поклонов. По трисвятом кондак Андреева канона. Такожде и Полунощницу.

 


В ЧЕТВЕРТОК ПЯТЫЯ СЕДМИЦЫ
НА УТРЕНИ

Клепает в 4-й час нощи. И собравшимся нам в церковь бывает начало от иерея, по обычаю. И глаголем: Царю́ Небе́сный: Трисвятое, и О́тче наш: Го́споди поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: Прииди́те поклони́мся: И прочия два псалма, 19 и 20: и обычныя тропари, и ектения. И посем глаголем шестопсалмие, и по псалмех поем Аллилу́иа, и Троичны гласа, якоже обычай. И стихословим кафисму едину 8-ю. Таже глаголем седальны Осмогласника. Чтем житие преподобныя Марии, на две статии.

Житие преподобныя матере нашея Марии Египтяны,
списанное святейшим Софронием, патриархом Иерусалимским.
Статия первая.

Та́йну царе́ву добро́ храни́ти, дела́ же Бо́жия открыва́ти и пропове́дати сла́вно, та́ко рече́ Рафаи́л А́нгел к Тови́ту по пресла́вном прозре́нии ослепле́нных его́ оче́с. И́бо ца́рския не храни́ти та́йны, боя́зненно есть и па́губно, а е́же молча́ти дела́ Бо́жия пресла́вная, ве́лия есть души́ тщета́. Те́мже и аз (глаго́лет Софро́ний святы́й) стра́хом одержи́мь, Боже́ственная в молча́нии сокры́ти, воспомина́я прети́мую (в Ева́нгелии) беду́ лени́вому рабу́, и́же прие́мь от Го́спода тала́нт в зе́млю закопа́, и да́нный де́лания ра́ди сокры́ не де́лая, по́весть святу́ю до мене́ доше́дшую ника́коже умолчу́. Но никто́же бу́ди неве́рующ пи́шущему, я́же слы́шах, ниже́ да мнит кто дерза́юща мя неи́стинная писа́ти, сумня́щеся о ве́щи сей вели́кой, не бу́ди мне лга́ти на святы́я. А́ще же бу́дут не́цыи, и́же получи́вше сие́ писа́ние, и пресла́вному сему́ де́лу дивя́щеся неудо́бь восхотя́т ве́ровати, и о́ным ми́лостив да бу́дет Госпо́дь, поне́же ти́и не́мощь челове́ческаго помышля́юще естества́, неудо́бна бы́ти непщу́ют, я́же о челове́цех пресла́вная глаго́лются. Но уже́ подоба́ет нача́ти по́весть о ве́щи сей преди́вной, бы́вшей в ро́де на́шем. Бысть не́кий ста́рец во еди́ном от Палести́нских монастыре́й, жития́ благонра́вием и сло́ва благоразу́мием укра́шен, от са́мых пеле́н во и́ноческих по́двизех до́бре наста́влен. Зоси́ма же бе и́мя ста́рцу тому́. И́же вся по́двиги по́стническаго жития́ про́йде, и вся́кое пра́вило пре́данное от соверше́нных и́ноков сохрани́, вся же та творя́ никогда́же поуче́ния Боже́ственных слове́с пренебреже́, но и возлега́я, и востая́, и в рука́х име́я де́лание, и пи́щи вкуша́я, (а́ще досто́ит и пи́щею нарещи́, ея́же он ма́ло не́что вкуша́ше) еди́но де́ло име́ немо́лчное, и никогда́же престаю́щее, е́же пе́ти Бо́гу всегда́, и поуче́ние твори́ти Боже́ственных слове́с. От са́маго же младе́нчества вдан бы́вши в монасты́рь, до пяти́десяти трех лет в нем до́бре по́стническими труда́ми подвиза́ся. Посе́м же смуще́н бысть от не́киих помышле́ний, а́ки бы он у́же во всем был соверше́н, от ины́х наставле́ния ника́коже тре́буяй, глаго́ля мы́слию в себе́: есть ли на земли́ мона́х по́льзовати мя моги́й, и́же пока́жет ми о́браз по́стничества, его́же аз не соде́яхъ? Обря́щется ли в пусты́ни челове́к, превосходя́щ дела́ моя́? Си́це же помышля́ющу ста́рцу, яви́ся А́нгел, и рече́: о Зоси́мо! до́бре, я́коже бе мо́щно челове́ку, подвиза́лся еси́, до́бре по́стническое тече́ние проше́л еси́, оба́че