Апостол дне ко евреем, зачало 309. — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Апостол дне ко евреем, зачало 309.Бра́тие, блюди́те, да не когда́ бу́дет в не́коем от вас се́рдце лука́во, испо́лнено неве́рия, во е́же отступи́ти от Бо́га жи́ва. Но утеша́йте себе́ на всяк день до́ндеже днесь нарица́ется, да не ожесточи́тся не́кто от вас ле́стию грехо́вною. Прича́стницы бо бы́хом Христу́, а́ще у́бо нача́ток соста́ва да́же до конца́ изве́стен удержи́м. Внегда́ глаго́лет: днесь, а́ще глас Его́ услы́шите, не ожесточи́те серде́ц ва́ших, я́коже в прогне́вании. Не́цыи бо слы́шавше прогне́ваша, но не вси изше́дшии из Еги́пта с Моисе́ом.

И мертвен, к солуняном, зачало 270.

Бра́тие, не хощу́ вас неве́дети о уме́рших, да не скорбите́, я́коже и про́чии не иму́щии упова́ния. А́ще бо ве́руем, я́ко Иису́с у́мре и воскре́се, та́ко и Бог уме́ршия во Иису́се приведе́т с Ним. Сие́ бо вам глаго́лем сло́вом Госпо́дним, я́ко мы живу́щии, оста́вшии в прише́ствие Госпо́дне, не и́мамы предвари́ти уме́рших. Я́ко Сам Госпо́дь в повеле́нии, во гла́се Арха́нгелове и в трубе́ Бо́жии сни́дет с небесе́, и ме́ртвии о Христе́ воскре́снут пе́рвее. Пото́м же мы, живу́щии оста́вшии, ку́пно с ни́ми восхище́ни бу́дем на о́блацех в сре́тение Госпо́дне на возду́се, и та́ко всегда́ с Го́сподем бу́дем.

Аллилуиа, глас 4: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. И умершим, стих: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди, и па́мять их в род и род.

Евангелие от Марка, зачало 6.

Во вре́мя о́но, и́де Иису́с в пу́сто ме́сто, и ту моли́тву де́яше. И гна́ша Его́ Си́мон и и́же с ним, и обре́тше Его́, глаго́лаша Ему́, я́ко вси Тебе́ и́щут. И глаго́ла им: и́дем в бли́жния ве́си и гра́ды, да и ту пропове́м, на сие́ бо изыдо́х. И бе пропове́дая на со́нмищах их, во всей Галиле́и, и бе́сы изгоня́. И прии́де к Нему́ прокаже́н, моля́ Его́ и на коле́ну припа́дая пред Ним, и глаго́ля Ему́, я́ко, а́ще хо́щеши, мо́жеши мя очи́стити. Иису́с же милосе́рдовав, просте́р ру́ку, косну́ его́, и глаго́ла ему́: хощу́, очи́стися. И ре́кшу ему́, а́бие оты́де от него́ прокаже́ние, и чист бысть. И запре́щь ему́, а́бие изгна́ его́, и глаго́ла ему́: блюди́, ни кому́же ничесо́же рцы, но шед покажи́ся иере́еви и принеси́ за очище́ние твое́, я́же повеле́ Моисе́й, во свиде́тельство им.И Евангелие от Иоанна, зачало 16.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко слу́шаяй словесе́ Моего́ и ве́руяй Посла́вшему Мя и́мать живо́т ве́чный, и на суд не прии́дет, но пре́йдет от сме́рти в живо́т. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко гряде́т час, и ны́не есть, егда́ ме́ртвии услы́шат глас Сы́на Бо́жия и услы́шавше оживу́т. Я́коже бо Оте́ц и́мать живо́т в Себе́, та́ко даст и Сы́нови живо́т име́ти в Себе́ и о́бласть даде́ Ему́ и суд твори́ти, я́ко Сын Челове́чь есть. Не диви́теся сему́, я́ко гряде́т час, во́ньже вси су́щии во гробе́х услы́шат глас Сы́на Бо́жия, и изы́дут сотво́ршии блага́я в воскреше́ние живота́, а сотво́ршии зла́я в воскреше́ние суда́. Не могу́ Аз о Себе́ твори́ти ничесо́же. Я́коже слы́шу, сужду́, и суд Мой пра́веден есть, я́ко не ищу́ во́ли Моея́, но во́ли посла́вшаго Мя Отца́.

Причастен дне: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. Другий за упокой: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́ Го́споди, и па́мять их в род и род. Аллилу́иа, трижды.

Сице убо бывает служба за упокой, в три субботы святаго и Великаго поста, егда ни един есть праздник от триех: Предтечев, святых четыредесяти мучеников, или Благовещения.

