Евангелие от Иоанна, зачало 39. — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Евангелие от Иоанна, зачало 39.Во вре́мя о́но, бе не́кто боля́ Ла́зарь от Вифа́нии, от ве́си Мари́ины и Ма́рфы сестры́ eя́. Бе же Мари́я пома́завшая Го́спода ми́ром и оте́рши но́зе Eго́ власы́ свои́ми, eя́же брат Ла́зарь боля́ше. Посла́сте у́бо сeстре́ к Нему́, глаго́люще: Го́споди, се, eго́же лю́биши, боли́т. Слы́шав же Иису́с рече́: сия́ боле́знь несть к сме́рти, но о сла́ве Бо́жии, да просла́вится Сын Бо́жий eя́ ра́ди. Любля́ше же Иису́с Ма́рфу, и сестру́ eя́, и Ла́заря. Егда́ же услы́ша, я́ко боли́т, тогда́ пребы́сть на не́мже бе ме́сте два дни. Пото́м же глаго́ла ученико́м: и́дем во Иуде́ю па́ки. Глаго́лаша Eму́ ученицы́: Равви́, ны́не иска́ху Тебе́ ка́мением поби́ти Иудеe, и па́ки ли и́деши та́мо? Отвеща́ Иису́с: не два ли на́десяте часа́ eста́ во дне? А́ще кто хо́дит во дне, не по́ткнется, я́ко свет ми́ра сего́ ви́дитъ: А́ще кто хо́дит в нощи́, по́ткнется, я́ко несть све́та в нем. Сия́ рече́, и посе́м глаго́ла им: Ла́зарь друг наш у́спе, но иду́, да возбужу́ eго́. Ре́ша же ученицы́ Eго́: Го́споди, а́ще у́спе, спасе́н бу́дет. Рече́ же Иису́с о сме́рти eго́, oни́ же мне́ша, я́ко о успе́нии сна глаго́лет. Тогда́ рече́ им Иису́с не обину́яся: Ла́зарь у́мре: И ра́дуюся вас ра́ди, да ве́руете, я́ко не бех та́мо, но и́дем к нему́. Рече́ же Фома́, глаго́лемый Близне́ц, ученико́м: и́дем и мы, да у́мрем с Ним. Прише́д же Иису́с, обре́те eго́ четы́ре дни уже́ иму́ща во гро́бе. Бе же Вифа́ния близ Иерусали́ма я́ко ста́дий пятьна́десять, И мно́зи от Иудéй бя́ху пришли́ к Ма́рфе и Мари́и, да уте́шат их о бра́те eю́. Ма́рфа же eгда́ услы́ша, я́ко Иису́с гряде́т, сре́те Eго́, Мари́я же до́ма седя́ше. Рече́ же Ма́рфа ко Иису́су: Го́споди, а́ще бы зде был, не бы брат мой у́мерл. Но и ны́не вем, я́ко eли́ка а́ще про́сиши от Бо́га, даст Тебе́ Бог. Глаго́ла eй Иису́с: воскре́снет брат твой. Глаго́ла Eму́ Ма́рфа: вем, я́ко воскре́снет в воскреше́ние, в после́дний день. Рече́ же eй Иису́с: Аз eсмь воскреше́ние и живо́т, ве́руяй в Мя, а́ще и у́мрет, оживе́т. И всяк живы́й, и ве́руяй в Мя, не у́мрет во ве́ки. Е́млеши ли ве́ру сему́? Глаго́ла Eму́: eй, Го́споди, аз ве́ровах, я́ко Ты eси́ Христо́с Сын Бо́жий, и́же в мир гряды́й. И сия́ ре́кши, и́де и пригласи́ Мари́ю сестру́ свою́, тай, рекши: Учи́тель прише́л eсть, и глаша́ет тя. Oна́ же я́ко услы́ша, воста́ ско́ро, и и́де к Нему́. Не уже́ бо бе прише́л Иису́с в весь, но бе на месте, идеже срете Eго Ма́рфа. Иуде́e же у́бо су́щии с не́ю в дому́, и утеша́юще ю́, ви́девше Мари́ю, я́ко ско́ро воста́ и изы́де, по ней идо́ша, глаго́люще, я́ко и́дет на гроб, да пла́чет та́мо. Мари́я же я́ко прии́де, иде́же бе Иису́с, ви́девши Eго́, паде́ Eму́ на но́гу, глаго́лющи Eму́: Го́споди, а́ще бы eси́ был зде, не бы у́мерл мой брат. Иису́с же, я́ко ви́де ю́ пла́чущуся, и прише́дшия с не́ю Иудéи пла́чуща, запрети́ ду́ху, и возмути́ся Сам. И рече́: где положи́сте eго́? Глаго́лаша Eму́: Го́споди, прииди́ и виждь. Прослези́ся Иису́с. Глаго́лаху у́бо жи́дове: виждь, ка́ко любля́ше eго́. Не́цыи же от них ре́ша: не можа́ше ли Сей, отве́рзый óчи слепо́му, сотвори́ти, да и сей не у́мрет? Иису́с же па́ки претя́ в Себе́, прии́де ко гро́бу. Бе же пеще́ра, и ка́мень лежа́ше на ней. Глаго́ла Иису́с: возьми́те ка́мень. Глаго́ла Eму́ сестра́ уме́ршаго Ма́рфа: Го́споди, уже́ смерди́т, четверодне́вен бо eсть. Глаго́ла eй Иису́с: не рех ли ти, я́ко а́ще ве́руеши, у́зриши сла́ву Бо́жию? Взя́ша у́бо ка́мень, иде́же бе уме́рый лежа́. Иису́с же возве́д óчи горе́, и рече́: Óтче, хвалу́ Тебе́ воздаю́, я́ко услы́шал eси́ Мя. Аз же ве́дех, я́ко всегда́ Мя послу́шаеши, но наро́да ра́ди стоя́щаго о́крест рех, да ве́ру и́мут, я́ко Ты Мя посла́л eси́. И сия́ рек, гла́сом вели́ким воззва́: Ла́заре, гряди́ вон. И изы́де уме́рый, обя́зан рука́ма и нога́ма укро́ем, и лице́ eго́ убру́сом обя́зано. Глаго́ла им Иису́с: разреши́те eго́, и оста́вите ити́. Мно́зи у́бо от Иудéй прише́дшии к Мари́и и ви́девше, я́же сотвори́ Иису́с, ве́роваша в Него́.

