Апостол дне ко евреем, зачало 325. — КиберПедия 

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Апостол дне ко евреем, зачало 325.

2017-05-23 434
Апостол дне ко евреем, зачало 325. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Бра́тие, воспомина́йте пе́рвыя дни ва́ша, в ни́хже просвети́вшеся, мно́гия стра́сти претерпе́сте страда́ний, о́во у́бо, поноше́ньми и скорбьми́ позо́р бы́вше, о́во же, о́бщницы бы́вше живу́щым та́ко. И́бо ю́зам мои́м спострада́сте и разграбле́ние име́ний ва́ших с ра́достию прия́сте, ве́дяще име́ти себе́ име́ние на небесе́х пребыва́ющее и лу́чшее. Не отлага́йте у́бо дерзнове́ния ва́шего, е́же и́мать мздовоздая́ние вели́ко. Терпе́ния бо и́мате потре́бу, да во́лю Бо́жию сотво́рше, прии́мете обетова́ние. И еще́ бо ма́ло ели́ко ели́ко, Гряды́й прии́дет и не укосни́т, а пра́ведный от ве́ры жив бу́дет.

Другий, за упокой, к солуняном, зачало 270.

Бра́тие, не хощу́ вас неве́дети о уме́рших, да не скорбите́, я́коже и про́чии не иму́щии упова́ния. А́ще бо ве́руем, я́ко Иису́с у́мре и воскре́се, та́ко и Бог уме́ршия во Иису́се приведе́т с Ним. Сие́ бо вам глаго́лем сло́вом Госпо́дним, я́ко мы живу́щии, оста́вшии в прише́ствие Госпо́дне, не и́мамы предвари́ти уме́рших. Я́ко Сам Госпо́дь в повеле́нии, во гла́се Арха́нгелове и в трубе́ Бо́жии сни́дет с небесе́, и ме́ртвии о Христе́ воскре́снут пе́рвее. Пото́м же мы, живу́щии оста́вшии, ку́пно с ни́ми восхище́ни бу́дем на о́блацех в сре́тение Госпо́дне на возду́се, и та́ко всегда́ с Го́сподем бу́дем.

Аллилуиа, глас 4: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. И умершим, стих: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди, и па́мять их в род и род.

Евангелие от Марка, зачало 8.

Во вре́мя о́но, мимогряды́й Иису́с ви́де Леви́ю Алфе́ова, седя́ща на мы́тнице, и глаго́ла ему́: по Мне гряди́. И воста́в в след Его́ и́де. И бысть возлежа́щу Ему́ в дому́ его́, и мно́зи мытари́ и гре́шницы возлежа́ху со Иису́сом и со ученики́ Его́, бя́ху бо мно́зи, и по Нем идо́ша. И кни́жницы и фарисе́е, ви́девше Его́ яду́ща с мытари́ и гре́шники, глаго́лаху ученико́м Его́: что я́ко с мытари́ и гре́шники яст и пие́т? И слы́шав Иису́с глаго́ла им: не тре́буют здра́вии врача́, но боля́щии, не приидо́х призва́ти пра́ведники, но гре́шники на покая́ние.

И за упокой, Евангелие от Иоанна, зачало 16.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко слу́шаяй словесе́ Моего́ и ве́руяй Посла́вшему Мя и́мать живо́т ве́чный, и на суд не прии́дет, но пре́йдет от сме́рти в живо́т. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко гряде́т час, и ны́не есть, егда́ ме́ртвии услы́шат глас Сы́на Бо́жия и услы́шавше оживу́т. Я́коже бо Оте́ц и́мать живо́т в Себе́, та́ко даст и Сы́нови живо́т име́ти в Себе́ и о́бласть даде́ Ему́ и суд твори́ти, я́ко Сын Челове́чь есть. Не диви́теся сему́, я́ко гряде́т час, во́ньже вси су́щии во гробе́х услы́шат глас Сы́на Бо́жия, и изы́дут сотво́ршии блага́я в воскреше́ние живота́, а сотво́ршии зла́я в воскреше́ние суда́. Не могу́ Аз о Себе́ твори́ти ничесо́же. Я́коже слы́шу, сужду́, и суд Мой пра́веден есть, я́ко не ищу́ во́ли Моея́, но во́ли посла́вшаго Мя Отца́.