 


НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ СВЯТЫХ ПОСТОВ

Поется настоящее последование, во святых отца нашего Григория архиепископа, Фессалонитскаго чудотворца, Паламы. Сложенное от всесвятейшаго патриарха Филофеа.В СУББОТУ ВЕЧЕРА

Поставим стихов 10. И поем стихиры воскресны 3, и анатолиевы 3: и настоящия святаго на 4, глас 2.

Подобен: Ки́ими похва́льными пе́сньми:

Ки́ими благопохвале́ний пе́сньми воспои́м иера́рха, / богосло́вия трубу́, огнедохнове́нная уста́ благода́ти, / честно́е Ду́ха прия́телище, / столпа́ Це́ркве непоколеби́маго, / вели́кое вселе́нныя украше́ние, / реку́ прему́дрости, Све́та свети́льника, / звезду́ я́сную, тварь просвеща́ющую?

Ки́ими песнопе́ний цвета́ми венча́им иера́рха, / благоче́стия побо́рника, и нече́стия проти́вника, / те́плаго ве́ры предста́теля, / вели́каго наста́вника и учи́теля, / цевни́цу всекра́сную Ду́ха, / златосия́ющий язы́к, / исто́чник кипя́щий то́ки исцеле́ний ве́рным, / вели́каго и досточу́днаго Григо́рия?

Ки́ими земноро́днии устна́ми / восхва́лим иера́рха, Це́ркве учи́теля, / све́та Боже́ственнаго пропове́дника, / небеснотаи́нника Тро́ицы, / ве́лие мона́шествующих украше́ние, / дея́нием и виде́нием просия́вшаго, / Фессалони́тскую похвалу́, / сограждани́на иму́щаго, мирото́чнаго на Небесе́х / боже́ственнаго и пречу́днаго Дими́трия?

Слава, глас 6: Преподо́бне, треблаже́нне, святе́йший о́тче, / па́стырю до́брый, и Архипа́стыря Христа́ учениче́, / положи́вый ду́шу о овца́х, / сам и ны́не о́тче наш Богоно́се Григо́рие, / испроси́ моли́твами твои́ми, / дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ныне, Богородичен первый гласа.

На литии стихира храма. Сла́ва, и ны́не, Богородичен.

На стиховне по алфавиту.

Слава, глас 8: Бо́дрый язы́к твой ко учи́тельству, / во ушесе́х серде́чных возглаша́я, лени́вых ду́ши возставля́ет, / и боговеща́нными словесы́ твои́ми ле́ствица обрета́ется, / от земли́ к Бо́гу вознося́щая. / Те́мже, Григо́рие, Фесса́лии чу́до, / не преста́й моля́ся Христу́, / просвети́ти Боже́ственным све́том чту́щия тя.

И ныне, Богородичен: Безневе́стная Де́во, / Я́же Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тию, / Ма́ти Бо́га Вы́шняго, / Твои́х рабо́в мольбы́ приими́, Всенепоро́чная, / всем подаю́щи очище́ние прегреше́ний, / ны́не на́ша моле́ния прие́млющи, / моли́ спасти́ся всем нам.

Ны́не отпуща́ещи: Трисвятое. Тропарь, Богоро́дице Де́во: трижды.

И прочее последование бдения.

НА УТРЕНИ

По шестопсалмии, Бог Госпо́дь:

Тропарь воскресен дважды.
Сла́ва, святаго глас 8:

Правосла́вия свети́льниче, / Це́ркве утвержде́ние и учи́телю, мона́хов добро́то, / богосло́вов побо́рниче непребори́мый, Григо́рие чудотво́рче, / Фессалони́тская похвало́, пропове́дниче благода́ти, / моли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.

И ныне, Богородичен в тойже глас: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы, / и распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть, / и воскресе́ние явле́й, я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю, / яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве, / приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны, / и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

И обычное стихословие. И чтение в Шестодневце. Степенна гласа. Вся́кое дыха́ние: Евангелие утреннее. Воскресе́ние Христо́во: псалом 50.

Слава, глас 8: Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н: / но я́ко щедр, очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

И ныне, Богородичен: На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́, / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х: / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́т Твои́х, / очи́сти беззако́ние мое́.

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго: / но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, / я́ко Дави́д вопию́ Ти: / поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей Твое́й ми́лости.

Канон Осмогласника воскресен,
со ирмосом на 4, и Триоди на 4, и святаго на 6. Глас 8.
Песнь 1.

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́, / чудотворя́й иногда́ / Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в, / и раздели́в мо́ре: / Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, / песнь Бо́гови воспева́юща.

Восприе́мше те́плыми слеза́ми, блу́днаго глас, / Тебе́ Отцу́ всех и Бо́гу припа́даем, вопию́ще: / я́ко согреши́хом от Тебе́ удали́вшеся, и блуду́ рабо́тавше, / приими́ на́ше покая́ние.

Ца́рское преоби́дев благоро́дие, / е́же дарова́л еси́ мне, мене́ ра́ди, Сло́ве, Челове́к бы́вый: / лю́те осуди́хся угоди́ти свиния́м, грехо́вным вку́сом, / но пощади́ мя, Спа́се, милосе́рдием Твои́м.

