Евангелие от Матфеа, зачало 107. — КиберПедия 

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Евангелие от Матфеа, зачало 107.

2017-05-23 374
Евангелие от Матфеа, зачало 107. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: Ве́сте, я́ко по двою́ дню Па́сха бу́дет, и Сын Челове́ческий пре́дан бу́дет на пропя́тие. Тогда́ собра́шася архиере́е, и кни́жницы и ста́рцы людсти́и во двор архиере́ов, глаго́лемаго Каиа́фы. И совеща́ша, да Иису́са ле́стию и́мут, и убию́т. Глаго́лаху же: но не в пра́здник, да не молва́ бу́дет в лю́дех. Иису́су же бы́вшу в Вифа́нии, в дому́ Си́мона прокаже́ннаго. Приступи́ к Нему́ жена́, сткля́ницу ми́ра иму́щи многоце́ннаго, и возлива́ше на главу́ Его́, возлежа́щу. Ви́девше же ученицы́ Его́, негодова́ша, глаго́люще: чесо́ ра́ди ги́бель сия́ бысть? Можа́ше бо сие́ ми́ро продано́ бы́ти на мно́зе, и да́тися ни́щим. Разуме́в же Иису́с рече́ им: что тружда́ете жену́? Де́ло бо добро́ соде́ла о Мне. Всегда́ бо ни́щия и́мате с собо́ю, Мене́ же не всегда́ и́мате. Возлия́вши бо сия́ ми́ро сие́ на те́ло Мое́, на погребе́ние Мя сотвори́. Ами́нь глаго́лю вам: иде́же а́ще пропове́дано бу́дет Ева́нгелие сие́ во всем ми́ре, рече́тся, и е́же сотвори́ сия́, в па́мять ея́. Тогда́ шед еди́н от oбоюна́десяте, глаго́лемый Иу́да Искарио́тский, ко архиере́ом. Рече́: что ми хо́щете да́ти, и аз вам преда́м Его́? Oни́ же поста́виша ему́ три́десять сре́бреник. И отто́ле иска́ше подо́бна вре́мене, да Его́ преда́ст. В пе́рвый же день опресно́чный приступи́ша ученицы́ Иису́сови, глаго́люще Ему́: где хо́щеши, угото́ваем Ти я́сти па́сху? Oн же рече́: иди́те во град ко óнсице, и рцы́те ему́: Учи́тель глаго́лет, вре́мя Мое́ близ есть, у тебе́ сотворю́ па́сху со ученики́ Мои́ми. И сотвори́ша ученицы́, я́коже повеле́ им Иису́с, и угото́ваша па́сху. Ве́черу же бы́вшу возлежа́ше со oбемана́десяте ученико́ма. Ве́дый Иису́с, я́ко вся даде́ Ему́ Oте́ц в ру́це, и я́ко от Бо́га изы́де, и к Бо́гу гряде́т. Воста́в с ве́чери, и положи́ ри́зы, и прие́м ле́нтион, препоя́сася. Пото́м же влия́ во́ду во умыва́льницу, и нача́т умыва́ти но́ги ученико́м, и отира́ти ле́нтием, и́мже бе препоя́сан. Прии́де же к Си́мону Петру́, и глаго́ла Ему́ той: Го́споди, Ты ли мои́ умы́еши но́зе? Отвеща́ Иису́с, и рече́ ему́: е́же Аз творю́, ты не ве́си ны́не, разуме́еши же по сих. Глаго́ла Ему́ Петр: не умы́еши но́гу мое́ю во ве́ки. Отвеща́ ему́ Иису́с: а́ще не умы́ю тебе́, не и́маши ча́сти со Мно́ю. Глаго́ла Ему́ Си́мон Петр: Го́споди, не но́зе мои́ то́кмо, но и ру́це и главу́. Глаго́ла ему́ Иису́с: измове́нный не тре́бует, то́кмо но́зе умы́ти, есть бо весь чист: и вы чи́сти есте́, но не вси. Ве́дяше бо предаю́щаго Его́, сего́ ра́ди рече́: я́ко не вси чи́сти есте́. Егда́ же умы́ но́ги их, прия́т ри́зы Своя́, возле́г па́ки, рече́ им: ве́сте ли что сотвори́х вам? Вы глаша́ете Мя Учи́теля и Го́спода: и до́бре глаго́лете, есмь бо. А́ще у́бо Аз умы́х ва́ши но́зе, Госпо́дь и Учи́тель, и вы до́лжни есте́ друг дру́гу умыва́ти но́зе. О́браз бо дах вам, да я́коже Аз сотвори́х вам, и вы твори́те. Ами́нь ами́нь глаго́лю вам: несть раб бо́лий го́спода своего́, ни посла́нник бо́лий посла́вшаго его́. А́ще сия́ ве́сте, блаже́ни есте́, а́ще творите́ я́. И яду́щим им, рече́: ами́нь глаго́лю вам, я́ко еди́н от вас преда́ст Мя. И скорбя́ще зело́, нача́ша глаго́лати Ему́ еди́н ки́йждо их: еда́ аз есмь, Го́споди? Oн же отвеща́в рече́: омочи́вый со Мно́ю в соли́ло ру́ку, той Мя преда́ст. Сын же Челове́ческий и́дет, я́коже есть пи́сано о Нем. Горе́ же челове́ку тому́, и́мже Сын Челове́ческий преда́стся: добро́ бы бы́ло ему́, а́ще не бы роди́лся челове́к той. Отвеща́в же Иу́да предая́й Его́, рече́: еда́ аз есмь, Равви́? Глаго́ла ему́: ты рече́. Яду́щим же им, прие́м Иису́с хлеб, и благослови́в преломи́, и дая́ше ученико́м, и рече́: приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое́. И прие́м ча́шу, хвалу́ возда́в, даде́ им, глаго́ля: пи́йте от нея́ вси. Сия́ бо есть Кровь Моя́, Но́ваго Заве́та, я́же за мно́гия излива́ема, во оставле́ние грехо́в. Глаго́лю же вам: я́ко не и́мам пи́ти от ны́не от сего́ плода́ ло́знаго, до дне того́, егда́ и́ пию́ с ва́ми но́во во Ца́рствии Oтца́ Моего́. И воспе́вше, изыдо́ша в го́ру Елео́нску. Тогда́ глаго́ла им Иису́с: вси вы соблазните́ся о Мне в нощь сию́. Пи́сано бо есть: поражу́ па́стыря, и разы́дутся óвцы ста́да. По воскресе́нии же Мое́м, варя́ю вы в Галиле́и. Отвеща́в же Петр рече́ Ему́: а́ще и вси соблазня́тся о Тебе́, аз никогда́же соблажню́ся. Рече́ ему́ Иису́с: ами́нь глаго́лю тебе́, я́ко в сию́ нощь, пре́жде да́же але́ктор не возгласи́т, трикра́ты отве́ржешися Мене́. Глаго́ла