Пророчества Захариина чтение. — КиберПедия 

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Пророчества Захариина чтение.Си́це глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: пост четве́ртый, и пост пя́тый, и пост седмы́й, и пост деся́тый, бу́дут до́му Иу́дову в ра́дость, и в весе́лие, и в пра́здники бла́ги: и возвесели́теся, и и́стину и мир возлю́бите. Си́це глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: еще́ лю́дие мно́зи прии́дут, и живу́щии во граде́х мно́гих. И сни́дутся живу́щии в пяти́ граде́х во еди́н град, глаго́люще: гряди́м помоли́тися лицу́ Госпо́дню, и взыска́ти лице́ Го́спода Вседержи́теля: иду́ и аз. И прии́дут лю́дие мно́зи, и язы́цы мно́зи взыска́ти лица́ Го́спода Вседержи́теля во Иерусали́ме, и умоли́ти лице́ Госпо́дне. Си́це глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: во о́ны дни име́тся де́сять муже́й от всех племе́н язы́ческих, и иму́тся за ри́зу му́жа иуде́анина, глаго́люще: по́йдем с тобо́ю, зане́ слы́шахом, я́ко Бог с ва́ми есть.

Прокимен, глас 6: Да упова́ет Изра́иль на Го́спода / от ны́не и до ве́ка. Стих: Го́споди, не вознесе́ся се́рдце мое́, ниже́ вознесо́стеся о́чи мои́.

Сподо́би Го́споди в ве́чер сей:

На стиховне самогласен, глас 2:

Очи́стим себе́, бра́тие, от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха, / свещи́ душ на́ших просвети́м нищелю́бием, / не снеда́юще друг дру́га оклевета́нием: / приспе́ бо вре́мя, егда́ Жени́х прии́дет / всем возда́ти по дело́м их. / Совни́дем Христу́ с му́дрыми де́вами, / глас о́ный разбо́йника к Нему́ взыва́юще: / помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

И глаголем стих: К Тебе́ возведо́х о́чи мои́, живу́щему на небеси́. Се я́ко о́чи раб в руку́ госпо́дий свои́х, я́ко о́чи рабы́ни в руку́ госпожи́ своея́, та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу на́шему, / до́ндеже уще́дрит ны.

И паки тойже самогласен.

Таже стих: Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, я́ко по мно́гу испо́лнихомся уничиже́ния: наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́ния гобзу́ющих, / и уничиже́ния го́рдых.

И мученичен: Святы́м му́чеником моля́щимся о нас, / и Христа́ пою́щим, / вся́кая лесть преста́, / и челове́ческий род ве́рою спаса́ется.

Слава, глас 8: Мона́хов мно́жества, / наста́вники ны́не чтим отцы́ преподо́бнии: / ва́ми бо стезе́ю вои́стинну пра́вою ходи́ти позна́хом. / Блаже́ни есте́ Христу́ рабо́тавшии, / и вра́жию низложи́вшии си́лу, / а́нгелов собесе́дницы, пра́ведных сожи́теле, и святы́х: / с ни́миже моли́теся Го́сподеви, / поми́ловатися душа́м на́шим.И ныне, Богородичен.
Подобен: О преславнаго чудесе!

Ра́дуйся, чистоты́ сокро́вище. / Ра́дуйся, невеще́ственнаго све́та чи́стое жили́ще. / Ра́дуйся, глави́зно спасе́ния на́шего. / Ра́дуйся, апо́столов пропове́дание. / Ра́дуйся, му́чеников похвало́. / Ра́дуйся, проро́ков исполне́ние, Всенепоро́чная. / Ра́дуйся, подви́жников и мона́хов украше́ние, / и спасе́ние ве́рных.

Таже, Ны́не отпуща́еши:

И по Трисвятом глаголем тропарь, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших, / творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, / не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, / но моли́твами их / в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Слава, и ныне, Богородичен, глас тойже: Е́же от ве́ка утае́ное / и А́нгелом несве́домое та́инство, / Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог, / в несли́тном соедине́нии воплоща́емь, / и Крест во́лею нас ра́ди восприи́м, / и́мже воскреси́в первозда́ннаго, / спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.

Тыяжде и на Бог Госпо́дь, и на конец Утрени глаголем. Посем ектения: Поми́луй нас Бо́же: и 3 поклоны великия. Бу́ди имя Госпо́дне: трижды. Благословлю́ Го́спода: Досто́йно есть: и отпуст. И бывает трапеза по обычаю, якоже и в среду сырную указано есть. На Повечерии же поем рядовый канон мертвен гласа: во усопохранительнице.