На коле́ну па́дающа мя, / я́коже пе́рвее блу́днаго, Влады́ко Го́споди, / Ты прите́к приими́, и рука́ма объе́м, / пода́ждь ми о́бразы Твоего́ спасе́ния, / вме́сто нае́мника, Человеколю́бче, / па́ки Твоего́ сы́на сотворя́я.

Богородичен: Богоявле́ния Тобо́ю сподо́бися, Богора́дованная, челове́ческое естество́, / еди́на бо хода́таица Де́во, была́ еси́ Бо́гу и челове́ком. / Тем, я́ко Бо́жию Тя Роди́тельницу, вси досто́йно сла́вим.

Иный канон святаго, глас 4.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́:

Ри́торов боже́ственнии, и богосло́вов изря́днии, и язы́цы боговеща́ннии, / прииди́те сни́дитеся в соедине́ние, / воспе́ти по достоя́нию духори́тора, боже́ственнаго Григо́рия.

Столп ве́ры, Це́ркве побо́рник, / вели́кий Григо́рий да восхва́лится мно́ю, / всеизря́дный па́стырь Фессалони́тский, / красота́ чи́на иера́ршескаго вои́стинну.

От младе́нства возжела́л еси́ лу́чшее житие́, / и соверше́нное о́тче от ю́ности возлюби́л еси́ мудрова́ние, / и купнонра́вен, и единому́дрен показа́лся еси́ / тезоиме́нствующаго тебе́, о́тче Григо́рие.

Богородичен: Бу́ди ми, Всенепоро́чная, живота́ путь, / наставля́ющий мя к Боже́ственным селе́нием, / прельсти́хся бо, и к про́пастем зло́бы поползну́хся, / от ни́хже мя возведи́ хода́тайством Твои́м.

Катавасия: Отве́рзу уста́ моя́, / и напо́лнятся Ду́ха, / и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, / и явлю́ся, све́тло торжеству́я, / и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, / и Це́ркве Зижди́телю, / Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, / желáний крáю, ве́рных утвержде́ние, / Еди́не Человеколю́бче.

Убоя́вся мои́х дел, и дале́чнаго отше́ствия, / и расточе́ннаго Твоего́ бога́тства, / его́же ижди́х в блу́дных стремле́ниих, / в покая́нии к Тебе́ зову́, Отцу́ и Бо́гу моему́: / согреши́х, спаси́ мя.

На земли́ согреша́я, небесе́ убоя́хся: / си́це бо ми бу́дет суд тогда́ препира́яй, / егда́ вся́ческая предста́нут, Сло́ве, / пра́ведным судо́м Твои́м суди́мая.

Мра́чная и скве́рная мя помышле́ния пита́ху, / егда́ от Тебе́, Спа́се, дале́че бых блу́дный, / ны́не же зову́ Ти: согреши́х, согреши́х, спаси́ / те́пле прибега́ющаго милосе́рдию Твоему́.

Богородичен: Обожи́ся Де́во Ада́мово смеше́ние, / из чре́ва бо Твоего́ Бог плотоно́сец яви́ся, / И́мже воззва́ни бы́хом от дре́вняго осужде́ния, / солга́ни наде́ждею дре́вле обоже́ния.

Иный.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице:

Струи́ Боже́ственных уче́ний твои́х сохраня́ющии, / вся́кия ко́зни злосла́вных избега́ем, / и вся избива́ем твои́ми свяще́нными списа́ньми / полки́ сих, Григо́рие.

Прему́дрости бу́ия злосла́вных разруши́л еси́, блаже́нне, / прему́дрость Бо́жию ипоста́сную име́я в се́рдце твое́м, / е́юже с шу́мом порази́л еси́ гнила́я сих шата́ния.

Умертви́в пло́ти тле́емыя вся́кое сладостра́стие, прему́дре, / по́стнически оживи́л еси́ души́ твоея́ движе́ния, / и сию́ Боже́ственный орга́н Богосло́вия показа́л еси́.

Богородичен: В ра́зуме ума́ и произволе́нии, / сту́дное же и блу́дное житие́ приле́жно возлюби́х, / но любо́вию Боже́ственною мя свяжи́, / моли́твами Твои́ми, Де́во Богоневе́стная.

Катавасия: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, / живы́й и незави́стный Исто́чниче, / лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, / в Боже́ственней Твое́й сла́ве / венце́в сла́вы сподо́би.

Кондак, глас 4:

Ны́не вре́мя де́лательное яви́ся, при две́рех Суд, / воста́нем у́бо постя́щеся, / принесе́м сле́зы умиле́ния, / ми́лостынями, зову́ще: / согреши́хом па́че песка́ морска́го, / но осла́би, Соде́телю всех, / я́ко да прии́мем нетле́нныя венцы́.