Ему́ Петр: а́ще ми есть и умре́ти с Тобо́ю, не отве́ргуся Тебе́. Та́кожде и вси ученицы́ ре́ша. Тогда́ прии́де с ни́ми Иису́с в весь, нарица́емую Гефсима́ниа, и глаго́ла ученико́м: седи́те ту, до́ндеже шед помолю́ся та́мо. И пое́м Петра́ и óба сы́на Зеведе́ова, нача́т скорбе́ти и тужи́ти. Тогда́ глаго́ла им Иису́с: приско́рбна есть душа́ Моя́ до сме́рти: пожди́те зде, и бди́те со Мно́ю. И преше́д ма́ло, паде́ на лице́ Свое́м, моля́ся и глаго́ля: Óтче Мой, а́ще возмо́жно есть, да мимои́дет от Мене́ ча́ша сия́: oба́че не я́коже Аз хощу́, но я́коже Ты. Яви́ся же Ему́ А́нгел с небесе́, укрепля́я Его́. И быв в по́двизе, приле́жнее моля́шеся: бысть же пот Его́, я́ко ка́пля кро́ве ка́плющи на зе́млю. И воста́в от моли́твы, прии́де ко ученико́м, и обре́те их спя́ща, и глаго́ла Петро́ви: та́ко ли не возмого́сте еди́наго часа́ побде́ти со Мно́ю? Бди́те и моли́теся, да не вни́дете в напа́сть: дух бо бодр, плоть же немощна́. Па́ки втори́цею шед помоли́ся, глаго́ля: Óтче мой, а́ще не мо́жет сия́ ча́ша мимоити́ от Мене́, а́ще не пию́ ея́, бу́ди во́ля Твоя́. И прише́д обре́те их па́ки спя́ща, бе́ста бо им óчи отяготе́не. И оста́вль их, шед па́ки помоли́ся трети́цею, то́жде сло́во рек. Тогда́ прии́де ко ученико́м Свои́м и глаго́ла им: спи́те про́чее, и почива́йте: се прибли́жися час, и Сын Челове́ческий предае́тся в ру́ки гре́шников. Воста́ните, и́дем: се прибли́жися предая́й Мя. И еще́ Ему́ глаго́лющу, се, Иу́да, еди́н от обоюна́десяте прии́де, и с ним наро́д мног, со oру́жием и дреко́льми, от архиере́й и ста́рец людски́х. Предая́й же Его́, даде́ им зна́мение, глаго́ля: Его́же а́ще лобжу́, Той есть, ими́те Его́. И а́бие присту́пль ко Иису́сови, рече́: ра́дуйся, Равви́, и облобыза́ Его́. Иису́с же рече́ ему́: дру́же, твори́ на не́же еси́ прише́л. Тогда́ присту́пльше возложи́ша ру́це на Иису́са, и я́ша Его́. И се, еди́н от су́щих со Иису́сом, просте́р ру́ку, извлече́ нож свой, и уда́ри раба́ архиере́ова, и уре́за ему́ у́хо. Тогда́ глаго́ла ему́ Иису́с: возврати́ нож твой в ме́сто его́: вси бо прие́мшии нож ноже́м поги́бнут. Или́ мни́тся ти, я́ко не могу́ ны́не умоли́ти Oтца́ Моего́, и предста́вит Ми вя́щше или́ двана́десяте легео́на А́нгел? Ка́ко у́бо сбу́дутся писа́ния, я́ко та́ко подоба́ет бы́ти? В той час рече́ Иису́с наро́дом: я́ко на разбо́йника ли изыдо́сте со ору́жием и дреко́льми, я́ти Мя; по вся дни при вас седе́х уча́ в це́ркви, и не я́сте Мене́. Се же все бысть, да сбу́дутся писа́ния проро́ческая. Тогда́ ученицы́ вси оста́вльше Его́, бежа́ша. Во́ини же е́мше Иису́са ведо́ша к Каиа́фе архиере́ови, иде́же кни́жницы и ста́рцы собра́шася. Петр же идя́ше по Нем издале́ча, до двора́ архиере́ова: и вшед внутрь, седя́ше со слуга́ми, ви́дети кончи́ну. Архиере́е же и ста́рцы, и сонм весь иска́ху лжесвиде́тельства на Иису́са, я́ко да убию́т Его́. И не обрета́ху: и мно́гим лжесвиде́телем присту́пльшим, не обрето́ша. По́слежде же приступи́ша два лжесвиде́теля. Ре́ста: Сей рече́, могу́ разори́ти це́рковь Бо́жию и треми́ де́ньми созда́ти ю́. И воста́в архиере́й, рече́ Ему́: ничесо́же ли отвещава́еши, что си́и на Тя свиде́тельствуют? Иису́с же молча́ше. И отвеща́в архиере́й, рече́ Ему́: заклина́ю Тя Бо́гом живы́м, да рече́ши нам, а́ще Ты еси́ Христо́с, Сын Бо́жий? Глаго́ла ему́ Иису́с: ты рече́. Oба́че глаго́лю вам: отсе́ле у́зрите Сы́на Челове́ческаго седя́ща одесну́ю си́лы, и гряду́ща на о́блацех небе́сных. Тогда́ архиере́й растерза́ ри́зы своя́, глаго́ля, я́ко хулу́ глаго́ла, что еще́ тре́буем свиде́телей? Се ны́не слы́шасте хулу́ Его́. Что ся вам мнит? Oни́ же отвеща́вше, ре́ша: пови́нен есть сме́рти. Тогда́ заплева́ша лице́ Его́, и па́кости Ему́ де́яху, óвии же за лани́ту уда́риша, Глаго́люще: прорцы́ нам, Христе́, кто есть ударе́й Тя? Петр же вне седя́ше во дворе́, и приступи́ к нему́ еди́на рабы́ня, глаго́лющи: и ты бе со Иису́сом Галиле́йским. Oн же отве́ржеся пред все́ми, глаго́ля: не вем, что глаго́леши. Изше́дшу же ему́ ко врато́м, узре́ его́ друга́я, и глаго́ла им ту: и сей бе со Иису́сом Назоре́ом. И па́ки отве́ржеся с кля́твою: я́ко не зна́ю Челове́ка. По ма́ле же приступи́вше стоя́щии, ре́ша Петро́ви: вои́стинну и ты от них еси́, и́бо бесе́да твоя́ я́ве тя твори́т. Тогда́ нача́т роти́тися и кля́тися, я́ко не зна́ю Челове́ка. И а́бие пе́тель возгласи́. И помяну́ Петр глаго́л Иису́сов, рече́нный ему́: я́ко пре́жде да́же пе́тель не возгласи́т, трикра́ты отве́ржешися Мене́. И изше́д вон пла́кася го́рько. У́тру же бы́вшу, сове́т сотвори́ша вси архиере́е и ста́рцы людсти́и на Иису́са, я́ко уби́ти Его́. И связа́вше Его́ ведо́ша, и преда́ша Его́ Понти́йскому Пила́ту иге́мону.