В СУББОТУ СЫРНУЮ НА УТРЕНИ

По шестопсалмии, и первом стихословии, седальны, глас 8:
Подобен: Повеленное тайно:

Оте́ческими мо́лниями озари́вшеся, / я́ко в рай кра́сный ны́не входя́ще, / сла́дости пото́ка наслади́мся, / и сих до́блести ужа́сно смотря́юще, / поревну́им доброде́телем, Спа́су взыва́юще: / моли́твами их, Бо́же, / Ца́рствия Твоего́ прича́стники ны сотвори́.Слава, подобен: Нача́льника мона́шествующих Па́вла, / согла́сно со Анто́нием му́дрым, и Евфи́мием / воспои́м вси, с про́чими отцы́: / и сих умо́лим, я́ко да Христу́ непреста́нно мо́лятся о нас, / боже́ственную и всесве́тлую соверша́ющих па́мять их, / в пе́снех сла́вяще Спа́са и Го́спода.

И ныне, Богородичен. Подобен: Благодари́м Тя, Присноде́во, / и велича́ем Чи́стая, и покланя́емся Ти, / воспева́юще Рождество́ Твое́ благода́тная, / зову́ще непреста́нно: / спаси́ нас, Де́во Всеми́лостивая, я́ко Блага́я, / и де́монскаго исхити́ словопре́ния стра́шнаго в час испыта́ния, / да не посрами́мся раби́ Твои́.

По 2-м стихословии седален, глас 4.
Подобен: Свире́лей па́стырских:

Анто́ния ку́пно и Евфи́мия, / вси со все́ми про́чими богоно́сными отцы́ / восхва́лим пе́сньми, па́мять их торжеству́юще: / си́и бо Го́сподеви о всем ми́ре мо́лятся, / да изба́вимся дре́вния кля́твы, свобо́ждшеся муче́ния.

Слава: иный седален, глас 8.
Подобен: Повеле́нное:

Я́коже в раи́ доброде́телей цвету́щем, / богоно́сных по́стников обходя́ще, / вони́ исполня́емся сладкоуха́ния: / страда́ньми бо наостри́вшеся искуше́ний, / те́ло воздержа́нием раболе́пно покори́ша ду́ху, / а́нгельское на земли́ житие́ пожи́вше. / Те́мже сла́вы сподо́бишася.

И ныне, Богородичен: Безпло́тных Твои́х, Христе́, и Предте́чи, / ученико́в, проро́ков и му́чеников, святы́х всех и преподо́бных, / моли́твами Неискусому́жныя и Благи́я Ма́тере Твоея́ умоля́емь, / дава́й нам све́том Твои́м ходи́ти, / и сподо́би нас улучи́ти Ца́рствие Твое́, / ра́ди щедро́т ми́лости Твоея́.

Таже чтем во святом Ефреме словеса о скончавшихся отцех, на даяния три. Псалом 50. Канон святаго обители на 6, и святых на 8. Стихословим же и Го́сподеви пое́м:

Глас 8. Песнь 1.

Ирмос: Песнь возсле́м лю́дие:

Вси в пе́снех духо́вных, в по́двизех просия́вшия, / боже́ственныя отцы́ на́ша воспои́м согла́сно, / я́же изнесе́ Еги́пет, Фиваи́да, и Ливи́я, / вся́кое ме́сто, и град, и страна́.

Ра́дуйся мона́хом первонаста́вниче, Анто́ние пресла́вне, / Амму́не богоно́сне, Нитри́йская сла́во, / Арсе́ние а́нгеле, держа́во безмо́лвия, / и Аммо́не духоно́сне.

Красу́йся вои́стинну сосу́де Бо́жий, Агафо́не священноду́шне, / Ахи́лла и Аммо́н, цве́ты пусты́ннии, / Ану́ве и Ало́ние, Аммонафа́ и Анфи́ме, доброде́телей све́тлии би́сери.

Свети́льницы разсужде́ния нам, пет бу́ди Ари́с днесь, и Аполло́с Вели́кий, / послуша́ния же све́ты Афре́ и Ака́кие, / с си́ми и Авваки́р спросия́ет, я́коже не́кая денни́ца.

Гора́ жи́тельства высо́каго яви́ся Авксе́нтий, / страда́лец же чистоты́ Авра́мий Вели́кий, / с ни́миже Афроди́сий столп воздержа́ния яви́ся, со Афинодо́ром.

Сия́ет я́ко звезда́ на небеси́ в по́стницех Аммо́ний, и боже́ственный Ани́на, / све́тится же с си́ми и вели́кий Антио́х, / и Ага́пит зе́льный, а́ще кто и́ный с си́ми блиста́ет.

