На хвалитех воскресны Осмогласника, и анатолиевы. — КиберПедия 

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

На хвалитех воскресны Осмогласника, и анатолиевы.

2017-05-23 256
На хвалитех воскресны Осмогласника, и анатолиевы. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Таже глаголем стих: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

И поем самогласен, глас 1: Прииди́те, де́лаим в та́йном виногра́де, / плоды́ покая́ния в нем творя́ще, / не в бра́шнех и питии́х тружда́ющеся, / но в моли́твах и посте́х доброде́тели исправля́юще, / си́ми угожда́емый Госпо́дь / де́ла, дина́рь подае́т, / и́мже ду́ши избавля́ет до́лга грехо́внаго, / еди́н Многоми́лостивый.

Сла́ва, паки тойже. И ны́не: Преблагослове́нна еси́:

Славословие великое и отпуст. Слава, и ныне: стихира евангельская, и оглашение, и час 1-й, и прочее последование, яко обычно.

НА ЛИТУРГИИ

Изобразительныя, и блаженны гласа.

Тропарь Триоди, глас 1:

Пусты́нный жи́тель и в телеси́ А́нгел / и чудотво́рец яви́лся еси́, богоно́се о́тче наш Иоа́нне, / посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м, / исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти. / Сла́ва Да́вшему ти кре́пость: / сла́ва Венча́вшему тя, / сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 4.
Подобен: Яви́лся еси́ днесь:

На высоте́ Госпо́дь воздержа́ния и́стинна тя положи́, / я́коже звезду́ неле́стную, световодя́щую концы́, / наста́вниче Иоа́нне, о́тче наш.

Прокимен Апостола, рядоваго гласа,
и преподобнаго, глас 7:

Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве, / и возра́дуются на ло́жах свои́х.

Апостол дне, ко Евреем,
зачало 314.

Бра́тие, Авраа́му обетова́я Бог, поне́же ни eди́нем имя́ше бо́льшим кля́тися, кля́тся Собо́ю, глаго́ля: вои́стинну благосло́вствуя благословлю́ тя, и мно́жя умно́жу тя. И та́ко долготерпе́в, получи́ обетова́ние. Челове́цы у́бо бо́льшим клену́тся, и вся́кому их прекосло́вию кончи́на во извеще́ние, кля́тва eсть. В не́мже ли́шше хотя́ Бог показа́ти насле́дником обетова́ния непрело́жное сове́та Своего́, хода́тайствова кля́твою. Я́ко да двема́ ве́щма непрело́жныма, в не́юже не возмо́жно солга́ти Бо́гу, кре́пкое утеше́ние и́мамы прибе́гшии, я́тися за предлежа́щее упова́ние. Éже а́ки ко́тву и́мамы души́, тве́рду же и изве́стну, и входя́щую во вну́треннее заве́сы. Иде́же предте́ча о нас вни́де Иису́с, по чи́ну Мелхиседе́кову, Первосвяще́нник быв во ве́ки.

И другий, преподобнаго,
ко Ефесеем, зачало 229.

Бра́тие, я́ко ча́да све́та ходи́те: [Плод бо Духо́вный eсть во вся́кой благосты́ни и пра́вде и и́стине:] Искуша́юще, что eсть благоуго́дно Бо́гови. И не приoбща́йтеся к дело́м непло́дным тмы, па́че же и облича́йте. Быва́eмая бо отай от них, сра́мно eсть и глаго́лати. Вся же облича́eмая, от све́та явля́ются: все бо явля́емое свет eсть. Сего́ ра́ди глаго́лет: воста́ни, спяй, и воскресни́ от ме́ртвых, и освети́т тя Христо́с. Блюди́те у́бо, ка́ко опа́сно хо́дите, не я́коже нему́дри, но я́коже прему́дри, искупу́юще вре́мя, я́ко дни́е лука́ви суть. Сего́ ра́ди не быва́йте несмы́сленни, но разумева́юще, что eсть во́ля Бо́жия. И не упива́йтеся вино́м, в не́мже eсть блуд, но па́че исполня́йтеся Ду́хом, глаго́люще себе́ во псалме́х и пе́ниих, и пе́снех духо́вных, воспева́юще и пою́ще в сердца́х ва́ших Го́сподеви.

Аллилуиа гласа
и преподобнаго.

Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех дому Бо́га на́шего процвету́т.

Евангелие от Марка, зачало 40.

Во вре́мя о́но, челове́к не́кий прии́де ко Иису́сови, кла́няяся Ему́, и глаго́ля: Учи́телю, приведо́х сы́на моего́ к Тебе́, иму́ща ду́ха не́ма. И иде́же коли́ждо и́мет eго́, разбива́ет eго́, и пе́ны тещи́т, и скреже́щет зубы́ свои́ми, и оцепенева́ет, и рех ученико́м Твои́м, да изжену́т eго́, и не возмого́ша. Oн же отвеща́в eму́, глаго́ла: о, ро́де неве́рен, доко́ле в вас бу́ду; доко́ле терплю́ вы? Приведи́те eго́ ко Мне. И приведо́ша eго́ к Нему́. И ви́дев Eго́, а́бие дух стрясе́ eго́: и пад на земли́, валя́шеся, пе́ны тещя́. И вопроси́ oтца́ eго́: коли́ко лет eсть, отне́леже сие́ бысть eму́? Oн же рече́: изде́тска. И мно́гажды во oгнь вве́рже eго́, и в во́ды, да погуби́т eго́, но а́ще что мо́жеши, помози́ нам, милосе́рдовав о нас. Иису́с же рече́ eму́: éже а́ще что мо́жеши ве́ровати, вся возмо́жна ве́рующему. И а́бие возопи́в oте́ц oтроча́те со слезами, глаго́лаше: ве́рую, Го́споди, помози́ моему́ неве́рию. Ви́дев же Иису́с, я́ко сри́щется наро́д, запрети́ ду́ху нечи́стому, глаго́ля eму́: ду́ше немы́й и глухи́й, Аз ти повелева́ю, изы́ди из него́, и ктому́ не вни́де в него́. И возопи́в, и мно́го пружа́вся, изы́де: и бысть я́ко мертв, я́коже мно́зем глаго́лати, я́ко у́мре. Иису́с же eмь eго́ за ру́ку, воздви́же eго́: и воста́. И вше́дшу Eму́ в дом, ученицы́ Eго́ вопроша́ху Eго́ eди́наго: я́ко мы не возмого́хом изгна́ти eго́? И рече́ им: сей род ничи́мже мо́жет изы́ти, то́кмо моли́твою и посто́м. И отту́ду изше́дше, идя́ху сквозе́ Галиле́ю: и не хотя́ше, да кто уве́сть. Уча́ше бо ученики́ Своя́, и глаго́лаше им, я́ко Сын Челове́ческий пре́дан бу́дет в ру́це челове́чeсте, и убию́т Eго́: и убие́н быв, в тре́тий день воскре́снет.


Поделиться с друзьями:

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.01 с.