И по чину Божественная Литургиа Великаго Василиа.

Вместо же херувимския песни
поем тропарь сей, на глас 6, трижды.

Ве́чери Твоея́ Та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, / прича́стника мя приими́, / не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, / ни лобза́ния Ти дам я́ко Иу́да, / но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: / помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

Вместо Достойна, поем ирмос, глас 6:

Стра́нствия Влады́чня, / и безсме́ртныя Трапе́зы / на го́рнем ме́сте высо́кими умы́, / ве́рнии, прииди́те, наслади́мся, / возше́дша Сло́ва, / от Сло́ва научи́вшеся, Его́же велича́ем.

Тойже Ве́чери Твоея́ Та́йныя днесь: и причастен, и вместо, Да испо́лнятся уста́ на́ша: тойже поем множицею, дондеже причастятся братия Божественных Таин.

По заамвонной же молитве бывает умовение, и его последование, якоже являет Устав. Таже дается антидор, и отпуст. На трапезе же причащаемся вина и елеа.

Отпуст:

И́же за превосходя́щую бла́гость путь добре́йший смире́ния показа́вый, внегда́ умы́ти но́ги ученико́в, да́же и до Креста́ и погребе́ния снизше́дый нам, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х отца́ на́шего Васи́лия Вели́каго, архиепи́скопа Кесари́и Каппадоки́йския, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

 


 

В ТОЙЖЕ ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК
ПОВЕЧЕРИЕ ГЛАГОЛЕМ МАЛОЕ

На немже поем трипеснец.
Творение господина Андреа Критскаго. Глас 8.
Песнь 5.

Ирмос: Мрак души́ моея́ разжени́, светода́вче Христе́ Бо́же, / началоро́дную тьму изгна́в бе́здны, / и да́руй ми свет повеле́ний Твои́х, Сло́ве, / да у́тренюя, сла́влю Тя.

Украси́ся ве́черя, и угото́вася Тебе́ па́сха, / я́коже рекл еси́ Христе́, / но Иу́да на преда́ние Твое́ поуча́шеся, / сый с Тобо́ю вне Твоея́ цены́, / соглаша́шеся сребролю́бием.

Востае́т с ве́чери, и ле́нтием препоясу́ется по чре́слом Христо́с во́лею, / и преклоня́ет вы́ю, Петру́ вопию́щу: / никогда́же мои́ но́зе умы́еши, Тво́рче мой, но оба́че омы́й.

Прия́т хлеб в ру́це, на преда́ние Иу́да, льсти́вый учени́к, / и́мже и преда́ние соде́ла Тебе́, / простира́ше но́зе, и́хже сам еси́ омы́л и ле́нтием оте́рл.

Лобза́нием льсти́вным Иу́да тогда́ уста́ распира́ше Тебе́, / и́миже те́ло Твое́, Сло́ве, недосто́йно омака́ше, / вопия́ Тебе́: ра́дуйся, Учи́телю, / лобза́тель и преда́тель, раб и льстец.