Пе́сньми восхва́лим свяще́нными Вели́каго Афана́сия, / в горе́ Афо́нстей све́тло пости́вшагося, / свети́льника вели́каго всея́ вселе́нныя, / его́же моли́твами вси спаса́емся.

Житии́ богодухнове́нными вои́стинну рай яви́стеся Це́ркви прему́дрии, / блаже́ннии отцы́ вси по и́мени, / о нас моли́тву Го́сподеви твори́те непреста́нно.

Прииди́те мучениколю́бцы ве́рнии / почти́м му́ченики честны́ми пе́сньми и пе́нии, / ве́рою Христу́ Бо́гу на́шему, пою́ще и вопию́ще: / воспои́м Тебе́, еди́ному Влады́це.

Слава, Троичен: Вси еди́наго Естества́ пою́, Ли́ца самоипоста́сна: / нерожде́нна Отца́, Сы́на ро́ждшагося, и Ду́ха Свята́го: / безнача́льное Ца́рство, власть, Божество́ еди́но.

И ныне, Богородичен: Ра́дуйся пресвяты́й хра́ме, руно́ богоро́сное, / запечатле́нный исто́чниче безсме́ртныя струи́, / град Твой Влады́чице сохрани́ от разли́чных сопоста́т невоева́нный.

Ирмос: Песнь возсле́м лю́дие / чу́дному Бо́гу на́шему, / свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты, / песнь побе́дную пою́ще и вопию́ще: / пои́м Тебе́, еди́ному Влады́це.

Вторыя же песни во Псалтири не глаголем, но припеваем: Преподо́бнии отцы́ моли́те Бо́га о нас.

Песнь 2.

Ирмос: Ви́дите ви́дите, / я́ко Аз есмь Бог ваш, / пре́жде век рожде́нный от Отца́, / и от Де́вы в после́дняя без му́жа заче́ншийся / и разруши́вый грех пра́отца Ада́ма, я́ко Человеколю́бец.

Благоуха́ния ны́не исполня́емся я́ко в рай други́й теку́ще, / богонасажде́нных доброде́телей по́стнических: / я́же в воздержа́ниих и слеза́х процвето́ша, разли́чно плодонося́ще / жи́тельство Бо́гу преподо́бнейшии.

Вели́кий Висарио́н, пти́чее житие́ пожи́вый я́ко а́нгел, / но́вый И́ов па́ки, тве́рдый Вениами́н, / но и Вита́ллий свети́льник, блудни́цы спаса́яй Бо́гу: / Вити́мий же боже́ственный, и сла́вный Вави́ла с си́ми да воспое́тся.

Высото́ю жи́тельства не́бо был еси́, о Венеди́кте! / Дом же прему́дрости, па́стырь Васиа́н, / но и Васи́лий не́кий вене́ц прия́т послуша́ния: / во гро́бе бо живы́й всели́вся, показу́ет нам послуша́ния све́тлость.

Песнь Гела́сию, сей приснопа́мятный царь страсте́й: / хвала́ Гера́симу, ему́же порабо́та зверь: / прии́де бо к нему за соверше́ние доброде́тели. / Сла́ва и Ге́рману отцу́, с Га́ием му́дрым уго́дником Христо́вым.

Дави́д Фессалони́тская сла́ва и похвала́ / богоприя́тный Дании́л да похва́лится. / В чудесе́х мно́гий, де́лом же и сло́вом, Дании́л ски́тский: / Дий же и Далма́т, нача́льницы мона́хов, утвержде́ние ве́ры.

Звезд зари́ покоре́ние, мно́жае лу́чших, показа́, / я́ко два свети́льника сия́юща нам, / Дометиа́на же и Доме́тия богому́драя: / с си́миже и безымени́тии сла́вно да воспою́тся.

Бога́тство неистощи́мое ве́рных, / ра́ку предприими́ Го́спода ра́ди страда́льчествовавших: / благоче́стно прииди́те, ве́рнии, му́ченически сия́ воспои́м, / плодоприе́млюще исцеле́ния душа́м и телесе́м ве́рою.

Слава, Троичен: Пресоверше́ннейшая Еди́нице, Пребоже́ственная, Триипоста́сная, / нерожде́нный О́тче, и Сы́не Единоро́дный, Ду́ше от Отца́ исходя́й, Сы́ном же явля́емый, / Существо́ еди́но, и Естество́: / госпо́дьство, Ца́рство, спаси́ вся ны.