Вместо Достойна, поем ирмос, глас 8:

Чи́стую сла́вно почти́м, лю́дие, Богоро́дицу, / огнь Божества́ прии́мшую во чре́ве неопа́льно, / пе́сньми велича́ем.

Причастен: Из уст младе́нец, и ссу́щих соверши́л еси́ хвалу́. Аллилу́иа, трижды.

На трапезе учреждаемся варением со елеем, аще же и икру имамы, да дастся коемуждо брату по три онгии, и вино пием.

Подобает ведати: Аще храм праведнаго Лазаря: по обычной кафисме полиелей: Величание святительское, и псалом: Услы́шите сия́ вси язы́цы: Таже седален иже по 3-й песни. И житие святаго Лазаря, от Никифора Ксанфопула написанно. Степенна, антифон 1-й, 4-го гласа. Прокимен: Честна́ пред Го́сподем: Стих: Что возда́м Го́сподеви: Вся́кое дыха́ние: Евангелие от Иоанна, зачало 36: Аз есмь дверь: псалом 50. Стихира, глас 6: Го́споди, глас Твой разруши́: Каноны два, на 14: и катавасия 2-го канона. По 3-й песни седален праздника. По 6-й песни кондак: Всех ра́дость: И икос. И прочее последование якоже указася.