никто́же есть в челове́цех, и́же бы себе́ соверше́нна бы́ти показа́л. Бо́лий есть по́двиг предлежа́щий от мимоше́дшаго уже́, его́же ты не ве́си, да позна́еши у́бо, коли́ко есть ко спасе́нию ины́х путе́й, изы́ди от земли́ твоея́, я́коже Авраа́м о́ный в патриа́рсех наро́читый, и иди́ в монасты́рь су́щий при Иорда́не реце́. А́бие у́бо ста́рец после́дуя глаго́лющему, изы́де из монастыря́, в не́мже от младе́нчества и́ночествова, и дости́г Иорда́на, наста́влен бысть от зову́щаго во о́ный монасты́рь, в не́мже Бог бы́ти ему́ повеле́. Толкну́в же руко́ю в две́ри монасты́рския, обре́те мона́ха две́ри храня́щаго, и тому́ пе́рвее о себе́ рече́. Он же возвести́ игу́мену, и́же его́ прие́мь, и о́бразом мона́ха узре́в, сотво́ршаго и́ноческое обы́чное поклоне́ние и моли́тву, вопроси́ его́: отку́ду еси́, бра́те? И чесо́ ра́ди к ни́щим нам ста́рцем прише́л еси́? Зоси́ма же отвеща́: е́же отку́ду приидо́х, несть сие́ ну́жно рещи́, по́льзы же ра́ди, о о́тче, приидо́х. Слы́шах бо о вас вели́кая и достохва́льная, могу́щая ду́шу присво́ити Бо́гу. Рече́ же ему́ игу́мен: Бог еди́н, бра́те, исцеля́яй души́ не́мощь, Той тебе́ и нас да научи́т Свои́м Боже́ственным хоте́ниям, и наста́вит вся твори́ти поле́зная. Челове́к бо челове́ка по́льзовати не мо́жет, а́ще не ки́йждо внима́ет себе́ всегда́, и бо́дрствуя ду́хом де́лает поле́зное, Бо́га имы́й с ним ку́пно де́лающа. Но поне́же любо́вь Христо́ва, е́же ви́дети нас, убо́гих ста́рцев, тебе́ подви́же, пребыва́й с на́ми, а́ще сего́ ра́ди прише́л еси́, и всех нас напита́ет благода́тию Свята́го Ду́ха Па́стырь до́брый, да́вый ду́шу свою́ избавле́ние за нас. Сия́ ре́кшу игу́мену к Зоси́ме, поклони́ся он, и испроси́в моли́тву и благослове́ние, и рек ами́нь, пребы́сть в монастыре́ том. Ви́де же та́мо ста́рцев, дея́нием до́брых дел и Богомы́слием сия́ющих, ду́хом горя́щих, Го́сподеви рабо́тающих. Пе́ние бо их бе непреста́нное, стоя́ние всено́щное, в рука́х при́сно де́лание, и псалмы́ во усте́х их. Словесе́ же пра́здна не бе в них, промы́шления о стяжа́нии прибы́тков вре́менных и печа́ли жите́йския ниже́ именова́нием в них познава́ема бя́ху, но еди́но бе то́чию и пе́рвое и после́дствующее с поспеше́нием о всех тща́ние, е́же име́ти себе́ ме́ртвых те́лом. Пи́щу же име́яху неоскудева́ющую словеса́ Бо́жия, пита́ху же и те́ло хле́бом и водо́ю, я́коже коему́ждо бе к Бо́жией любви́ разжже́ние. Сия́ ви́дев Зоси́ма, по́льзовашеся зело́, простира́яся на предлежа́щий по́двиг. Днем же мно́гим мимоше́дшим, прибли́жися вре́мя свята́го Вели́каго поста́, врата́ же монасты́рская затворе́на бя́ху всегда́, и никогда́же отверза́хуся, ра́зве то́чию егда́ кто от них изше́л бы посыла́емый о́бщия ра́ди потре́бы, пу́сто бо бе ме́сто, и не то́чию ины́м невходи́мо, но и незна́емо миря́нами. Бе же тако́в в монастыре́ том чин, его́же ра́ди Бог и Зоси́му та́мо приведе́. В пе́рвую неде́лю поста́ творя́ше пресви́тер святу́ю литурги́ю, и вси прича́стницы быва́ху пречи́стаго Те́ла и Кро́ве Христа́ Бо́га на́шего, и ма́ло от бра́шна по́стническаго вкуша́ху. Пото́м собира́хуся в це́рковь, и сотвори́вше моли́тву приле́жну, и коленопреклоне́ния дово́льная, лобза́ху друг дру́га ста́рцы, и ки́йждо игу́мена, с поклоне́нием прося́ о