И ныне, Богородичен: Еди́на ввела́ еси́ челове́честву стра́нное рожде́ние, / еди́на не подъя́ла еси́ от естества́ тле́ния, / безсе́менное нетле́нно Рождество́ поне́сши: / тем Тя я́ко Богоро́дицу по до́лгу ве́рнии Чи́стая прославля́ем.

Катавасия: Ви́дите ви́дите:

Песнь 3.

Ирмос: Несть свят я́ко Госпо́дь:

В други́й рай входя́ще доброде́телей боже́ственных оте́ц, / сего́ вку́сим приснопода́тельнаго одушевле́ннаго наслажде́ния, ве́рно восхваля́юще я́.

Да почте́тся Евфи́мий пресве́тлая звезда́, / денни́ца Елла́дий, Ефре́м богодухнове́нный, со Евло́гием зе́льным, / де́лы и чудесы́ облиста́вшии концы́.

Пет бу́ди пе́сньми Зоси́ма чу́дный, / и Заха́рия всечестны́й, и Зино́н, и Зои́л, / Иса́ия Вели́кий, и Илия́ сла́вный с си́ми да почте́тся.

Ферми́скаго Фео́дора всесла́внаго пою́, и Енна́та всепе́таго: / с си́ми же и Феоду́ла, со Фео́ною воспева́ю. / Почита́ю ди́внаго и Вели́каго Феодо́сия.

Хвали́мь бу́ди Феокти́ст всеизря́дный па́стырь и высо́кий Фала́ссий, / Вели́кий Фео́дор нарече́нный Сикео́т, / зна́меньми и чудесы́ явле́йся на земли́ высо́кий.

Зве́зды сия́ют други́я, па́ки пресве́тлый Ко́лов Иоа́нн, / с треми́ светоно́сными в Ле́ствице, / с вя́щшими же ины́ми, сла́вно просия́ющий.

Почти́м пе́ньми и пе́сньми духо́вными, соше́дшеся любопра́зднственнии, / му́ченик всечестну́ю и ле́тнюю па́мять: / при́сно бо мо́лятся Христу́ о ро́де на́шем.

Слава, Троичен: Тро́ице единосу́щная, и Пребоже́ственная Еди́нице, / разделе́нием соедине́ние, и впроти́в Ли́цы Естество́ иму́щая, / во еди́но нас совокупи́ хоте́ние Твои́х за́поведей.

И ныне, Богородичен: Ски́нию Тя богоде́ланную преднаписа́ Моисе́й, / серафи́мами спокрове́нную, святы́х свята́я, / прообразу́я Твое́ Де́во Рождество́ чи́стое, / Христу́ пло́тию написа́тися.

Ирмос: Несть свят я́ко Госпо́дь, / и несть пра́веден я́ко Бог наш, / Его́же пое́т вся тварь: / несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

Седален, глас 4.
Подобен: Ско́ро предвари́:

Лучи́ я́коже со́лнце пра́вды вас Христо́с посла́, / просвеща́ющия зе́млю, учи́телие святи́и: / те́мже зло́бою помраче́ную ду́шу мою́, / боже́ственными ва́шими моли́твами, / осия́йте Боже́ственным све́том богоразу́мия богоблаже́ннии.

Иный седален, глас 8.
Подобен: Прему́дрости:

Анто́ния кро́ткое и чи́стое, Евфи́мия вели́кое и чу́дное, / Па́вла и Арсе́ния просто́е и безмо́лвное, / Феокти́ста сла́ву, и про́чих преподо́бных всех чи́ны, / ве́рнии просла́вим и совосхва́лим пе́сньми, / с ни́миже Евпракси́ю де́ву, со все́ми воспои́м жена́ми богому́дрыми, / и согла́сно возопии́м: / моли́те Христа́ Бо́га, согреше́ний оставле́ние дарова́ти / пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Слава, подобен: У́зы разре́шше страсте́й, прилепи́стеся любви́ благи́х, / и в сла́ву преми́рную во Христе́ облеко́стеся, / от свои́х трудо́в обре́тше упокое́ние, / воздержа́ния труда́ми получи́вше вы́шняго живота́. / Те́мже досто́йно ра́дуетеся ку́пно с го́рними си́лами, / богоно́снии отцы́ на́ши, / прегреше́ний оставле́ние испроси́те / пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

И ныне, Богородичен. Подобен: В тиме́нии углебо́х грехо́в, и несть постоя́ния во мне, / лю́те потопи́ мя бу́ря прегреше́ний мои́х, / но я́ко ро́ждшая Сло́во, еди́наго Человеколю́бца, / на мя, раба́ Твоего́, при́зри, молю́ся, / изба́ви греха́ и страсте́й душетле́нных, / и вся́каго озлобле́ния ме́стника, Влады́чице, да пою́ ра́дуяся: / моли́ Христа́ Бо́га, прегреше́ний оставле́ние дарова́ти ми, / Тя бо име́ю наде́жду раб Твой.