Петр я́коже зря́ше содева́емая тогда́, / у́жасом одержи́мь быв / рабы́ни обличи́ся худы́м вопроше́нием, / и́бо отве́ржеся Тебе́, Го́спода, / не то́кмо я́коже рекл еси́, / но и я́ко ве́дал еси́, вся ве́дый.

Зауша́ется Зижди́тель, и ударя́ется тварь поноше́нием Его́, / тро́стию бие́тся хотя́, и вы́шняя преклоня́ются, / оплева́ется Судия́, и основа́ния вся земна́я подвиза́ются.

Слава: Те́рнием венчава́ется Бог, зе́млю всю украше́й цве́ты, / и ра́ны прие́млет, и терпи́т поноше́ние долготерпели́вно, / и багряни́цу поруга́ния но́сит, / и терпи́т вся Бог сый, и стра́ждет Свое́ю пло́тию.

И ныне: Да вопие́т Иоа́нн, сказу́я уче́нии Боже́ственными воплоще́ние Твое́: / Сло́во плоть быв из Де́вы непрело́жно, / и пребы́сть естество́м Бог я́коже бе, / не отступи́в Оте́ческих Его́ недр.

Песнь 8.

Ирмос: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, / полага́яй мо́рю преде́л песо́к и содержа́й вся, / Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́, / Тебе́ прино́сит песнь вся тварь, / я́ко Соде́телю всех во ве́ки.

Одева́яй о́блаки не́бо, Иису́се, / на престо́ле сла́вы ца́рствуя с нетле́нным Отце́м, / Ты прие́мь ле́нтий, сим препояс́ался еси́ омы́ти но́ги бре́ннии, / весь огнь сый, Сло́ве, а́ще и воплоти́лся еси́.

Я́коже вся омы́в, возле́г Иису́с, к Свои́м ученико́м, глаго́лет: / ве́сте вси, что сотвори́х ны́не, / о́браз бо дах вам смире́ния всем, / да и́же хо́щет пе́рвый бы́ти, / да бу́дет всех после́дний произволе́нием.

Чи́сти у́бо есте́, но не вси вы, / Христо́с друго́м возлежа́щим на ве́чери рече́, / еди́н у́бо к друго́му не дове́дяще, рече́, сло́ва, / те́мже по сих глаго́лет я́ве и́мя преда́теля.

Я́коже сия́ глаго́ля, / на горе́ Елео́нстей прише́д, Судия́ всех со ученики́, / тогда́ у́бо глаго́лаше: / прииди́те и по́йдем отсю́ду, / приспе́ бо уже́ преда́тель, / никто́же отве́ржися Мене́, во́лею бо стражду́.

О ле́стнаго лобза́ния! / Ра́дуйся, Учи́телю, Христу́ Иу́да глаго́лет, / вку́пе с сло́вом преда́ст на заколе́ние. / Се бо даде́ зна́мение беззако́нным: / Его́же аз лобжу́, Той есть, / Его́же преда́ти вам обеща́хся.

Ят быв Бо́же наш от беззако́нных люде́й, / и не пререку́я отню́д, ни вопия́ А́гнче Бо́жий, / претерпе́л еси́ вся, испыта́тися, и суди́тися, и бие́н бы́ти, / свя́зан и ведо́м бы́ти со ору́жии и дреко́льми к Каиа́фе.

Да ра́спнется, вопия́ху евре́йстии лю́дие со свяще́нники и кни́жники, Иису́с Христо́с. / О лю́дие неве́рнии! / Что бо сотвори́ яви́выйся, воздви́гнувый Ла́заря от гро́ба, / и путь сотвори́вый челове́ком на спасе́ние?

Пила́тову суди́щу беззако́ннии лю́дие, крича́ще вопия́ху: / распни́ Сего́, отпусти́ же нам свя́зана су́ща Вара́вву, уби́йцу. / Христа́ же пе́рвее бив, возми́ возми́, распни́ со злоде́и.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

О несказа́ннаго истоща́ния! О неизглаго́ланнаго сове́та! / Я́ко огнь сый, омы́л еси́ но́зе преда́телю, Спа́се, / омы́в же не опали́л еси́, / и подава́я хлеб на ве́чери, и та́йной слу́жбе науча́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: О но́ваго слы́шания! / Бог, Сын Жены́, и безсе́менна рождества́, безму́жная Ма́ти и рожде́нное Бог. / О ужа́снаго слы́шания! О зача́тия стра́шнаго! / О Де́вы нетле́ннаго рождества́! / Вои́стинну па́че ума́ вся и вы́ше ве́дения.

Песнь 9.

Ирмос: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев, / воздви́гнувый рог спасе́ния нам, / в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́, / в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́, / и напра́вил ны есть на путь ми́ра.

Па́ки вы спите́, Христо́с ученико́м рече́: / бди́те, прибли́жися час про́чее, воста́ните, / и́дем, дру́зи Мои́, / се преда́тель учени́к всю спи́ру име́я, / гряде́т преда́ти Мя человекоуби́йцам.

Лобза́ние твое́ льсти́вное и целова́ние го́рькое, / кому́ зове́ши, ле́стче, глаго́ля бо, ра́дуйся Равви́? / Христо́с ко Иу́де веща́ше: / дру́же, на не́же прише́л еси́ рече́, / а́ще бо целова́ти прише́л еси́, / что предлага́еши нож ме́дом пома́занный?

Пила́тову суди́щу непови́нный Судия́, / во́лею прише́л еси́ предста́ти, Христе́, / и изба́вити нас от долго́в на́ших. / Те́мже претерпе́л еси́, Благи́й, пло́тию ура́нен бы́ти, / да вси прии́мем свобожде́ние.