 


В НЕДЕЛЮ ЦВЕТОНОСИЯ

В СУББОТУ ВАИЙ,
НА МАЛЕЙ ВЕЧЕРНИ

Поставим стихи 4, и поем настоящия стихиры.
Глас 6. Подобен: Тридне́вно:

От незло́бивых младе́нец, Христе́, / на жребя́ти седя́ прия́л еси́ побе́дную песнь, гряды́й ко стра́сти, / трисвяты́м пе́нием от А́нгел воспева́емый.

Се Царь твой, Сио́не, / кро́ток и спаса́яй гряде́т на жребя́ти, / враги́ взыску́яй порази́ти в кре́пости, / ра́дуйся и красу́йся с ва́ием пра́зднующи.

Воспле́щим согла́сно ве́рнии, / ве́тви доброде́телей и мы, я́ко о́троцы / ны́не принося́ще Христу́, / и сему́ Боже́ственных дел распростре́м одея́ния, / и та́инственно Сего́ прии́мем.

Ва́иа доброде́телей, бра́тие, / принесе́м Христу́ Бо́гу гряду́щему, / нас ра́ди челове́чески пострада́ти во́лею, / Божества́ кре́постию всем безстра́стие дарова́ти.

Слава, и ныне, подобен тойже: На плеща́х херуви́мских я́ко Бог носи́мый, / седа́ет на жребя́, / нас ра́ди на снедь гряды́й хоте́нием, / прииди́те усе́рдно Сего́ с ва́ием воспои́м.

На стиховне, глас 2:
Подобен: До́ме Евфра́фов:

Светли́ся Сио́не / но́вый ва́ием, / воспева́й со о́троки, / се Царь твой спаса́яй / к стра́сти гряде́т.

Стих: Из уст младе́нец и ссу́щих соверши́л еси́ хвалу́.

Весели́теся / Ада́ме и Е́во, / с проро́ки, / се призва́ти вас стра́стию, / Госпо́дь прихо́дит.

Стих: Го́споди Госпо́дь наш, я́ко чудно и́мя Твое́ по всей земли́.

Горе́ со Отце́м и Ду́хом, / а́нгельскую Прие́мый песнь, / обнищава́ет стра́нно до́ле, / и о́троческую песнь / прие́млет.

Слава, и ныне, подобен тойже: Пою́ Твое́ стра́шное / смотре́ние стра́хом, / е́же оса́нна взыва́ю Тебе́, / мене́ бо гряде́ши спасти́, / благослове́нный Го́споди.

Ны́не отпуща́еши: Трисвятое. И прочее якоже обычай.

И тропари, глас 1:

О́бщее воскресе́ние / пре́жде Твоея́ Стра́сти уверя́я, / из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же. / Те́мже и мы, я́ко о́троцы побе́ды зна́мения нося́ще, / Тебе́ победи́телю сме́рти вопие́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

И другий, глас 4:

Спогре́бшеся Тебе́ креще́нием, Христе́ Бо́же наш, / безсме́ртныя жи́зни сподо́бихомся Воскресе́нием Твои́м, / и воспева́юще зове́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

И бывает отпуст. И входим в трапезу.

В СУББОТУ ВАИЙ ВЕЧЕРА,
НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

По предначинательном псалме, обычное стихословие. Блаже́н муж: кафисма вся. На Го́споди воззва́х, поставим стихов 10. И поем стихиры самогласны 5, повторяюще я.

Глас 6:

Днесь благода́ть Свята́го Ду́ха нас собра́, / и вси взе́мше крест Твой глаго́лем, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, / оса́нна в вы́шних. [Дважды.]

Име́яй престо́л не́бо и подно́жие зе́млю, / Бо́га Отца́ Сло́во и Сын соприсносу́щный, / на жребя́ти безслове́снем смири́ся днесь, в Вифа́нию прише́д. / Те́мже де́ти евре́йския, / ве́тви рука́ми держа́ще, хва́ляху гла́сом: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й Царь Изра́илев. [Дважды.]