Песнь 4.

Ирмос: Из горы́ приосене́нныя Сло́ве:

Свети́льник мироявле́нный боже́ственный Иларио́н, / гора́ разу́мная вели́кий Иусти́н: / с ни́миже Иера́кс да почти́тся и Ивистио́н, изрядносла́внии, со Ио́сифом.

И Иереми́й облиста́ житие́м: яви́ся же и кре́пость ве́лия Исхирио́н. / С ни́миже све́тит Карио́н, Ко́прий, Ка́стор, Кассиа́н, вку́пе предо́брии.

Дивлю́ся Калли́стовым благослове́сием, хвалю́ Лавре́нтиева добродея́ния, / благотворе́ние же Ло́ггиново восхваля́ю, почита́ю Ло́товы доброде́тели.

Лео́нтия пою́ глубину́ богосло́вия, Макси́ма же воспева́ю пучи́ну уче́ний, / Маркиа́на же удобре́ние, и Ма́рка благопокори́ваго и богопослу́шнаго.

Честь доброде́телей Мака́рий Вели́кий, гра́дский же, благоче́стия име́ние. / Пропове́дается с си́ми Марк зе́льный, с Далмато́ем же Ефио́пс Моисе́й.

Мартиниа́новы и Ма́лховы велича́ю о чистоте́ тече́ния же и по́двиги, / добродея́ния же Марке́лла пастыренача́льника, / почита́ю и Ми́лла мертвецевоскреси́теля.

Му́ченицы Христо́вы, / непреста́нныя моли́твы Соде́телю принеси́те и Созда́телю, / о ми́ре мíра, и о чту́щих па́мять ва́шу в пе́снех.

Слава, Троичен: Стра́нно, я́ко еди́но, и три, Божество́ все, / в трие́х Ли́цах неразде́льно: / Оте́ц бо, Сын, и Дух Святы́й есть, / покланя́емая в Естестве́ еди́ном.

И ныне, Богородичен: Ра́дуйся простра́нное Бо́жие вмести́лище, / ра́дуйся, ковче́же но́ваго заве́та. / Ра́дуйся ста́мно, из нея́же ма́нна даде́ся всем челове́ком пренебе́сная.

Катавасия: Из горы́ приосене́нныя Сло́ве, проро́к, / еди́ныя Богоро́дицы, / хотя́ще воплоти́тися, богови́дно усмотри́, / и со стра́хом славосло́вяше си́лу Твою́.

Песнь 5.

Ирмос: Страсте́й мя мглы:

Еде́мскаго рая́, прииди́те ви́дим цве́ты присноживо́тныя, / богопрозябле́ная отце́в тща́ния, / и́хже есть еди́н де́латель Госпо́дь.

Ни́ла струя́ми слове́сными напая́ется вся́ка душа́ мы́сленная, / Навкра́тия, Ни́кона жития́ми сия́ет, / с Нафана́илом же и Нисфе́рон кра́сит сию́.

Ксенофо́нт с сыно́ма, доброде́тельми блиста́яся, просвеща́ет нас, / вели́кий же Порси́сий, па́че же Ону́фрий: / Пи́мена же кто достойносло́вит от земны́х?

Па́мво и дея́нием и сло́вом да ублажи́тся досто́йно, я́ко высо́кий: / возбраня́яй же де́моны Пу́плий всесла́вный, / да сла́вится ра́вно све́тлый Пинну́фрий.

Достодо́лжно да почти́тся пресла́вный вои́стинну Пафну́тий: / Пи́ор, Патерму́фий, Павл препро́стый, / Питиру́н вели́кий и отце́в изя́щный.

Све́тло да похва́лится свети́ло свети́л Пахо́мий: / Пала́мон сострада́лец, боже́ственный Петро́ний, / Пасарио́н с ни́ми, боже́ственными да воспое́тся пе́сньми.

Слава, Троичен: Ипоста́сьми три, а́ще и Естество́м еди́но Божество́ есть, / в Ня́же крести́хомся, и И́мже ве́руем, / Оте́ц, Сло́во, и Дух соесте́ственный.

И ныне, Богородичен: Сло́вом Сло́во па́че сло́ва ро́ждшая Пречи́стая, / Того́ моля́щи не преста́й мо́лимся, / от бед при́сно изба́витися ста́ду Твоему́.

Катавасия: Страсте́й мя мглы, / я́ко от глубо́кия но́щи избавля́яй, / у́треневати сподо́би дух мой, молю́ся, / во све́те дне повеле́ний Твои́х, Христе́.