Милосе́рдия пучи́на, ка́ко предстои́т огнь Пила́ту, / се́ну и тро́сти и земли́ су́щей, / его́же не опали́ огнь Божества́ Христо́с, но пожида́ше терпели́вно, / и́же естество́м свобо́дь, я́ко Человеколю́бец.

Возми́, возми́, распни́ глаго́лемаго Христа́, / иуде́е взыва́ху Пила́ту иногда́, / сей же ру́це омыва́ше, / и тро́стию им писа́ше на Него́ вину́, / всем да́рующую безсме́ртие.

Вопию́ще беззако́ннии Пила́ту изли́ше: / возми́, возми́, распни́ Христа́, / прося́ху уби́ти, я́ко осужде́на, / не Сей ли воскреси́ ме́ртвыя, прокаже́нныя очи́сти, / кровоточи́вую исцели́, разсла́бленныя стягну́в?

Что бо зло сотвори́, я́ко взыва́ете вельми́: / возми́, возми́, распни́ Его́? / Пила́т иногда́ вопия́ше лю́дем неразу́мным: / вины́ не обрета́ю в Нем. / Они́ же го́рько вопия́ху: / возми́, возми́, распни́ Спа́са всех.

О иуде́е беззако́ннии! О неразу́мнии лю́дие! / Не помяну́сте ли что от чуде́с Христо́вых, мно́жество исцеле́ний? / Но и всея́ Его́ не разуме́сте ли Боже́ственныя си́лы, / я́коже пе́рвии отцы́ ва́ши, ны́не же и вы не разуме́сте?

Слава: Бие́н быв Зижди́телю мой, и преда́лся еси́ мене́ ра́ди распя́тися, / да спасе́ние мое́ посреде́ земли́ соде́лав, источи́ши ми́рови жизнь, / и обезсме́ртиши честно́ю Твое́ю кро́вию покланя́ющияся Тебе́.

И ныне, Богородичен: А́гница Твоя́, Влады́ко, предстоя́щи у Креста́, / и рыда́ющи Тебе́, Творца́ вся́ческих, / зря́ше Твое́ долготерпе́ние: / во́лею бо роди́лся еси́ пло́тию, / и стра́сти вся в ней претерпе́л еси́, да спасе́ши мир.

 


 

ПОСЛЕДОВАНИЕ
СВЯТЫХ И СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

ВО СВЯТЫЙ И ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК,
ВЕЧЕРА

Во 2-й час нощи знаменует. И собравшимся нам во храм, благословившу священнику поем начало по обычаю, якоже в четверток 5-й седмицы. Таже шестопсалмие. Посем ектения великая, и по возгласе поем, Аллилу́иа, на глас 8.

И тропарь глас 8, трижды,
косно и со сладкопением:

Егда́ сла́внии ученицы́ / на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, / тогда́ Иу́да злочести́вый / сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, / и беззако́нным судия́м Тебе́, Пра́веднаго Судию́, предае́т. / Виждь, име́ний рачи́телю, / сих ра́ди удавле́ние употреби́вша! / Бежи́ несы́тыя души́, / Учи́телю такова́я дерзну́вшия. / И́же о всех благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Таже ектения малая. И даются свещи братии от екклисиарха. И глаголет священник: И о сподо́битися нам:

И чтет первое Евангелие от Иоанна,
завета Святых Страстей, зачало 46:

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: ны́не просла́вися Сын Челове́ческий, и Бог просла́вися о Нем. А́ще Бог просла́вися о Нем, и Бог просла́вит Его́ в Себе, и а́бие прославит Его́. Ча́дца, еще́ с ва́ми ма́ло есмь: взы́щете Мене́, и я́коже рех иуде́ом, я́ко а́може Аз иду, вы не мо́жете приити́, и вам глаго́лю ны́не. За́поведь но́вую даю́ вам, да лю́бите друг дру́га: я́коже возлюби́х вы, да и вы лю́бите себе́. О сем разуме́ют вси, я́ко Мои́ ученицы́ есте́, а́ще любо́вь и́мате между́ собо́ю. Глаго́ла Ему́ Си́мон Петр: Го́споди, ка́мо и́деши? Отвеща́ ему́ Иису́с: а́може Аз иду́, не мо́жеши ны́не по Мне ити́, последи́ же по Мне и́деши. Глаго́ла Ему́ Петр: Го́споди, почто́ не могу́ ны́не по Тебе́ ити́? Ны́не ду́шу мою́ за Тя положу́. Отвеща́ ему́ Иису́с: ду́шу ли твою́ за Мя положи́ши? Ами́нь, ами́нь глаго́лю тебе́: не возгласи́т але́ктор, до́ндеже отве́ржешися Мене́ три́щи. Да не смуща́ется се́рдце ва́ше: ве́руйте в Бо́га, и в Мя ве́руйте: В дому́ Отца́ Моего́ оби́тели мно́ги суть: а́ще ли же ни, рекл бых вам: иду́ угото́вати ме́сто вам. И а́ще угото́влю ме́сто вам, па́ки прииду́, и поиму́ вы к Себе́: да иде́же есмь Аз и вы бу́дете. И а́може Аз иду́, ве́сте, и путь ве́сте. Глаго́ла Ему́ Фома́: Го́споди, не ве́мы, ка́мо и́деши; и ка́ко мо́жем путь ве́дети? Глаго́ла ему́ Иису́с: Аз есмь путь, и и́стина, и живо́т: никто́же прии́дет ко Отцу́, то́кмо Мно́ю. А́ще Мя бы́сте зна́ли, и Отца́ Моего́ зна́ли бы́сте у́бо: и отсе́ле позна́сте Его́, и ви́десте Его́. Глаго́ла Ему́ Фили́пп: Го́споди, покажи́ нам Отца́, и довле́ет нам. Глаго́ла ему́ Иису́с: толи́ко вре́мя с ва́ми есмь, и не позна́л еси́ Мене́, Фили́ппе? Ви́девый Мене́, ви́де Отца́: и ка́ко ты глаго́леши, покажи́ нам Отца́? Не ве́руеши ли, я́ко Аз во Отце́, и Оте́ц во Мне есть? Глаго́лы, я́же Аз глаго́лю вам, о Себе́ не глаго́лю: Оте́ц же во Мне пребыва́яй, Той твори́т дела́. Ве́руйте Мне, я́ко Аз во Отце́, и Оте́ц во Мне: а́ще ли же ни, за та дела́ ве́ру ими́те Ми. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам: ве́руяй в Мя, дела́, я́же Аз творю́, и той сотвори́т, и бо́льша сих сотвори́т, я́ко Аз ко Отцу́ Моему́ гряду́. И е́же а́ще что про́сите от Отца́ о и́мени Мое́м, то сотворю́, да просла́вится Оте́ц в Сы́не. И а́ще чесо́ про́сите во и́мя Мое́, Аз сотворю́. А́ще лю́бите Мя, за́поведи Моя́ соблюди́те. И Аз умолю́ Отца́, и ино́го Уте́шителя даст вам, да бу́дет с ва́ми в век, Дух и́стины, Его́же мир не мо́жет прия́ти, я́ко не ви́дит Его́, ниже́ зна́ет Его́: вы же зна́ете Его́, я́ко в вас пребыва́ет, и в вас бу́дет. Не оста́влю вас си́ры: прииду́ к вам. Еще́ ма́ло, и мир ктому́ не ви́дит Мене́, вы же ви́дите Мя, я́ко Аз живу́, и вы жи́ви бу́дете. В той день разуме́ете вы, я́ко Аз во Отце́ Мое́м, и вы во Мне, и Аз в вас. Име́яй за́поведи Моя́ и соблюда́яй их, той есть любя́й Мя, а любя́й Мя возлю́блен бу́дет Отце́м Мои́м, и Аз возлюблю́ его́, и явлю́ся ему́ Сам. Глаго́ла Ему́ Иу́да, не Искарио́тский: Го́споди, и что бысть, я́ко нам хо́щеши яви́тися, а не ми́рови? Отвеща́ Иису́с, и рече́ ему́: а́ще кто лю́бит Мя, сло́во Мое́ соблюде́т: и Оте́ц Мой возлю́бит его́, и к нему́ прии́дема, и оби́тель у него́ сотвори́ма. Не любя́й Мя, слове́с Мои́х не соблюда́ет: и сло́во, е́же слы́шасте, несть Мое́, но посла́вшаго Мя Отца́. Сия́ глаго́лах вам в вас сый: Уте́шитель же, Дух Святы́й, Его́же по́слет Оте́ц во и́мя Мое́, Той вы научи́т всему́, и воспомяне́т вам вся, я́же рех вам. Мир оставля́ю вам, мир Мой даю вам: не я́коже мир дае́т, Аз даю́ вам. Да не смуща́ется се́рдце ва́ше, ни устраша́ет. Слы́шасте, я́ко Аз рех вам: иду́ и прииду́ к вам. А́ще бы́сте люби́ли Мя, возра́довалися бы́сте у́бо, я́ко рех: иду ко Отцу́: я́ко Оте́ц Мой бо́лий Мене́ есть. И ны́не рех вам, пре́жде да́же не бу́дет, да, егда́ бу́дет, ве́ру и́мете. Ктому́ не мно́го глаго́лю с ва́ми: гряде́т бо сего́ ми́ра князь, и во Мне не и́мать ничесо́же. Но да разуме́ет мир, я́ко люблю́ Отца́, и я́коже запове́да Мне Оте́ц, та́ко творю́: воста́ните, и́дем отсю́ду. Аз есмь лоза́ и́стинная, и Оте́ц Мой де́латель есть: Вся́ку розгу́ о Мне не творя́щую плода́, и́змет ю́, и вся́ку творя́щую плод, отреби́т ю́, да мно́жайший плод принесе́т. Уже́ вы чи́сти есте́ за