благослове́нии и моле́нии на предлежа́щий по́двиг поспешеству́ющем и спутьше́ствующем. Сим же бы́вшим врата́ монасты́рская отверза́ху, и пою́ще согла́сно: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́дь защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? и про́чее псалма́ того́ докончава́юще, исхожда́ху вси в пусты́ню, еди́наго или́ два бра́та храни́теля монастырю́ оста́вльше, не да храня́т внутрь су́щая име́ния, не бе бо в нем что татьми́ крадо́мое, но да це́рковь без служе́ния Боже́ственнаго не оста́нется, и прехожда́ху реку́ Иорда́н. Ки́йждо же ноша́ше себе́ пи́щу, я́коже можа́ше и хотя́ше, проти́ву потре́бы теле́сныя уме́ренну, ов ма́ло хле́ба, ов же смо́квы, ин фи́ники, други́й же со́чиво моче́ное водо́ю, а ин ничто́же, то́чию те́ло свое́, и ру́бы, и́миже оде́ян бя́ше, пита́шеся же, егда́ естество́ те́ла принужда́ше, зе́лиями расту́щими в пусты́ни. Та́ко Иорда́н преше́дше, разлуча́хуся дале́че о себе́, и не ве́дяше ки́йждо друг дру́га, ка́ко пости́тся, или́ ка́ко подвиза́ется. А́ще ли же случа́шеся узре́ти друг дру́га своего́ к нему́ иду́ща, а́бие уклоня́шеся на и́ну страну́, и еди́н живя́ше Бо́гу поя́ всегда́, и зело́ ма́ло во вре́мя урече́нное вкуша́я пи́щи. Си́це у́бо весь пост скончава́юще, возвраща́хуся в монасты́рь, в неде́лю, я́же есть пре́жде Воскресе́ния Христо́ва, его́же предпра́зднство тогда́ с цветоно́сием це́рковь пра́здновати прия́ла есть. Возвраща́хуся же ки́йждо име́я труда́ своего́ свиде́теля со́весть свою́, све́дущую что соде́ла, и никто́же отню́д вопроша́ше друга́го, ка́ко и ко́им о́бразом труда́ по́двиг соверши́. Тако́в бо бе уста́в монастыря́ того́. Тогда́ у́бо и Зоси́ма по обы́чаю монасты́рскому пре́йде Иорда́н, ма́ло не́что от пи́щи нося́ тре́бования ра́ди теле́снаго, и оде́жду, е́юже оде́ян бя́ше. Пра́вило же свое́ моли́твенное соверша́ше сквозе́ пусты́ню ходя́, и во вре́мя пи́щи, по ну́жде есте́ственной опа́сно творя́ше. Сна же ма́ло име́яше, в нощи́ на земли́ воскло́нься и се́дши, не́колико почива́я, иде́же нощно́е вре́мя его́ пости́же, зело́ же ра́но па́ки востая́, свое́ тече́ние творя́ше. Вожделе́ же вни́ти во вну́треннюю пусты́ню, наде́яся обрести́ не́коего от оте́ц та́мо подвиза́ющагося, и́же бы могл по́льзовати его́, и приложи́ся ему́ жела́ние к жела́нию. Шед же два́десять дней (ини́и пи́шут осмь дней), ста ма́ло от пути́, и обрати́вся на восто́к, поя́ше час шесты́й, творя́ обы́чныя моли́твы, престая́ше бо ма́ло от путеше́ствия во вре́мя пра́вила своего́, коего́ждо часа́ поя́ и кла́няяся. Егда́ же стоя́ше поя́, узре́ от десны́я страны́ стень а́ки челове́ческаго телесе́, испе́рва у́бо ужасе́ся, мня зре́ти привиде́ние бесо́вское, и тре́петен быв, зна́менася зна́мением кре́стным, и страх отложи́в, у́же скончава́я свою́ моли́тву, обрати́ся очеса́ми к полу́дню, и ви́де не́коего иду́ща на́га те́лом, и че́рна от со́лнечнаго опале́ния, власы́ иму́ща на главе́ бе́лы, а́ки волну́, и кра́тки, я́ко то́чию до вы́и досяза́ющия. Сие́ Зоси́ма ви́дев, нача́ тещи́ на страну́ о́ную, на не́йже то ви́дяше, ра́дуяся ра́достию вели́кою: не ви́де бо в ты́я дни челове́ческаго виде́ния, ниже́ ина́го ко́его живо́тнаго (ка́ко обре́теся преподо́бным Зоси́мою в пусты́ни). Егда́ же