Песнь 6.

Ирмос: Содержи́ма мя приими́:

Ди́внии всечестни́и отцы́ на́ши, / и́хже боже́ственная страда́ния, и́хже боре́ния, и́хже исцеле́ния. / Кто бо па́че сих показа́ чуде́с кре́пость?

Раву́ла ди́вный, и Руф вку́пе, / и Сисо́й ку́пно равноа́нгельный да восхва́лится, / с ни́миже боже́ственный Ери́д, и Силуа́н.

Не́бо четверосвети́льное яви́ся на земли́, / два́жды дво́е сие́ Симео́нское единоиме́ние, / и́же на столпе́х трие́ суть, и еди́н юро́дивый.

Посреде́ звезд я́ко со́лнце, / и́мже бе нача́льник освяще́нный Са́вва облиста́, / с ни́мже озаря́ет и Серапио́н дея́ньми с Силва́ном.

Сарма́т и Тимофе́й, Тифо́й ку́пно со Ипере́хием, / и Фарму́фий, Фо́ка, Харито́н, / Херимо́н, Псой да пое́тся, и Ор прему́дрый.

Свято́е и сла́вное оте́ц мно́жество, / помяну́тое и безымени́тое, изба́ви от бед, / любо́вию па́мяти соверша́ющих ва́ша.

Слава, Троичен: Тя, Тро́ице пребезнача́льная, и Боже́ственная Еди́нице, / све́та и све́ты пою́, живота́ и животы́: / Ума́, Сло́ва, Ду́ха же Свята́го, и Свята́я, еди́наго Бо́га.

И ныне, Богородичен: Из ко́рене прозябе́ твоего́ цвет жи́зни, / Иессе́е пра́деде взыгра́й, / спаса́яй мир, от Чи́стыя Отрокови́цы Христо́с Бог.

Ирмос: Содержи́ма мя приими́ Человеколю́бче, грехи́ мно́гими / и припа́дающа щедро́там Твои́м, / я́ко проро́ка, Го́споди, и спаси́ мя.

Кондак, глас 8.
Подобен: Я́ко нача́тки:

Я́ко благоче́стия пропове́дники, и нече́стия обузда́тели / богоно́сных собо́р уясни́л еси́, подсо́лнечную осиява́ющия. / В ми́ре соверше́нном тех моли́твами, / Тебе́ сла́вящия и велича́ющия сохрани́, пою́щия Ти, Го́споди: / Аллилу́иа.

Икос: На кра́сная жития́ воззре́х помышле́ньми зря быва́емая, / и изме́рив тех боле́зни, жизнь челове́ков ока́ях: / вас же еди́нех ублажи́х до́брую часть избра́вших, / е́же жела́ти Христа́, и пребыва́ти с Ним, / и пе́ти при́сно с проро́ком Дави́дом: Аллилу́иа.

Синаксарь.

Песнь 7.

Ирмос: О́троки ороси́вый:

Прииди́те, принесе́м пе́сни по до́лгу, / жена́м преподо́бно пожи́вшим и равноа́нгельно, / и́хже моли́твами воззове́м: Бо́же, спаси́ вся ны.

Христоно́сица Врие́на, с боже́ственною Февро́ниею да почти́тся, / и Фомаи́дою и Иери́ею, / и Платони́да же да пое́тся, с ни́миже и Мела́ния ве́рно.

Ангелому́дренным хвала́ Евпракси́ям, / со двема́ Феодо́рами и Анастаси́ями всебога́тыми, / пе́ние и сла́ва непреста́нная, чу́дно послужи́вшим Бо́гу.

Еги́птяныня Мари́я свет в ми́ре, / и Мари́н наре́кшаяся, звезда́ яви́ся вселе́нней, / Евфроси́на со́лнце доброде́тельми облистава́ющая.

Огнеявле́нная Феоду́ла в житии́, / и озаря́ет в поще́нии Феодо́тия и Иули́тта, / и спросия́ет дея́ньми Исидо́ра пребога́тая.

Небому́дренная Мари́на ны́не да почти́тся, с вели́кою Матро́ною, / Синклити́ка же и Са́рра, со Иусти́ною, / пе́сньми я́ко му́дрии да восхва́лятся.

Пелаги́я, а́нгел Госпо́день, / Таи́сия, свети́льник покая́ния, да воспое́тся, / и а́ще ка́я друга́я просия́ от жен в поще́нии.