сло́во, е́же глаго́лах вам. Бу́дите во Мне, и Аз в вас. Я́коже розга́ не мо́жет плода́ сотвори́ти о себе́, а́ще не бу́дет на лозе́, та́ко и вы, а́ще во Мне не пребу́дете. Аз есмь лоза́, вы же ро́ждие; и и́же бу́дет во Мне, и Аз в нем, той сотвори́т плод мног, я́ко без Мене́ не мо́жете твори́ти ничесо́же. А́ще кто во Мне не пребу́дет, изве́ржется вон, я́коже розга́, и изсы́шет: и собира́ет ю́, и во огнь влага́ют, и сгара́ет. А́ще пребу́дете во Мне, и глаго́лы Мои́ в вас пребу́дут: ему́же а́ще хо́щете, проси́те, и бу́дет вам. О сем просла́вися Оте́ц Мой, да плод мног сотворите́, и бу́дете Мои́ ученицы́. Я́коже возлюби́ Мя Оте́ц, и Аз возлюби́х вас: бу́дите в любви́ Мое́й. А́ще за́поведи Моя́ соблюде́те, пребу́дете в любви́ Мое́й, я́коже Аз за́поведи Отца́ Моего́ соблюдо́х, и пребыва́ю в Его́ любви́. Сия́ глаго́лах вам, да ра́дость Моя́ в вас бу́дет, и ра́дость ва́ша испо́лнится. Сия́ есть за́поведь Моя́, да лю́бите друг дру́га, я́коже возлюби́х вы. Бо́льши сея́ любве́ никто́же и́мать, да кто ду́шу свою́ положи́т за дру́ги своя́. Вы дру́зи Мои́ есте́, а́ще творите́, ели́ка Аз запове́даю вам. Не ктому́ вас глаго́лю рабы́, я́ко раб не весть, что твори́т госпо́дь его́: вас же реко́х дру́ги, я́ко вся, я́же слы́шах от Отца́ Моего́, сказа́х вам. Не вы Мене́ избрасте, но Аз избрах вас, и положих вас, да вы идете и плод принесете, и плод ваш пребудет, да, его́же а́ще просите от Отца́ во и́мя Мое́, даст вам. Сия́ запове́даю вам, да лю́бите друг дру́га. А́ще мир вас ненави́дит, ве́дите, я́ко Мене́ пре́жде вас возненави́де. А́ще от ми́ра бы́сте бы́ли, мир у́бо свое́ люби́л бы: я́коже от ми́ра не́сте, но Аз избра́х вы от ми́ра, сего́ ра́ди ненави́дит вас мир. Помина́йте сло́во, е́же Аз рех вам: несть раб бо́лий го́спода своего́. А́ще Мене́ изгна́ша, и вас изжену́т: а́ще сло́во Мое́ соблюдо́ша, и ва́ше соблюду́т. Но сия́ вся творя́т вам за и́мя Мое́, я́ко не ве́дят Посла́вшаго Мя. А́ще не бых прише́л и глаго́лал им, греха́ не бы́ша име́ли: ны́не же вины́ не и́мут о гресе́ свое́м. Ненави́дяй Мене́, и Отца́ Моего́ ненави́дит. А́ще дел не бых сотвори́л в них, и́хже ин никто́же сотвори́, греха́ не бы́ша име́ли: ны́не же и ви́деша, и возненавидеша Мене́ и Отца́ Моего́. Но да сбу́дется сло́во, пи́санное в зако́не их, я́ко возненави́деша Мя ту́не. Егда́ же прии́дет Уте́шитель, Его́же Аз послю́ вам от Отца́, Дух и́стины, И́же от Отца́ исхо́дит, Той свиде́тельствует о Мне. И вы же свиде́тельствуете, я́ко искони́ со Мно́ю есте́. Сия́ глаго́лах вам, да не соблазните́ся. От со́нмищ иждену́т вы, но прии́дет час, да всяк, и́же убие́т вы, мни́тся слу́жбу приноси́ти Бо́гу. И сия́ сотворя́т, я́ко не позна́ша Отца́, ни Мене́. Но сия́ глаго́лах вам, да егда́ прии́дет час, помина́йте сия́, я́ко Аз рех вам. Сих же вам испе́рва не рех, я́ко с ва́ми бех. Ны́не же иду́ к Посла́вшему Мя, и никто́же от вас вопроша́ет Мене́, ка́мо и́деши? Но я́ко сия́ глаго́лах вам, ско́рби испо́лних сердца́ ва́ша. Но Аз и́стину вам глаго́лю, у́не есть вам, да Аз иду́: а́ще бо не иду́ Аз, Уте́шитель не прии́дет к вам. А́ще ли же иду́, послю́ Его́ к вам. И прише́д Он, обличи́т мир о гресе́, и о пра́вде, и о суде́. О гресе́ у́бо, я́ко не ве́руют в Мя. О пра́вде же, я́ко ко Отцу́ Моему́ иду́, и ктому́ не ви́дите Мене́. О суде́ же, я́ко князь ми́ра сего́ осужде́н бысть. Еще́ мно́го и́мам глаго́лати вам, но не мо́жете носи́ти ны́не. Егда́ же прии́дет Он, Дух и́стины, наста́вит вы на вся́ку и́стину: не от Себе́ бо глаго́лати и́мать, но ели́ка а́ще услы́шит, глаго́лати и́мать, и гряду́щая возвести́т вам. Он Мя просла́вит, я́ко от Моего́ прии́мет, и возвести́т вам. Вся, ели́ка и́мать Оте́ц, Моя́ суть: сего́ ра́ди рех, я́ко от Моего́ прии́мет, и возвести́т вам. Вма́ле, и ктому́ не ви́дите Мене́: и па́ки вма́ле, и у́зрите Мя, я́ко иду́ ко Отцу́. Ре́ша же от учени́к Его́ к себе́: что есть сие́, е́же глаго́лет нам, вма́ле, и не ви́дите Мене́; и па́ки, вма́ле и у́зрите Мя; и я́ко Аз иду́ ко Отцу́? Глаго́лаху у́бо, что сие́ есть, е́же глаго́лет, вма́ле; не ве́мы, что глаго́лет. Разуме́ же Иису́с, я́ко хотя́ху Его́ вопроша́ти, и рече́ им: о сем ли стяза́етеся между́ собо́ю, я́ко рех: вма́ле, и не ви́дите Мене́: и па́ки, вма́ле, и у́зрите Мя? Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко воспла́четеся и возрыда́ете вы, а мир возра́дуется; вы же печа́льни бу́дете, но печа́ль ва́ша в ра́дость бу́дет. Жена́, егда́ ражда́ет, скорбь и́мать, я́ко прии́де год ея́: егда́ же роди́т отроча́, ктому́ не по́мнит ско́рби за ра́дость, я́ко роди́ся челове́к в мир. И вы же печа́ль и́мате у́бо ны́не: па́ки же узрю́ вы, и возра́дуется се́рдце ва́ше, и ра́дости ва́шея никто́же во́змет от вас. И в той день Мене́ не вопро́сите ничесо́же. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко ели́ка а́ще чесо́ про́сите от Отца́ во и́мя Мое́, даст вам. Досе́ле не проси́сте ничесо́же во и́мя Мое́: проси́те, и прии́мете, да ра́дость ва́ша испо́лнена бу́дет. Сия́ в при́тчах глаго́лах вам, но прии́дет час, егда́ ктому́ в при́тчах не глаго́лю вам, но я́ве о Отце́ возвещу́ вам. В той день во и́мя Мое́ вопро́сите, и не глаго́лю вам, я́ко Аз умолю Отца́ о вас. Сам бо Оте́ц лю́бит вы, я́ко вы Мене́ возлюби́сте, и ве́ровасте, я́ко Аз от Бо́га изыдо́х. Изыдо́х от Отца́, и приидо́х в мир: и па́ки оставля́ю мир, и иду́ ко Отцу́. Глаго́лаша Ему́ ученицы́ Его́: се ны́не не обину́яся глаго́леши, а при́тчи никоея́же не глаго́леши. Ны́не ве́мы, я́ко ве́си вся, и не тре́буеши, да кто Тя вопроша́ет: о сем ве́руем, я́ко от Бо́га изше́л еси́. Отвеща́ им Иису́с: ны́не ли ве́руете? Се гряде́т час, и ны́не прии́де, да разы́детеся ко́ждо во своя́, и Мене́ еди́наго оста́вите: и несмь еди́н, я́ко Оте́ц со Мно́ю есть. Сия́ глаго́лах вам, да во Мне мир и́мате. В ми́ре ско́рбни бу́дете, но дерза́йте, я́ко Аз победи́х мир. Сия́ глаго́ла Иису́с, и возведе́ о́чи Свои́ на не́бо, и рече́: О́тче, прии́де час, просла́ви Сы́на Твоего́, да и Сын Твой просла́вит Тя. Я́коже дал еси́ Ему́ власть вся́кия пло́ти, да вся́ко е́же дал еси́ Ему́, даст им живо́т ве́чный. Се же есть живо́т ве́чный, да зна́ют Тебе́ еди́наго и́стиннаго Бо́га, и Его́же посла́л еси́ Иису́с Христа́. Аз просла́вих Тя на земли́, де́ло соверши́х, е́же дал еси́ Мне да сотворю́. И ны́не просла́ви Мя Ты, О́тче, у Тебе́ Самаго́ сла́вою, ю́же име́х у Тебе́ пре́жде мир не бысть. Яви́х и́мя Твое́ челове́ком, и́хже дал еси́ Мне от ми́ра: Твои́ бе́ша, и Мне их дал еси́, и сло́во Твое́ сохрани́ша. Ны́не разуме́ша, я́ко вся, ели́ка дал еси́ Мне, от Тебе́ суть. Я́ко глаго́лы, и́хже дал еси́ Мне, дах им, и ти́и прия́ша, и разуме́ша вои́стинну, я́ко от Тебе́ изыдо́х, и ве́роваша, я́ко Ты Мя посла́. Аз о сих молю́: не о всем ми́ре молю́, но о тех, и́хже дал еси́ Мне, я́ко Твои́ суть. И Моя́ вся, Твоя́ суть, и Твоя́ Моя́: и просла́вихся в них. И ктому́ несмь в ми́ре, и си́и в ми́ре суть, и Аз к Тебе́ гряду́. О́тче Святы́й, соблюди́ их во и́мя Твое́, и́хже дал еси́ Мне, да бу́дут еди́но, я́коже и Мы. Егда́ бех с ни́ми в ми́ре, Аз соблюда́х их во и́мя Твое́: и́хже дал еси́ Мне, сохрани́х, и никто́же от них поги́бе, то́кмо сын поги́бельный, да сбу́дется Писа́ние. Ны́не же к Тебе́ гряду́, и сия́ глаго́лю в ми́ре, да и́мут ра́дость Мою́ испо́лнену в себе́. Аз дах им сло́во Твое́, и мир возненави́де их, я́ко не суть от ми́ра, я́коже и Аз от ми́ра несмь. Не молю́, да во́змеши их от ми́ра, но да соблюде́ши их от неприя́зни. От ми́ра не суть, я́коже и Аз от ми́ра несмь. Святи́ их во и́стину Твою́: сло́во Твое́ и́стина есть. Я́коже Мене́ посла́л еси́ в мир, и Аз посла́х их в мир. И за них Аз свящу́ Себе́, да и ти́и бу́дут свяще́ни во и́стину. Не о сих же молю́ то́кмо, но и о ве́рующих словесе́ их ра́ди в Мя. Да вси еди́но су́ть, я́коже Ты, О́тче, во Мне, и Аз в Тебе́, да и ти́и в Нас еди́но бу́дут: да и мир ве́ру и́мет, я́ко Ты Мя посла́л еси́. И Аз сла́ву, ю́же дал еси́ Мне, дах им: да бу́дут еди́но, я́коже Мы еди́но есма́. Аз в них, и Ты во Мне, да бу́дут сверше́ни во еди́но, и да разуме́ет мир, я́ко Ты Мя посла́, и возлюби́л еси́ их, я́коже Мене́ возлюби́л еси́. О́тче, и́хже дал еси́ Мне, хощу́, да иде́же есмь Аз, и ти́и бу́дут со Мно́ю, да ви́дят сла́ву Мою́, ю́же дал еси́ Мне, я́ко возлюби́л Мя еси́ пре́жде сложе́ния ми́ра. О́тче пра́ведный, и мир Тебе́ не позна́, Аз же Тя позна́х, и си́и позна́ша, я́ко Ты Мя посла́. И сказа́х им и́мя Твое́, и скажу́, да


Поделиться с друзьями:

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.015 с.