то виде́ние Зоси́му издале́ча гряду́щаго узре́, нача́ тещи́ и бежа́ти в глубоча́йшую пусты́ню. Зоси́ма же я́ко забы́ свою ста́рость и труд пу́тный, бы́стро теча́ше, хотя́ пости́гнути бежа́щее, сей у́бо гоня́ше, а о́ное бежа́ше, бысть же тече́ние Зоси́мино скоре́йшее па́че того́ бежа́щаго. Егда́ же прибли́жися, я́ко мощи́ уже́ и глас слы́шати, нача́ вопи́ти Зоси́ма со слеза́ми, глаго́ля: почто́ от мене́ бежи́ши, ста́рца гре́шнаго, ра́бе и́стиннаго Бо́га, Его́же ра́ди в пусты́ни сей живе́ши? Пожди́ мене́, недосто́йнаго и немощна́го, пожди́ наде́жды ра́ди воздая́ния за твоя́ труды́, ста́ни, и пода́ждь ми, ста́рцу, моли́тву твою́ и благослове́ние, ра́ди Бо́га невозгнуша́вшагося никого́же. Сия́ Зоси́ме со слеза́ми глаго́лющу, бы́ша близ себе́, теку́ще к ме́сту не́коему, иде́же а́кибы пото́к сух вообража́шеся. Егда́ же прибего́ша на то ме́сто, бежа́щее сни́де на другу́ю страну́. Зоси́ма же утру́ждся, и ктому́ тещи́ не моги́й, ста на сей стране́ пото́чнаго воображе́ния, и приложи́ к слеза́м сле́зы, и к во́плю вопль, я́ко па́че ближа́йших рыда́ний слы́шатися им. Тогда́ о́ное бежа́щее те́ло глас тако́в испусти́: а́вво Зоси́мо, прости́ мя Го́спода ра́ди, я́ко не могу́ обрати́вшися яви́тися тебе́, жена́ бо есмь на́га, я́коже ви́диши, и студ теле́сный непокрове́н иму́щая. Но а́ще хо́щеши мне, жене́ гре́шней, моли́тву твою́ и благослове́ние пода́ти, пове́рзи ми не́что от оде́жды твоея́, да покры́ю наготу́ мою́, и обра́щшися к тебе́ моли́тву от тебе́ прииму́. Тогда́ тре́пет и страх ве́лий, у́жас же ума́ объя́ Зоси́му, я́ко услы́ша и́менем себе́ зово́ма, его́же никогда́же та ви́де, и о не́мже никогда́же слы́ша, и рече́ в себе́: а́ще не бы сия́ прозорли́ва была́, не бы и́менем звала́ мене́. И сотвори́ вско́ре рече́нное ему́, снем с себе́ оде́жду ве́тху же и раздра́нну, ю́же ноша́ше, ве́рже к ней, отврати́вся лице́м от нея́. Она́ же взе́мши, покры́ часть те́ла своего́, ю́же досто́яше па́че ины́х часте́й покры́ти, я́коже бе мо́щно, препоя́савши, и обрати́вшися к Зоси́ме, рече́ к нему́: почто́ тебе́ изво́лися, а́вво Зоси́мо, гре́шную жену́ ви́дети? Что ли тре́буя у мене́ слы́шати, или́ чему́ научи́тися, толи́каго труда́ не облени́лся еси́ подъя́ти? Он же на зе́млю пове́ргся, прося́ше прия́ти благослове́ние от нея́. Та́кожде и она́ пове́рже себе́, и лежа́ша о́ба на земли́, еди́н от друга́го благослове́ния прося́щи, и ничто́же бе слы́шати от обои́х глаго́лемо, кроме́, благослови́. По мно́зем же часе́ рече́ жена́ к Зоси́ме: а́вво Зоси́мо, тебе́ подоба́ет благослови́ти и моли́тву сотвори́ти, ты бо пресви́терства са́ном почте́н еси́, и от мно́гих лет свято́му олтарю́ предстоя́, Боже́ственных Та́ин да́ры Го́споду прино́сиши. Сия́ словеса́ в бо́льший страх Зоси́му подвиго́ша, и тре́петен быв ста́рец, слеза́ми облива́шеся и стеня́ше, глаго́ла же к ней претружде́нным и изнемога́ющим отдыха́нием: о ма́ти духо́вная! ты Бо́гу прибли́жилася еси́, и мно́жайшею ча́стию умертви́лася еси́, явля́ет тя бо́льшее па́че ины́х Бо́жие да́нное тебе́ дарова́ние, я́ко и́менем мя зове́ши, и пресви́тера н<


Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

© cyberpedia.su 2017-2020 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.015 с.