Апостол дне ко евреем, зачало 313. — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Апостол дне ко евреем, зачало 313.

2017-05-23 353
Апостол дне ко евреем, зачало 313. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Бра́тие, наде́емся о вас, возлю́бленнии, лу́чших и придержа́щихся спасе́ния, а́ще и та́ко глаго́лем. Не оби́длив бо Бог, забы́ти дела́ ва́шего и труда́ любве́, ю́же показа́сте во и́мя Его́, послужи́вше святы́м и служа́ще. Жела́ем же, коего́ждо вас явля́ти то́же тща́ние ко извеще́нию упова́ния да́же до конца́, да не лени́ви бу́дете, но подража́тели насле́дствующих обетова́ния ве́рою и долготерпе́нием.

И за упокой:
Послание к коринфяном первое, зачало 163.

Бра́тие, пе́рвый челове́к от земли́ пе́рстен, вторы́й Челове́к Госпо́дь с небесе́. Яко́в пе́рстный, такови́ и пе́рстнии, и яко́в небе́сный, та́цы же и небе́снии. И я́коже облеко́хомся во о́браз пе́рстнаго, да облече́мся и во о́браз Небе́снаго. Сие́ же глаго́лю, бра́тие, я́ко плоть и кровь Ца́рствия Бо́жия насле́дити не мо́гут, ниже́ тле́ние нетле́ния насле́дствует. Се та́йну вам глаго́лю: вси бо не у́спнем, вси же измени́мся. Вско́ре, во мгнове́нии о́ка, в после́дней трубе́: востру́бит бо, и ме́ртвии воста́нут нетле́нни, и мы измени́мся. Подоба́ет бо тле́нному сему́ облещи́ся в нетле́ние, и ме́ртвенному сему́ облещи́ся в безсме́ртие. Егда́ же тле́нное сие́ облече́тся в нетле́ние, и сме́ртное сие́ облече́тся в безсме́ртие, тогда́ бу́дет сло́во напи́санное: поже́рта бысть смерть побе́дою. Где ти сме́рте, жа́ло; где ти а́де, побе́да? Жа́ло же сме́рти грех, си́ла же греха́ зако́н. Бо́гу же благодаре́ние, да́вшему нам побе́ду Го́сподем на́шим Иису́с Христо́м.

Аллилуиа, глас 4: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. И умершим, стих: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди, и па́мять их в род и род.

Евангелие от Марка, зачало 31.

Во вре́мя о́но, изше́д Иису́с от преде́л Ти́рских и Сидо́нских, прии́де на мо́ре Галиле́йско, между́ преде́лы Декапо́льски. И приведо́ша к Нему́ глу́ха и гугни́ва, и моля́ху Его́, да возложи́т нань ру́ку. И пое́м его́ от наро́да еди́наго, вложи́ пе́рсты Своя́ во у́ши его́, и плю́нув косну́ его́ в язы́к. И воззре́в на не́бо, воздохну́ и глаго́ла ему́: еффафа́, е́же есть разве́рзися. И а́бие разверзо́стася слу́ха его́, и разреши́ся у́за язы́ка его́, и глаго́лаше пра́во. И запрети́ им, да никому́же пове́дят, ели́ко же им Той запреща́ше, па́че и́злиха пропове́даху. И преи́злиха дивля́хуся, глаго́люще: до́бре все твори́т, и глухи́я твори́т слы́шати, и немы́я глаго́лати.

И за упокой, Евангелие от Иоанна, зачало 16.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко слу́шаяй словесе́ Моего́ и ве́руяй Посла́вшему Мя и́мать живо́т ве́чный, и на суд не прии́дет, но пре́йдет от сме́рти в живо́т. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко гряде́т час, и ны́не есть, егда́ ме́ртвии услы́шат глас Сы́на Бо́жия и услы́шавше оживу́т. Я́коже бо Оте́ц и́мать живо́т в Себе́, та́ко даст и Сы́нови живо́т име́ти в Себе́ и о́бласть даде́ Ему́ и суд твори́ти, я́ко Сын Челове́чь есть. Не диви́теся сему́, я́ко гряде́т час, во́ньже вси су́щии во гробе́х услы́шат глас Сы́на Бо́жия, и изы́дут сотво́ршии блага́я в воскреше́ние живота́, а сотво́ршии зла́я в воскреше́ние суда́. Не могу́ Аз о Себе́ твори́ти ничесо́же. Я́коже слы́шу, сужду́, и суд Мой пра́веден есть, я́ко не ищу́ во́ли Моея́, но во́ли посла́вшаго Мя Отца́.

Причастен дне: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. Другий за упокой: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́ Го́споди, и па́мять их в род и род. Аллилу́иа, трижды.

 


НЕДЕЛЯ ЧЕТВЕРТАЯ СВЯТЫХ ПОСТОВ

В СУББОТУ ВЕЧЕРА

Стихиры воскресны 3, и анатолиевы 4, и Минеи 3. Инии же последнейшии определиша петися последованию святаго Иоанна Лествичника. Стихиры, глас 8.

Подобен: О пресла́внаго чудесе́!

О́тче Иоа́нне преподо́бне, / вы́ну вои́стинну Бо́жия в горта́ни возноше́ния носи́л еси́ / поуча́яся де́тельнейшим, Богодухнове́нным словесе́м всему́дре, / и отту́ду истека́емою благода́тию обогати́лся еси́, быв блаже́н, / нечести́вых всех сове́тования низвраща́я.