Прииди́те и мы днесь, весь но́вый Изра́иль, / я́же от язы́к Це́рковь, / со проро́ком Заха́риею возопии́м: / ра́дуйся зело́, дщи Сио́нова, / пропове́дуй, дщи Иерусали́мова, / я́ко се Царь твой гряде́т тебе́ кро́ток и спаса́яй, / и все́дый на жребя́ о́сле, сы́на подъяре́мнича, / пра́зднуй я́же дете́й, ве́тви рука́ми держа́щи похвали́: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й Царь Изра́илев. [Дважды.]

Честно́е воскресе́ние Твое́ прообразу́я нам, / воздви́гл еси́ уме́ршаго повеле́нием Твои́м, / бездыха́ннаго Ла́заря дру́га, Бла́же, / из гро́ба четверодне́вна смердя́ща. / Те́мже и на жребя́ возше́д обра́зно, / я́коже на колесни́це носи́мь, / язы́ки укротева́я, Спа́се. / Сего́ ра́ди и хвале́ние прино́сит возлю́бленный Изра́иль / из уст ссу́щих и младе́нец незло́бивых, / зря́щих Тя, Христе́, входя́ща во святы́й град, / пре́жде шести́ дней Па́схи. [Дважды.]

Пре́жде шести́ дней Па́схи прии́де Иису́с во Вифа́нию, / и приступи́ша к нему́ ученицы́ Его́, глаго́люще Ему́: / Го́споди, где хо́щеши, угото́ваем Ти я́сти Па́сху. / Он же посла́ их: / иди́те в пре́днюю весь, / и обря́щете челове́ка, скуде́ль воды́ нося́ща. / После́дуйте ему́, и до́му влады́це рцы́те: / Учи́тель глаго́лет, / у тебе́ сотворю́ Па́сху со ученики́ Мои́ми. [Дважды.]

Слава, 1-ю стихиру: Днесь благода́ть Свята́го Ду́ха нас собра́, / и вси взе́мше крест Твой глаго́лем, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, / оса́нна в вы́шних.

И ныне, паки тойже.

Вход. Све́те ти́хий. Прокимен: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Бытия чтение.
[Глава 49, ст. 1 – 12.]

Призва́ Иа́ков сы́ны своя́, и рече́ им: собери́теся, да возвещу́ вам, что сря́щет вас в после́дния дни. Собери́теся, и послу́шайте мене́ сы́нове Иа́ковли: послу́шайте Изра́иля, послу́шайте отца́ ва́шего. Иу́до, тебе́ похва́лят бра́тия твоя́: ру́це твои́ на плещу́ враг твои́х: покло́нятся тебе́ сы́нове отца́ твоего́. Ски́мен львов Иу́да, от ле́торасли сы́не мой возше́л еси́: возле́г усну́л еси́ я́ко лев, и я́ко ски́мен, кто возбу́дит его́? Не оскуде́ет князь от Иу́ды, и вождь от чресл его́, до́ндеже прии́дут отложе́ная ему́: и той ча́яние язы́ков. Привязу́яй к лозе́ жребя́ свое́, и к ви́нничию жребца́ осля́те своего́: испере́т вино́м оде́жду свою́, и кро́вию гро́здия одея́ние свое́. Радостотво́рны о́чи его́ па́че вина́, и белы́ зу́бы его́ па́че млека́.

Пророчества Софониева чтение.
[Глава 3, ст. 14 – 19.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: ра́дуйся дщи Сио́нова зело́, пропове́дуй дщи Иерусали́мова, весели́ся и преукраша́йся от всего́ се́рдца твоего́, дщи Иерусали́мля. Отъя́т Госпо́дь непра́вды твоя́, и изба́вил тя есть из руки́ враг твои́х: воцари́тся Госпо́дь посреде́ тебе́, и не у́зриши зла ктому́. Во вре́мя о́но рече́т Госпо́дь Иерусали́му: дерза́й Сио́не, да не ослабе́ют ру́це твои́. Госпо́дь Бог твой в тебе́, Си́льный спасе́т тя: наведе́т на тя весе́лие, и обнови́т тя в любви́ Свое́й, и возвесели́тся о тебе́ во украше́нии, я́ко в день пра́здника. И соберу́ сотре́ныя твоя́: го́ре, кто прии́мет нань поноше́ние? Се Аз сотворю́ в тебе́, тебе́ ра́ди, глаго́лет Госпо́дь, во вре́мя о́но, и спасу́ утисне́нную, и отринове́нную прииму́, и положу́ я́ в похвале́ние, и имени́ты по всей земли́.