Слава, Троичен: С Сы́ном Отцу́ покланя́емся, и Ду́ху Свято́му, / единому́дренно славосло́вяще, ве́рно вопие́м: / сла́ва Тебе́ Тро́ице Еди́нице, Бо́же наш.

И ныне, Богородичен: Богоро́дице Де́во, ро́ждшая ми́ра Спа́са и Влады́ку благослове́нная, / Того́ моли́ всегда́ уще́дрити ду́ши на́ша.

Катавасия: О́троки ороси́вый в пещи́, / и Де́ву сохрани́вый, ро́ждшую Тя по рождестве́, / благослове́н еси́ Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8.

Ирмос: На горе́ святе́й:

Па́стыри и му́дрыя учи́тели, святи́тели Христо́вы Це́ркве, / с преподо́бными вси воспои́м, / Го́спода пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

По до́лгу Васи́лий Вели́кий, / и с ним многострада́льный вои́стинну да пое́тся Афана́сий пе́сньми, / с Григо́рием в богосло́вии нача́льствующим все́ми.

Иоа́нна златоглаго́ливая уста́, / с Кири́ллами богому́дрыми столпа́ми просла́вим: / та́ко же и Иси́хия друга́го богосло́ва, / с боговеща́нным и боже́ственным Меле́тием.

Григо́рию сла́ва Ни́сскому, со двема́ чудотво́рцема отце́ма: / и прему́дрый боже́ственный Епифа́ний, со Амфило́хием све́тлым свети́льником, / да пое́тся во ве́ки.

Митрофа́на свяще́нников сла́ву, / с Некта́рием, Атти́ком, Генна́дием, / с ни́миже и Анато́лия пои́м, живо́тныя свети́льники, / ку́пно со Евсе́вием и Про́клом прему́дрыми.

Никола́я священнопропове́дника, / Софро́ния вои́стинну медоязы́чнаго со Евла́вием пою́, / и Диадо́ха, ку́пно со Евста́фием и Увена́лием отцеверхо́вными.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Троичен: Я́ко Еди́ницу Существо́м Тя пою́, я́ко Тро́ицу Ли́цы Тя почита́ю, / О́тче, Сы́не и Ду́ше Пресвяты́й: / безнача́льную держа́ву Твоего́ Ца́рствия сла́влю во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Ты гора́ Бо́жия яви́лася еси́ Богоро́дице, / в Ню́же Христо́с всели́вся, боже́ственны хра́мы соде́ла пою́щия: / Го́спода по́йте, и превозноси́те во вся ве́ки.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Катавасия: На горе́ святе́й просла́вльшася, / и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, / Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

И стихословится, Честне́йшую.

Песнь 9.

Ирмос: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику:

Кто дерзнове́ние изрече́т Амвро́сиево? / Иерофе́еву же ка́ко прему́дрость изглаго́лет, / и Алекса́ндров богому́дрых оте́ц о ве́ре тве́рдость?

Феди́м боже́ственный, Спиридо́н богоно́сный, / со Антипа́тром, Па́мвом, Палла́дием / и Но́ном, Иерони́мом и Ге́рманом всечестны́м, / я́ко богосвети́льницы да воспою́тся.

Мно́гий в боже́ственных Диони́сий да почти́тся, я́ко небе́сных таи́нник, / многострада́льный Клим, Флавиа́н же, и Павл вели́кий, / испове́дания первопропове́дницы.

Михаи́л Сина́дский да пое́тся с Тара́сием, / Ники́фор па́ки с Фео́дором зело́, / и Феофа́н священноиме́нный вои́стинну, защи́тницы ико́н Христо́вых.

Петр и Игна́тий вои́стинну богоно́сцы, / я́ко Христо́вы апо́столи, и священнострада́льцы су́ще, / да воспою́тся ку́пно с Полика́рпом, и Киприа́ном христому́ченикома.

Преподо́бнии отцы́, и священнонача́льницы Госпо́дни, / со священному́ченики и жена́ми святы́ми, / именова́ннии и не именова́ннии вси, / моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Слава, Троичен: Еди́не в Тро́ице Бо́же, сла́ва Тебе́ непреста́нно: / а́ще бо и Бог Ки́йждо, но еди́н Естество́м еси́, / Оте́ц, Сын и Дух, трисве́тлыми сво́йствы.

И ныне, Богородичен: Купину́ горя́щую огне́м и неопали́мую, / предзря́ше дре́вле Моисе́й на Сина́йстей горе́, / Богоприя́тное Твое́ чре́во, Де́во, подъе́млющее нетле́нный огнь.

Катавасия: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и купине́ / Рождество́ Присноде́вы, / в на́ше ве́рных спасе́ние, / пе́сньми немо́лчными велича́ем.