Седален, глас 4:
Подобен: Ско́ро предвари́:

Пре́лесть попали́л еси́ злосла́вных, прему́дре, / ве́ру изъясни́л еси́ правосла́вных до́бре, / и мир просвети́л еси́. / Отону́дуже победоно́сный победи́тель показа́лся еси́, / столп Це́ркве, и́стинный иера́рх, / моля́ся не преста́й Христу́, / спасти́ся всем нам.

Слава, тойже.

И ныне, Богородичен: Ско́ро приими́ Влады́чице моле́ния на́ша, / и сия́ принеси́ Сы́ну Твоему́ и Бо́гу, / Госпоже́ Всенепоро́чная, / погаси́ обстоя́ния злосла́вных языковре́дных, / укроти́ ко́зни, и низложи́ де́рзость / вооружа́ющихся безбо́жных, / Пречи́стая, на рабы́ Твоя́.

Песнь 4.

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди, / Ты моя́ и си́ла, / Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование, / не оста́вль не́дра О́тча / и на́шу нищету́ посети́в. / Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: / си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Отмета́тельное оте́ческих ми повеле́ний бога́тство, / е́же ми дарова́л еси́, в сладостра́стии ижди́в, / бых Боже́ственных дарова́ний нищ окая́нный. / Те́мже ка́ющася со испове́данием / не омерзи́ мене́, Влады́ко Го́споди.

Боголе́пно восприи́м нищету́ мене́, / дале́че Тебе́ дре́вле бы́вшаго, / Собо́ю к Себе́ присвоя́еши, / и освяща́еши мя к весе́лию, Человеколю́бче, / те́ло Твое́ Боже́ственное Сло́ве, / воззва́ние мое́, весе́лия творя́.

Да дале́че слеза́ми непреста́нными, / ве́чныя му́ки изба́вимся, / ю́же угото́ва Бог лука́вым духово́м, / я́ко блу́дный, вопие́м: согреши́хом Ти, О́тче, / но приими́ вся прибега́ющия ны к Твое́й ми́лости.

Богородичен: Собезнача́льное Отцу́ Сло́во сый и Ду́ху, / от Неискусому́жныя Де́вы ражда́ется кроме́ зако́на: / пребы́в у́бо е́же бе, пребы́в же па́ки е́же от нас прия́т. / Во двою́ бо естеству́ еди́н Сын есть, / во обою́ храня́ есте́ственное.

Иный.

Ирмос: Неизсле́дный Бо́жий сове́т:

Отве́рз уста́ твоя́, о́тче прему́дре, / Боже́ственную прему́дрость пропове́дал еси́, / е́йже поуча́лся еси́ в се́рдце твое́м при́сно, / и Варлаа́ма су́етнаго несмы́сленна и безу́мна показа́л еси́.

Заше́л еси́ сладча́йший в зе́млю, со́лнце зако́ном естества́, / возсия́еши же у́тро со Христо́м, со́лнце невече́рнее, / вся назира́я моли́твами твои́ми.

Яви́ благода́ть тебе́, блаже́нне Бо́жий, / похвалу́ и утвержде́ние преве́лие правосла́вных, / и па́стыря блага́го, и богосло́ва втора́го, / и ста́да бо́драго храни́теля.

Богородичен: Ушеса́ мне отве́рзи душе́вныя, Ма́ти Бо́жия, / роди́вшая пре́жде ушеса́ Отве́рзшаго глухо́му, / и Боже́ственным внима́ти словесе́м, и исполня́ти сподо́би.

Катавасия: Неизсле́дный Бо́жий сове́т, / е́же от Де́вы воплоще́ния / Тебе́, Вы́шняго, / проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Песнь 5.

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́ / от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый, / и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго? / Но обрати́ мя, / и к све́ту за́поведей Твои́х / пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Бога́тства и дарова́ний Боже́ственных лиши́хся, / и в страну́ приидо́х благи́х живо́тных гла́дом та́я, / но Ты мя, О́тче, я́ко Благи́й, / дре́вния сла́вы и сла́дости, / благосе́рдия ра́ди Твоего́, испо́лни.

По́мысл блу́днаго, в блуде́ житие́ ижди́вша прии́мше, / Отцу́ ми́лостивому притеце́м, / несумне́нною ве́рою, и сокруше́нием се́рдца, / я́ко да согреше́ний оставле́ние прии́мем.

Не косни́, душе́ моя́, в да́льней стране́ пребыва́ющи, / но тецы́ вско́ре, Бо́гу и Отцу́ испове́дающися, / да прии́меши разреше́ние, / и́хже зле соде́лала еси́ житие́ изнури́вши.

Богородичен: Све́тлый Тя о́блак, нося́й Со́лнце пра́вды, / в Тебе́ носи́мое, Пречи́стая Де́во ве́мы, / неразу́мия тьму и́дольскую отгоня́ющее, / и ра́зумом и́стинным просвеща́ющее.