Пророчества Захариина чтение.
[Глава 9, ст. 9 – 15.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: ра́дуйся зело́ дщи Сио́ня, пропове́дуй дщи Иерусали́мля, се Царь твой гряде́т тебе́ пра́веден и спаса́яй, Той кро́ток, и всед на подъяре́мника и жребца́ ю́на. И потреби́т колесни́цы от Ефре́ма, и ко́ни от Иерусали́ма, и потреби́т лук бра́нный, и мно́жество, и мир от язы́ков: и облада́ет вода́ми от мо́ря до мо́ря, и от рек до исхо́дищ земли́. И ты в кро́ви заве́та твоего́, испусти́л еси́ у́зники твоя́ от ро́ва не иму́ща воды́. Ся́дите в тверде́лех свя́зани со́нмища, и за еди́н день прише́льствия твоего́ сугу́бо возда́м ти. Зане́же напряго́х тя Себе́ Иу́до я́ко лук, испо́лних Ефре́ма, и воздви́гну ча́да твоя́ Сио́не на ча́да е́ллинска, и осяжу́ тя я́ко меч ра́тника. И Госпо́дь на них яви́тся, и изы́дет я́ко мо́лния стрела́ его́: и Госпо́дь Бог Вседержи́тель в трубу́ востру́бит, и по́йдет в шу́ме преще́ния Своего́. Госпо́дь Вседержи́тель защити́т их.

На литии стихиры самогласны, глас 1:

Всесвяты́й Дух, / апо́столы научи́вый глаго́лати ины́ми стра́нными язы́ки, / Той де́тем евре́йским неискусозло́бным повелева́ет зва́ти: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н гряды́й Царь Изра́илев.

Собезнача́льный и соприсносу́щный, / Сын и Сло́во О́тчее, / на жребя́ти безслове́сном седя́, / прии́де днесь во град Иерусали́м, / Его́же херуви́ми со стра́хом зре́ти не мо́гут, / де́ти восхвали́ша, с ва́ием и ве́твьми, / хвалу́ та́инственно воспева́юще: / оса́нна в вы́шних, оса́нна Сы́ну Дави́дову, / прише́дшему спасти́ от пре́лести весь род наш.

Пре́жде шести́ дней Па́схи, / глас Твой услы́шася, Го́споди, во глубина́х а́довых, / те́мже и Ла́заря четверодне́вна воздви́гл еси́. / Де́ти же евре́йския взыва́ху: / оса́нна, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Глас 2: Входя́щу Ти, Го́споди, / во святы́й град, на жребя́ти седя́, / потща́лся еси́ приити́ на страсть, / да соверши́ши зако́н и проро́ки. / Де́ти же евре́йския воскресе́ния побе́ду предвозвеща́юще, / срета́ху Тя с ве́твьми и ва́ием, глаго́люще: / благослове́н еси́, Спа́се, поми́луй нас.

Сла́ва Тебе́, Христе́, / в вы́шних седя́щему на престо́ле, / и ны́не ча́емому с честны́м Твои́м Кресто́м. / Те́мже весели́тся дщи Сио́нова, / ра́дуются язы́цы земни́и, / ве́тви держа́т де́ти, ри́зы же ученицы́, / и вся вселе́нная научи́ся вопи́ти Тебе́: / благослове́н еси́, Спа́се, поми́луй нас.