Причастен дне: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. Другий за упокой: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́ Го́споди, и па́мять их в род и род. Аллилу́иа, трижды.

 


НЕДЕЛЯ ТРЕТИЯ СВЯТЫХ ПОСТОВ

Поклонение празднуем Честнаго и Животворящаго Креста.

В СУББОТУ ВЕЧЕРА,
НА МАЛЕЙ ВЕЧЕРНИ

Стихиры на 4. Глас 6.
Подобен: А́нгельския:

Ны́не а́нгельская во́инства / копиено́сят Дре́во честно́е, благогове́йно окружа́юща, / и вся созыва́юща ве́рныя на поклоне́ние. / Прииди́те у́бо посто́м просвети́вшиися, / припаде́м ему́ ра́достию и стра́хом, / ве́рно зову́ще: / ра́дуйся, честны́й Кре́сте, ми́ра утвержде́ние. [Дважды.]

Да Ада́мову потреби́ши кля́тву, / плоть на́шу прие́млеши кроме́ скве́рны, / распина́ешися же и умира́еши, Иису́се преблаги́й, / те́мже Крест Твой, и копие́, гу́бу же и трость, / гво́здие ве́рно почита́ем, / и Воскресе́ние Твое́ ви́дети про́сим.

Заключа́ет Еде́м дре́вом дре́вле змий, / дре́во же Креста́ отверза́ет сей / всем хотя́щим посто́м и слеза́ми очи́ститися. / Прииди́те у́бо предлежа́щее ви́дяще, / тому́ припаде́м со стра́хом ве́рнии зову́ще: / отве́рзи врата́ небе́сная, Кре́сте, лю́бящим тя.

Слава, и ныне. Подобен: Егда́ Кресту́ пригвожде́на ви́де, Сло́ве Бо́жий, / безсе́менно Тебе́ Ро́ждшая, / взыва́ше вопию́щи: / увы́ Мне, Ча́до сладча́йшее, / ко́е Твое́ смире́ние, Бо́же Мой? / Ка́ко безстра́стный страсть терпи́ши, непра́ведным судо́м? / Песносло́влю Твое́ стра́шное кра́йнее снизхожде́ние.

На стиховне стихиры подобны. Глас 2:
Подобен: До́ме Евфра́фов:

Разреши́вшеся уз / дре́вняго осужде́ния, ве́рнии, / дре́вом Креста́, / на нем пригвожде́ннаго / Христа́ славосло́вим.

Стих: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего, и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, / я́ко свя́то есть.

Прииди́ ны́не с на́ми, Дави́де, / цевни́цу дви́жи, / Христа́ возноси́те поя́, / ве́рнии поклони́теся / Его́ подно́жию.

Стих: Бог же Царь наш пре́жде ве́ка, / соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

Вознесе́м, лю́дие, / предлежа́щее Дре́во, / и́мже спасе́ние нам / Христо́с подае́т, / и ве́рою целу́ем.

Слава, и ныне, глас и подобен тойже:

Крестобогородичен: Вознесе́на на Кресте́, / за челове́ки, / ви́дящи Твоего́ Сы́на, Де́во, / вопия́ше рыда́ющи: / сла́ва благоутро́бию Твоему́.

Таже, Ны́не отпуща́еши: Трисвятое. По О́тче наш:

Тропарь, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

И бывает отпуст. По отпусте же входит священник со екклисиархом в сосудохранильницу, и вземлют честное Древо, предыдущу свещнику и кадилу, поющим тропарь: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́: И приносят на святую трапезу, и вжигают свещу на всю нощь.

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

Благословляет священник, и поем яко обычно предначинательный псалом. Таже стихословие, первая кафисма.