Иный.

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая:

Серпо́м слове́с твои́х, и свяще́нными списа́ньми / посе́кл еси́ е́реси тернови́дныя, / и пле́вел ло́жная прозябе́ния, / правосла́вия же благочести́вая положи́л еси́ се́мена, / священнонача́льне Григо́рие.

Словеса́ твоя́, всему́дре, и честна́я списа́ния / суть роса́ Небе́сная, / мед ка́менный, хлеб а́нгельский притека́ющим, / питие́, бра́шно, сла́дость, / наслажде́ние, Григо́рие, и исто́чник живы́я воды́.

О́бщаго тя учи́теля познава́ет земля́ и мо́ре, / столп свяще́нный правосла́вия, / и оружеполо́жницу Боже́ственных догма́т честну́ю, / прему́драго богосло́ва свяще́ннаго, / сожи́теля, соприча́стника, апо́столом единонра́внаго.

Богородичен: Струя́ми умиле́ния, / скве́рны се́рдца моего́, Непоро́чная, отмы́й, Де́во, / и покая́ния о́бразы мне да́руй, / Твои́ми к ще́дрому Бо́гу свяще́нными моле́нии, / Его́же неизрече́нно родила́ еси́.

Катавасия: Ужасо́шася вся́ческая / о Боже́ственней сла́ве Твое́й: / Ты бо, Неискусобра́чная Де́во, / име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га / и родила́ еси́ безле́тнаго Сы́на, / всем воспева́ющим Тя / мир подава́ющая.

Песнь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду / и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, / я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися / и живо́т мой а́ду прибли́жися, / и молю́ся, я́ко Ио́на: / от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Юне́йший бых сын Твой, / и бога́тство Твое́ зле ижди́х, / удале́нием зла́го жития́, / и благи́х Твои́х лиша́яся, Человеколю́бче, / прихожду́ Тебе́, Отцу́ и Бо́гу моему́, / и прошу́ проще́ния.

Стра́нничество безчелове́чное получи́х, / и пасти́ свинии́ осужде́н бых, / я́ко мое́ расточи́х бога́тство, / е́же ми́лостивно вско́ре пода́л еси́, / и бых от всех наг, / но Ты я́ко Бог мой уще́дри.

Не и́мам дерзнове́ния, Человеколю́бче, воззре́ти и ви́дети, / согреши́в на Не́бо, безме́рную высоту́, / ни нарещи́ся сын Твой, блу́дный, / но уще́дри мя туне, име́яй безме́рную ми́лость.

Богородичен: Несказа́нное Твое́ Рождество́, / и неизрече́нный рождества́ Твоего́ о́браз, Деви́це, / я́ко Бо́га вы́ше ума́ ражда́еши, / де́вство нескве́рное иму́щи, / тем Тя вси и́стинную Богоро́дицу досто́йно сла́вим.

Иный.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е:

Растерза́ся су́етное шата́ние, / и язы́к Варлаа́ма безу́мнаго, / словесы́ и веле́нии, и ра́зума острото́ю / прему́драго царя́, и твое́ю, Григо́рие.

Боже́ственную цевни́цу Ду́ха, / трубу́ я́ве пропове́дающую Боже́ственныя та́йны, / Фессалони́тскаго председа́теля, Богосло́вский язы́к, пе́сньми почти́м.

Лю́дем иногда́ предводи́тель, / я́ко столп о́гненный, ве́ры враги́ попали́л еси́, / ве́рных же состоя́ния просвети́л еси́, / богому́дре о́тче Григо́рие.

Богородичен: Бу́ди ми, Всечи́стая Влады́чице, / тишина́ и приста́нище утеше́ния, / преводя́щее к Боже́ственному приста́нищу невла́емому, / бу́рю страсте́й мои́х укроти́вши.

Катавасия: Боже́ственное сие́ и всечестно́е / соверша́юще пра́зднество, / Богому́дрии, Богома́тере, / прииди́те, рука́ми воспле́щим, / от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Кондак святому, глас 8.
Подобен: Взбра́нной:

Прему́дрости свяще́нный и Боже́ственный орга́н, / богосло́вия све́тлую согла́сно трубу́, / воспева́ем тя, Григо́рие богоглаго́льниче, / но я́ко ум Уму́ пе́рвому предстоя́й, / к Нему́ ум наш о́тче наста́ви, да зове́м: / ра́дуйся, пропове́дниче благода́ти.