Подобен: О́тче Иоа́нне пресла́вне, / слез исто́чники ду́шу очи́стив, / и всено́щными стоя́нии Бо́га уми́лостивив, / воспери́лся еси́ к любле́нию Сего́ блаже́нне и красоте́, / ея́же досто́йно ны́не наслажда́ешися, непреста́нно ра́дуяся, / со страда́льцы твои́ми богому́дре преподо́бне.

Подобен: О́тче Иоа́нне преподо́бне, / воспери́в ум к Бо́гу ве́рою, / мирска́го смеше́ния омерзи́л еси́ непостоя́нное, / и крест твой восприи́м, Всеви́дцу после́довал еси́, / те́ло необузда́нное, по́двигами обуче́ния, по́мыслу порабо́тив, / кре́постию Боже́ственнаго Ду́ха.

Слава, глас 5: Преподо́бне о́тче, / гла́са Ева́нгелия Госпо́дня послу́шав, / мир оста́вил еси́, / бога́тство и сла́ву нивочто́же вмени́в. / Отону́дуже всем возопи́л еси́: / возлюби́те Бо́га, и обря́щете благода́ть ве́чную. / Ничто́же предпочти́те па́че любве́ Его́, / да егда́ прии́дет во сла́ве Свое́й, / обря́щете упокое́ние со все́ми святы́ми, / и́хже моли́твами, Христе́, сохрани́ / и спаси́ ду́ши на́ша.

И ныне, Богородичен 1-й гласа.

На стиховне стихиры Осмогласника.
Слава, преподобнаго, глас 2. Самогласен:

На земли́ а́нгела, / и на небесе́х челове́ка Бо́жия, / ми́ра благоукраше́ние, / наслажде́ние благи́х, / доброде́телей по́стнических похвалу́, Иоа́нна почти́м, / насажде́н бо в дому́ Бо́жии, процвете́ пра́ведно, / и я́ко кедр в пусты́ни умно́жи стада́ Христо́ва слове́сных ове́ц, / в преподо́бии и пра́вде.

И ныне, Богородичен, глас тойже: О чудесе́ но́ваго всех дре́вних чуде́с! / Кто бо позна́ ма́терь без му́жа ро́ждшую, / и на руку́ нося́щую, / всю тварь Содержа́щаго? / Бо́жие есть изволе́ние, Ро́ждшееся. / Его́же я́ко Младе́нца, Пречи́стая, / Твои́ма рука́ма носи́вшая, / и Ма́терне дерзнове́ние к Нему́ иму́щая, / не преста́й моля́щи о чту́щих Тя, / уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.

Ныне отпущаеши:

Тропарь, глас 1:

Пусты́нный жи́тель и в телеси́ А́нгел / и чудотво́рец яви́лся еси́, богоно́се о́тче наш Иоа́нне, / посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м, / исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти. / Сла́ва Да́вшему ти кре́пость: / сла́ва Венча́вшему тя, / сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

НА УТРЕНИ

По шестопсалмии, Бог Госпо́дь, во глас осмогласника, и глаголем тропарь воскресный, дважды.

Сла́ва, тропарь, глас 1:

Пусты́нный жи́тель и в телеси́ А́нгел / и чудотво́рец яви́лся еси́, богоно́се о́тче наш Иоа́нне, / посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м, / исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти. / Сла́ва Да́вшему ти кре́пость: / сла́ва Венча́вшему тя, / сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

И ны́не, Богородичен: Гаврии́лу веща́вшу Тебе́, Де́во, ра́дуйся, / со гла́сом воплоща́шеся всех Влады́ка, / в Тебе́, святе́м киво́те, / я́коже рече́ пра́ведный Дави́д: / яви́лася еси́ ши́ршая небе́с, / поноси́вши Зижди́теля Твоего́. / Сла́ва все́льшемуся в Тя, / сла́ва проше́дшему из Тебе́, / сла́ва свободи́вшему нас рождество́м Твои́м.

И обычное стихословие. Седальны воскресны. Степенна гласа. Евангелие утреннее. Воскресе́ние Христо́во: псалом 50.

Слава, глас 8: Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н: / но я́ко щедр, очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

И ныне, Богородичен: На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́, / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х: / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́т Твои́х, / очи́сти беззако́ние мое́.

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго: / но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, / я́ко Дави́д вопию́ Ти: / поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей Твое́й ми́лости.

Каноны воскресный с Богородичным, на 6,
и настоящий Триоди, на 4, и святаго на 4.
Канон трипеснца, глас 5.
Песнь 1.

Ирмос: Спаси́телю Бо́гу, / в мо́ри лю́ди немо́крыми нога́ми наста́вльшему / и фарао́на со всево́инством пото́пльшему, / Тому́ Еди́ному пои́м, / я́ко просла́вися.

Уподо́бихся, Христе́, в ру́це разбо́йников впа́дшему, / и бие́ньми е́ле жи́ву от сих оста́вленному, Спа́се, / и аз си́це уя́звлен есмь грехи́ мои́ми.

Не пре́зри мене́, неду́гующа лю́то, / вопия́ше Спа́се рыда́я, / на разбо́йники бога́тство изнури́вый Твое́. / И аз си́це молю́ся: / уще́дри и спаси́ мя.

Уврачева́вый мя убие́н иму́ща ум грехи́ в я́звах, / от разбо́йников непра́ведных и лука́вых помышле́ний, Христе́ Спа́се, / спаси́ мя я́ко многоми́лостивый.

Богородичен: Пречи́стая Ма́ти Христо́ва, / вопло́щшагося из Тебе́, и от недр Роди́теля не отлу́чшася Бо́га, непреста́нно моли́, / от вся́каго обстоя́ния спасти́, я́же созда́.


Поделиться с друзьями:

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.021 с.