Слава и ныне, глас 3: Пре́жде шести́ дней бытия́ Па́схи, / прии́де Иису́с во Вифа́нию, / воззва́ти уме́рша четверодне́вна Ла́заря, / и пропове́дати воскресе́ние. / Срето́ша же его́ и жены́, / Ма́рфа и Мари́я сестры́ Ла́заревы, вопию́ще к Нему́: / Го́споди, а́ще бы еси́ был зде, не бы у́мерл брат наш. / Тогда́ глаго́ла к ним: / не предреко́х ли вам: ве́руяй в Мя, а́ще и у́мрет, жив бу́дет, / покажи́те Ми, где положи́сте его́? / И вопия́ше к нему́ Зижди́тель всех: / Ла́заре, гряди́ вон.

И обычныя литии молитвы в паперти.

На стиховне стихиры самогласны, глас 8:

Ра́дуйся и весели́ся, гра́де Сио́не, / красу́йся и ра́дуйся, Це́ркве Бо́жия, / се бо Царь твой прии́де в пра́вде, / на жребя́ти седя́, от дете́й воспева́емый: / оса́нна в вы́шних, благослове́н еси́, / Име́яй мно́жество щедро́т, поми́луй нас.

Стих: Из уст младе́нец и ссу́щих соверши́л еси́ хвалу́.

Прии́де Спас днесь во град Иерусали́м, / испо́лнити Писа́ние, / и вси прия́ша в ру́ки ва́иа, / ри́зы же подстила́ху Ему́, / ве́дуще, я́ко Той есть Бог наш, / Ему́же херуви́ми вопию́т непреста́нно: / оса́нна в вы́шних, благослове́н еси́, / Име́яй мно́жество щедро́т поми́луй нас.

Стих: Го́споди Госпо́дь наш, я́ко чудно и́мя Твое́ по всей земли́.

На херуви́мех носи́мый и пева́емый от серафи́м, / возсе́л еси́ на жребя́ дави́дски, Бла́же, / и де́ти Тя воспева́ху Боголе́пно, / иуде́е же ху́ляху беззако́нно. / Стро́потное язы́ков, седа́лище жребца́ прообразова́ше, / из неве́рия в ве́ру претворя́емое. / Сла́ва Тебе́, Христе́, / еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.

Слава, глас 6: Днесь благода́ть Свята́го Ду́ха нас собра́, / и вси взе́мше крест Твой глаго́лем, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, / оса́нна в вы́шних.

И ныне, паки тойже.

Ны́не отпуща́еши: Трисвятое, и прочее по обычаю. И глаголем тропарь отпустительный, глас 1: О́бщее воскресе́ние: Дважды. Ин тропарь, глас 4: Спогре́бшеся Тебе́: единожды. и Бу́ди и́мя Госпо́дне: 3. И псалом: Благословлю́ Го́спода: И предложится чтение. Слово торжественное праздника.

В НЕДЕЛЮ ЦВЕТОНОСИЯ,
НА УТРЕНИ

На Бог Господь, тропарь, глас 1:

О́бщее воскресе́ние / пре́жде Твоея́ Стра́сти уверя́я, / из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же. / Те́мже и мы, я́ко о́троцы побе́ды зна́мения нося́ще, / Тебе́ победи́телю сме́рти вопие́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. [Дважды.]

Сла́ва, и ны́не, другий, глас 4:

Спогре́бшеся Тебе́ креще́нием, Христе́ Бо́же наш, / безсме́ртныя жи́зни сподо́бихомся Воскресе́нием Твои́м, / и воспева́юще зове́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

По 1-м стихословии седален, глас 4.
Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

С ве́твьми у́мно очище́ни душа́ми, / я́коже де́ти Христа́ восхва́лим ве́рно, / велегла́сно зову́ще Влады́це: / благослове́н еси́ Спа́се в мир прише́дый, / спасти́ Ада́ма от дре́вния кля́твы, / духо́вно быв, Человеколю́бче, Но́вый Ада́м, я́коже благоволи́л еси́, / вся, Сло́ве, к поле́зному устро́ивый, сла́ва Тебе́.

Слава, и ныне, иный седален, глас 4.
Подобен: Яви́лся еси́:

Четверодне́вна Ла́заря от гро́ба возста́вивый, Го́споди, / вся научи́л еси́ вопи́ти с ва́ием и ве́твьми Тебе́: / благослове́н еси́ Гряды́й.