Икос. Подобен: А́нгел предста́тель:

А́нгел яви́лся еси́ на земли́, неизрече́нная Бо́жия челове́ком возвеща́я. / Безпло́тных бо гла́сы, от челове́ческих сый, и пло́тию употребля́яся, удиви́л еси́ нас, / и вопи́ти тебе́ богоглаго́ливе увеща́л еси́ сия́: / ра́дуйся, и́мже тьма сокры́ся; ра́дуйся, и́мже свет взы́де. / Ра́дуйся, несозда́ннаго Божества́ а́нгеле; / ра́дуйся, созда́ннаго и бу́яго вои́стинну обличи́телю. / Ра́дуйся, высоту́ невосходи́мую, Боже́ственное естество́ реки́й; / ра́дуйся, глубину́ неудо́бь ви́димую, де́йство реки́й; / ра́дуйся, я́ко сла́ву Бо́жию до́бре рекл еси́; / ра́дуйся, я́ко мне́ния злоде́ев отре́кл еси́. / Ра́дуйся свети́льниче, показа́вый Со́лнце; / ра́дуйся ча́ше, пития́ Боже́ственнаго пода́тельнице. / Ра́дуйся, и́мже и́стина просиява́ет; / ра́дуйся, и́мже помрачи́ся лжа. / Ра́дуйся, пропове́дниче благода́ти.

Синаксарий.

Песнь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы / в Вавило́не иногда́ / ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Дерзнове́ния не и́мам, / е́же нарещи́ся сын Твой, О́тче Человеколю́бче, / я́ко еди́наго от нае́мник Твои́х бы́ти молю́ся, / не гнуша́йся мене́ зову́ща: / оте́ц на́ших Бо́же благослове́н еси́.

Оскверни́вше пе́рвым житие́м жизнь, / и погуби́вше благоро́дие пе́рвое, / притеце́м Еди́ному Отцу́ и Бо́гу на́шему, / покая́нием те́плым прия́ти спасе́ние.

Же́сток граждани́н, ему́же рабо́тати окая́нный осуди́хся, / глад же, его́же подъя́х, свиния́м угожда́я, кре́пок и нестерпи́мь, / но обра́щься прошу́, Спа́се, поми́луй мя.

Богородичен: Умерщвле́нное естество́ оживи́ла еси́, / еди́на Живо́т ро́ждшая, Де́во Богоро́дице, / те́мже Тя спасе́ние ве́рнии све́мы, / оте́ц на́ших Бо́га пло́тию ро́ждшую.

Иный.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии:

Словесе́м бесе́дующии, и списа́нием твои́м, Григо́рие, / ра́зуму поуча́ются Бо́жию, / и по́лны явля́ются прему́дрости Бо́жия духо́вныя, / и несозда́нную благода́ть, и де́йство Бо́жие богосло́вствуют.

Меч и стре́лы злосла́вных сокруши́л еси́, / и го́рдость Варлаа́мову, и вся́кую си́лу ерети́ческую, / я́ко тка́ние паучи́ны расточи́л еси́, / а́ки ка́мень превели́кий, иера́рше.

Запечатле́ся твои́ми словесы́ и догма́ты ве́ра благочести́вых, / и де́рзость е́реси ста, Григо́рие, / и низложе́ние правосла́вия преста́, и кре́пость злосла́вных.

Богородичен: Струи́ Тя исто́чника, усо́хшии страсте́й боле́зньми, ве́дуще вои́стинну, / почерпа́ем спасе́ние, и Боже́ственныя струи́, и взыва́ем: / благослове́н, Всечи́стая, плод Твоего́ чре́ва.

Катавасия: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии, / па́че Созда́вшаго, / но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, / ра́довахуся, пою́ще: / препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Песнь 8.

Ирмос: Седмери́цею пещь / халде́йский мучи́тель / Богочести́вым неи́стовно разжже́, / си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев, / Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: / о́троцы, благослови́те, / свяще́нницы, воспо́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Безме́рнаго, Влады́ко, и мно́гаго милосе́рдия Твоего́, / ве́мы бога́тство в Тя ве́ровавшии. / Те́мже Ти припа́даем с блу́дным вси те́пле: / приими́ согреши́вшия, и к Тебе́ прибе́гшия, / несть бо, несть грех, Ще́дре, / Твое́ человеколю́бие победи́ти моги́й.

Милосе́рдия ра́ди Влады́ко Себе́ смири́в, / па́дшим Твои́м сыно́м прибли́жился еси́: / Сам бо Человеколю́бче срел еси́ па́дших, / и облобыза́еши, и спасе́ние да́руеши, / а́ще кто и до́лу па́днет, / ми́лостив сый не гне́ваешися, я́ко Человеколю́бец.

Стра́шнейший суд мене́ усря́щет, о Влады́ко, / я́ко Тя человеколю́бца и незло́бива зря, / не притека́ю к Тебе́, блу́днаго зовы́й гла́сом, / но в ле́ности житие́ препровожда́ю, / Ты у́бо ми́лостив бу́ди ми, / и осужде́ния о́наго исхити́, Ще́дре, покая́ния ра́ди.