На Го́споди воззва́х, поставим стихов 10, и поем стихиры воскресны осмогласника 3, и анатолиевы 3, и честнаго Креста 4, глас 5:

Подобен: Ра́дуйся по́стников:

Возсия́й, Госпо́день Кре́сте, / светолу́чныя мо́лния твоея́ благода́ти, / в сердца́ чтущих тя, / и Богоприя́тною любо́вию прие́млющих, мировожделе́нне, / и́мже сле́зное потреби́ся се́тование, / и сме́ртных се́тей изба́вихомся, / и к при́сному весе́лию приидо́хом. / Покажи́ красоты́ твоея́ благоле́пие, / воздая́ние пода́ждь воздержа́ния рабо́м твои́м, / ве́рно прося́щим твое́ бога́тное заступле́ние, / и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, живоно́сный Кре́сте, / Це́ркве кра́сный раю́, / дре́во нетле́ния, прозя́бшее нам / ве́чныя сла́вы наслажде́ние: / и́мже бесо́встии отгоня́ются полцы́, / и а́нгельстии свеселя́тся чи́нове, / и совокупле́ния ве́рных пра́зднуют. / Ору́жие непобеди́мое, / утвержде́ние неруши́мое, ве́рных побе́до, / свяще́нников похвало́, / Христо́вы ны́не стра́сти и нам пода́ждь дости́гнути, / и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, живоно́сный Кре́сте, / благоче́стия непобеди́мая побе́да, / дверь ра́йская, ве́рных утвержде́ние, / Це́ркве огражде́ние, / и́мже тля разори́ся и упраздни́ся, / и попра́ся сме́ртная держа́ва, / и вознесо́хомся от земли́ к небе́сным, / ору́жие непобеди́мое, бесо́в сопротивобо́рче, / сла́во му́чеников, / преподо́бных я́ко вои́стинну удобре́ние, / приста́нище спасе́ния, / да́руяй ми́ру ве́лию ми́лость.

Гряди́, первозда́нная дво́ице, / ли́ка отпа́дшая го́рних, за́вистию человекоуби́йцы, / го́рькою сла́стию дре́ва, дре́вле вкуше́нием. / Се всечестно́е вои́стинну Дре́во предгряде́т, / к нему́же прите́кше ра́достию облобыза́йте, / и возопи́йте к нему́ с ве́рою: / ты на́ше воззва́ние, Кре́сте всечестны́й, / дре́во Богоблаже́нное, са́де небе́сный, / его́же плода́ причасти́вшеся, нетле́ние улучи́хом, / Еде́ма пе́рваго прие́мше изве́стно, / и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 3: Христе́ Бо́же наш, / во́льное распя́тие во о́бщее воскресе́ние ро́да челове́ческаго восприе́мый, / и тро́стию Креста́, обагре́нием червле́ным Своя́ пе́рсты окровави́вый, / оста́вительная нам ца́рски подписа́ти человеколю́бствовавый, / не пре́зри нас, бе́дствующих, и па́ки от Тебе́ разстоя́ние, / но уще́дри, еди́не долготерпели́ве, во обстоя́нии лю́ди Твоя́, / и воста́ни, побори́ борю́щия ны, я́ко всеси́лен.

И ны́не, Богородичен гласа.

Вход. Све́те ти́хий: Прокимен: Госпо́дь воцари́ся: Ектения, и прочее яко обычно.

На литии стихира храма.

Сла́ва, и ны́не, глас 5: Зря́щи Тя тварь вся на Кресте́ на́га ви́сяща, / Соде́теля и Зижди́теля всех, / изменя́шеся стра́хом, и рыда́ше; / со́лнце же свет омрачи́, / и земля́ колеба́шеся, ка́мение же разседа́шеся, / и хра́ма све́тлость раздира́шеся. / Ме́ртвии воста́ша от гробо́в, / и а́нгельския си́лы ужасо́шася, глаго́люще: / о чудесе́! Судия́ су́дится, / и стра́ждет хотя́ за спасе́ние ми́ра, и обновле́ние.


Поделиться с друзьями:

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.052 с.