Ексапостиларий.
Подобен: Жены́ услы́шите:

Ми́ра отве́ргшиися, и крест взе́мшии, / мно́жество преподо́бных оте́ц, / с ли́ки му́ченик, иера́рх собра́ние, и жен сочине́ние, нас возвесели́те, / е́же воспе́ти досто́йно ва́шу всесве́тлую па́мять.

Слава, и ныне:
Подобен: Со ученики́ взы́дем:

В по́стничестве просия́вшия богоно́сныя отцы́, и священнонача́льники, / ку́пно же от жен преподо́бныя, / и священному́ченников ли́ки, в пе́снех све́тло восхва́лим: / я́ко да освяти́мся, и моле́ньми сих, и моли́твами Богоро́дицы, / удо́бно соверши́м тече́ние поста́.

На хвалитех поставим стихи 4, и поем стихиры, глас 8.
Подобен: Во Еде́ме рай:

Отце́в вси мно́жество преподо́бно по́стничествовавшее, / в пе́снех возвели́чим ве́рнии, / иера́рхов же Христо́вых восхва́лим пе́сньми, / богому́дренно единоду́шно бра́тие: / в воздержа́нии бо пожи́ша и в посте́ чи́стом, / и Христо́во нам Ева́нгелие изъясни́ша. / С ни́миже воспои́м жены́ богоно́сныя и све́тлыя, / жи́тельству их боголе́пно ревну́юще в души́: / да обря́щем та́мо согреше́ний проще́ние.

В по́стничестве просия́вшия све́тло, / преподо́бно же пожи́вшия, / похва́лим пресла́вно бра́тие, / я́ко жи́тельствовавшия до́бре / и к жи́зни ве́чной благоче́стно пресели́вшияся в ра́дости: / ко упокое́нию же неги́блемому, и блаже́нному, / та́мо доброде́телию и че́стностию пра́во поте́кшия, / се досто́йно почти́м, / я́ко да получи́м ми́лость от Бо́га их моле́нием, / и ве́чныя сла́вы и ра́дости, / и изба́вимся та́мо неумоли́мых муче́ний.

Иера́рхов всех лик, / пра́ведных собра́ние, по́стников же и преподо́бных жен, / пожи́вших благоче́стно, / умоле́ни благода́тию, / моли́те еди́наго Блага́го, и всеще́драго Го́спода, уще́дрити и нас: / да и та́мошняго осужде́ния изба́вимся вы́ну моли́твами ва́шими му́дрии, / и бу́дущаго восприя́тия наслади́мся, / непреста́нно во ве́ки веко́в веселя́щеся и мы, / похва́льную песнь непреста́нно Жизнода́вцу взыва́юще.

Боголе́пное торжество́ ве́рнии, / воспле́щим днесь в па́мяти святы́х оби́льно, / иера́рхов, и по́стников, и священному́чеников, / и преподо́бных жен, и благочести́вых: / тле́нная бо и привре́менная и́стинно презре́ша / и а́ки паучи́ну, и а́ки уме́ты сия́ вмени́ша, / да приобря́щут Христа́, и Ца́рствие Его́, и Боже́ственная о́ная, / я́же о́ко не ви́де, ниже́ у́хо когда́ слы́ша. / И́хже моли́твами, Бо́же, / изба́ви тле́ния ду́ши на́ша.

Слава, самогласен, глас 6: Преподо́бнии отцы́, / во всю зе́млю изы́де веща́ние исправле́ний ва́ших. / Те́мже на небесе́х обрето́сте мзду трудо́в ва́ших: / де́монов разруши́вше по́лчища, / а́нгелов постиго́сте чи́ны: / и́хже житию́ непоро́чно поревнова́вше, / дерзнове́ние иму́ще ко Го́споду, / мир испроси́те душа́м на́шим.

И ныне, Богородичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:

Славословие великое. И отпуст.

НА ЛИТУРГИИ

Изобразительная. И от канона песнь 3 и 6.

Тропарь, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших, / творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, / не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, / но моли́твами их / в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 8.
Подобен: Я́ко нача́тки:

Я́ко благоче́стия пропове́дники, и нече́стия обузда́тели / богоно́сных собо́р уясни́л еси́, подсо́лнечную осиява́ющия. / В ми́ре соверше́нном тех моли́твами, / Тебе́ сла́вящия и велича́ющия сохрани́, пою́щия Ти, Го́споди: / Аллилу́иа.

Прокимен, глас 4:

Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве, / и возра́дуются на ло́жах свои́х. Стих: Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обоюдуо́стры в рука́х их.


Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

© cyberpedia.su 2017-2020 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав

0.025 с.