Троичен: Не три бо́ги сла́вим, но Еди́но Божество́, / три же вои́стинну Ипоста́си чтим, / Отца́ нерожде́нна, и рожде́нна Сы́на от Отца́, и исхо́дна от Отца́ Свята́го Ду́ха, / Бо́га Еди́наго три, а́ще и зва́ние ко́еждо, / я́коже Бог есть ве́рно сла́вимая.

Богородичен: От мно́гих мя, Всенепоро́чная, напа́стей преклоне́на, / и печа́лей бу́рею потопля́ема / приста́нище спасе́ния, Твое́ю моли́твою, Пречи́стая, изба́ви, / и от всех исхити́вши спаси́, / да Тя досто́йно я́ко те́плую предста́тельницу, / сла́влю Богоро́дицу во вся ве́ки.

Иный.

Ирмос: О́троки благочести́выя в пе́щи:

Предстои́ши ны́не престо́лу Всеще́драго, / я́ко богосло́вов подо́бный, / и сим единонра́вный всему́дре, Григо́рие, / Фессалони́тский председа́телю, иера́рхов добро́то, / све́тло украси́вся сла́вою священнонача́лия, / Бо́гу и ны́не служа́.

Ве́дый чи́стое твоего́ помышле́ния Бог, / и пре́жде чре́ва, и пре́жде зача́тия, / ве́рному возглаго́ла боже́ственному царю́ я́ве, / Це́ркве необори́маго бы́ти тя побо́рника, / те́мже пра́вильным изве́ством, / ми́ром запечатле́н еси́ священнонача́льства.

Побежда́ется я́ве и бе́дствует / собра́ние Поликинди́на дла́нию твое́ю, / и му́дрыми твои́ми глаго́лы, / пресла́вне Григо́рие, Фессалони́тский председа́телю, / и я́ко исчеза́ет дым, исчезе́ гнило́е безу́мие, / твои́м громогла́сным и Богосло́вным язы́ком.

Богородичен: Сло́во Бо́жие в Тебе́ Де́во, / челове́ческое естество́ погружа́емое страстьми́, / возобрази́ кра́йнею благосты́нею, / и все обнови́ и посвяти́, / те́мже Тобо́ю спасе́ни, / Тя славосло́вим во вся ве́ки.

Катавасия: О́троки благочести́выя в пе́щи / Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть; / тогда́ у́бо образу́емое, / ны́не же де́йствуемое, / вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́: / Го́спода по́йте, дела́, / и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо, / и земли́ удиви́шася концы́, / я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски / и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с, / тем Тя, Богоро́дицу, / А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Ра́дости и весе́лия ны́не, / мене́ ра́ди закла́вшемуся Твоему́ тельцу́, / испо́лни сего́ от Тебе́ / ча́ющую мою́ ду́шу, Бо́же, / заблужде́на приими́ мя, / и умерщвле́на к жи́зни возведи́, / и в Боже́ственную оде́жду спасе́ния, / в нетле́ние мя облецы́.

Ду́ши удале́ныя от Бо́га, / и Боже́ственных дарова́ний лише́ныя, / прииди́те те́пле, / и блу́днаго обраще́ние восприи́мше зове́м: / О́тче Благи́й, И́же на Небесе́х, / согреши́хом Ти вси, очи́сти и спаси́ / прибега́ющия к ми́лости Твое́й.

Я́ко имы́й милосе́рдия мно́жество мно́гое, / не гнуша́йся мене́, Го́споди Го́споди, / во мно́гих сласте́х бога́тство ижди́вша, / и прибега́юща ны́не, и зову́ща блу́днаго гла́сом: / согреши́х Ти, спаси́ / прибега́ющаго к ми́лости Твое́й.

Богородичен: Спасе́ния приста́нище и наставле́ние, / и предста́тельницу Тя и́мам раб Твой, / лю́тых всех препя́тий, / я́ко блага́я к Бо́гу мольба́ми Твои́ми, Влады́чице, да изба́влюся, / я́ко на Тя всю мою́ наде́жду возложи́х любо́вию, / да ве́рою велича́ю Тя.

Иный.

Ирмос: Всяк земноро́дный:

Зерца́ло Бо́жие был еси́ Григо́рие, / е́же бо по о́бразу нескве́рное соблю́л еси́, / ум же влады́ку на стра́сти плотски́я му́жески поста́вив, / е́же по подо́бию восприя́л еси́. / Отону́дуже дом был еси́ Святы́я Тро́ицы светле́йший.

Царь благочести́вый крила́таго тя воздухохо́дна показу́ет, сему́ спобо́рствующа, / я́ко всего́ испо́лнена Боже́ственнаго Ду́ха, / на суему́дреннаго неи́стовствующаго Варлаа́ма, / глаго́лющаго на высоту́ непра́ведная Бо́гу, / его́же пра́ведно победи́л еси́.

Весь быв прему́дрости лу́чшия испо́лнен пресла́вне, / свет ми́рови просвети́л еси́, / правосла́вия источи́в догма́ты: / дру́жеством бо изря́днаго любому́дрия прему́дре, / Боже́ственный страх во чре́ве зача́л еси́, / и словеса́ Ду́ха породи́л еси́.