И чтение во Евангелии толковом Иоанна Златоустаго.

По 2-м стихословии седален, глас 4.
Подобен: Удиви́ся:

Над дру́гом Твои́м, Христе́, сле́зы то́чиши та́йно, / и воздвиза́еши из ме́ртвых Ла́заря лежа́ща ме́ртва, / в не́мже сострада́ние показа́л еси́ человеколю́бно: / уве́девше же Твое́ прише́ствие, Иису́се, / мно́жество младе́нец изыдо́ша днесь, в рука́х ва́иа держа́ще, / оса́нна Тебе́ взыва́юще: / благослове́н еси́, во е́же мир спасти́ Прише́дый.

Слава, и ныне, иный седален, глас 1.
Подобен: Ка́мени запеча́тану:

Восхвали́те согла́сно, лю́дие и язы́цы, / Царь бо а́нгельский взы́де ны́не на жребя́, / и гряде́т хотя́й на Кресте́ порази́ти враги́, я́ко си́лен. / Сего́ ра́ди и де́ти с ва́ием взыва́ют песнь: / сла́ва Тебе́, прише́дшему Победи́телю, / сла́ва Тебе́, Спа́су Христу́, / сла́ва Тебе́, Благослове́нному, / еди́ному Бо́гу на́шему.

И чтение тогоже слова. Таже полиелей.

Величание:

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / оса́нна в вы́шних, / и мы Тебе́ вопие́м: / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Псалом избранный.

1 лик Го́споди, Госпо́дь наш, я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей земли. 2 Я́ко взя́тся великоле́пие Твое́ превы́ше небес. 1 Из уст младе́нец и ссу́щих соверши́л еси́ хвалу́. 2 Враго́в Твои́х ра́ди, разруши́ши врага́ и ме́стника. 1 Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый. 2 Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла. 1 От Го́спода бысть сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших. 2 Госпо́дь в Сио́не вели́к, и высо́к есть над все́ми людьми́. 1 Та́мо сокруши́ кре́пости луко́в. 2 Слы́ша и возвесели́ся Сио́н, и возра́довашася дще́ри Иуде́йския. 1 Возвести́ти в Сио́не и́мя Госпо́дне, и хвалу́ Его́ во Иерусали́ме. 2 Я́ко Бог спасе́т Сио́на, и сози́ждутся гра́ди Иуде́йстии. 1 Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́же, в Сио́не, и Тебе́ возда́стся моли́тва во Иерусали́ме. 2 Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, Бог Госпо́дь, и яви́ся нам. 1 Соста́вите пра́здник во учаща́ющих до рог олтаре́вых. 2 Во дво́рех до́му Госпо́дня, посреде́ тебе́, Иерусали́ме. 1 Воцари́тся Госпо́дь во век, Бог твой, Сио́не, в род и род. 2 Хвала́ Его́ пребыва́ет в век ве́ка.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа (3).

И по полиелеи седален, глас 8.
Подобен: Повеле́нное:

На престо́ле херуви́мсте, / и на жребя́ти возсе́д нас ра́ди, / и к стра́сти во́льней дости́г, днесь слы́шит дете́й возглаша́ющих, / оса́нна, наро́дов вопию́щих: / Сы́не Дави́дов, ускори́ спасти́, / и́хже созда́л еси́, благослове́нне Иису́се,: / на сие́ бо прише́л еси́, / да разуме́ем сла́ву Твою́.

Сла́ва, и ны́не, паки тойже.

И чтение творим о празднице, Слово кир Андреа Критскаго.

Таже, степенна, первый антифон 4-го гласа.

Прокимен, глас 4:

Из уст младе́нец и ссу́щих / соверши́л еси́ хвалу́. Стих: Го́споди Госпо́дь наш, я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей земли́.

Вся́кое дыха́ние:


Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

© cyberpedia.su 2017-2020 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав

0.015 с.