Богородичен: Песнь Тебе́ ве́рнии согла́сно прино́сим благодаре́ния, / Ты бо дре́внюю разруши́ла еси́ на́шу кля́тву, Богороди́тельнице, / и благослове́ние вси Боже́ственное прие́млем, / спасе́ние, просвеще́ние, и ми́лость Тобо́ю, / и ра́дость ве́чную.

Катавасия: Всяк земноро́дный / да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, / да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́, / почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, / и да вопие́т: / ра́дуйся, Всеблаже́нная, / Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Ексапостиларий воскресен.
Слава, святаго. Подобен: Со ученики́:

Ра́дуйся отце́в похвало́, богосло́вов уста́, / безмо́лвия селе́ние, прему́дрости до́ме, / учи́телей кра́йность, пучи́но сло́ва. / Ра́дуйся дея́ния орга́не, виде́ния кра́йность, / и исцели́телю неду́гов челове́ческих. / Ра́дуйся Ду́ха хра́ме, и уме́рый и живы́й о́тче.

И ныне, Богородичен: Влады́чице, всех Влады́чице, и всех вы́шшая, / всех же превосходя́щая го́рних во́инств, / простри́ руку́ держа́вну, и сохрани́ мир, / свяще́нники благослови́ Тебе́ священноде́йствующия, / мона́хи же прости́, моля́щия Тебе́. / Лю́ди вся умири́, и су́щия в пала́те: / во́инство же укрепи́ во вре́мя бра́ни: / сей град соблюди́, свята́я Богоро́дице. / И ны́не нас сподо́би ви́дети Небе́сное Ца́рство, и ра́йскую дверь, / егда́ ся́дет Судия́ суди́ти вселе́нней, / во второ́м и стра́шном суди́лищи, Влады́чице, а́нгелов.

На хвалитех поставим стихов 8,
и поем стихиры воскресны 5:
и настоящия 3. Глас 1.
Подобен: Небе́сных чино́в:

Блаже́нную в ми́ре жизнь соверши́в, / и ны́не блаже́нных сра́дуешися собо́ром, / и на земли́ кро́тких, я́ко кро́ткий живе́ши, иера́рше Григо́рие, / благода́тию же чуде́с богате́еши от Бо́га, / ю́же подае́ши чту́щим тя.

Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, / пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Правосла́вия догма́ты насади́л еси́, / злосла́вия блаже́нне отсека́я те́рние, / и ве́ры се́мя умножа́я до́бре, / одожде́нием слове́с твои́х, / стокра́тный клас, я́ко де́ятельный земледе́латель / Бо́гу прине́сл еси́.

Стих: Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, / пою́ и́мени твоему́, Вы́шний.

Непоро́чнаго твоего́ жития́ блаже́нне све́тлости / удиви́шася а́нгел и челове́к собо́ри, / и́бо произволе́нием тве́рдый страда́лец и по́стник яви́лся еси́, / и иера́рх, и досто́йный служи́тель Бо́жий, / и друг и́скренний.

И глаголем стих: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

И поем самогласен, глас 6: Во тьме согреше́ний ходя́щим, / свет возсия́л еси́ Христе́ вре́менем воздержа́ния, / и благоуха́нный день стра́сти Твоея́ / покажи́ нам, да вопие́м Тебе́: / воста́ни, Бо́же, поми́луй нас.

Сла́ва, тойже. И ны́не: Преблагослове́нна еси́:

Славословие великое: И отпуст.

НА ЛИТУРГИИ

Блаженны гласа, на 6. И святаго песнь 3, на 4.

Тропарь святаго Григория, глас 8:

Правосла́вия свети́льниче, / Це́ркве утвержде́ние и учи́телю, мона́хов добро́то, / богосло́вов побо́рниче непребори́мый, Григо́рие чудотво́рче, / Фессалони́тская похвало́, пропове́дниче благода́ти, / моли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак святому, глас 8.
Подобен: Взбра́нной:

Прему́дрости свяще́нный и Боже́ственный орга́н, / богосло́вия све́тлую согла́сно трубу́, / воспева́ем тя, Григо́рие богоглаго́льниче, / но я́ко ум Уму́ пе́рвому предстоя́й, / к Нему́ ум наш о́тче наста́ви, да зове́м: / ра́дуйся, пропове́дниче благода́ти.

Кондак Триоди, глас 4:

Ны́не вре́мя де́лательное яви́ся, при две́рех Суд, / воста́нем у́бо постя́щеся, / принесе́м сле́зы умиле́ния, / ми́лостынями, зову́ще: / согреши́хом па́че песка́ морска́го, / но осла́би, Соде́телю всех, / я́ко да прии́мем нетле́нныя венцы́.

Проки


Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

© cyberpedia.su 2017-2020 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав

0.033 с.