Straipsnis. Бstatymo paskirtis — КиберПедия 

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Straipsnis. Бstatymo paskirtisAKCINIШ BENDROVIШ

БSTATYMAS

2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835
Vilnius


Nauja бstatymo redakcija nuo 2004 m. sausio 1 d.:

Nr. IX-1889, 2003-12-11, Юin., 2003, Nr. 123-5574 (2003-12-30), atitaisymas skelbtas: Юin., 2004, Nr. 33

Pastaba:Nuo рio Бstatymo бsigaliojimo Lietuvos Respublikos akciniш bendroviш бstatymas Nr. I-528 taikomas reorganizuoti ir likviduoti bendrovлms, dлl kuriш reorganizavimo ir likvidavimo sprendimai priimti iki 2001m. birюelio 30 d.; Lietuvos Respublikos akciniш bendroviш бstatymas Nr. VIII-1835 taikomas reorganizuoti ir likviduoti bendrovлms, dлl kuriш reorganizavimo ir likvidavimo sprendimai priimti nuo 2001 m. liepos 1 d. iki рio Бstatymo бsigaliojimo.

Pirmasis skirsnis

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Straipsnis. Бstatymo paskirtis

1. Рis Бstatymas reglamentuoja бmoniш, kuriш teisinлs formos yra akcinл bendrovл ir uюdaroji akcinл bendrovл, steigimа, valdymа, veiklа, reorganizavimа, pertvarkymа, atskyrimа ir likvidavimа, akcininkш teises ir pareigas, taip pat uюsienio bendroviш filialш steigimа bei jш veiklos nutraukimа. Kai рio Бstatymo normos taikomos ir akcinei bendrovei, ir uюdarajai akcinei bendrovei, vartojamas юodis „bendrovл“.

2. Бstatymo nuostatos yra suderintos su рio Бstatymo priede pateiktais Europos Sаjungos teisлs aktais.

 

Straipsnis. Akcinл bendrovл ir uюdaroji akcinл bendrovл

1. Bendrovл yra бmonл, kurios бstatinis kapitalas padalytas б dalis, vadinamas akcijomis.

2. Bendrovл yra ribotos civilinлs atsakomybлs privatusis juridinis asmuo.

3. Akcinлs bendrovлs бstatinis kapitalas turi bыti ne maюesnis kaip 150 tыkst. litш. Jos akcijos gali bыti platinamos bei jomis prekiaujama vieрai, vadovaujantis vertybiniш popieriш rinkа reglamentuojanиiais teisлs aktais.

4. Uюdarosios akcinлs bendrovлs бstatinis kapitalas turi bыti ne maюesnis kaip 10 tыkst. litш. Joje turi bыti maюiau kaip 250 akcininkш. Uюdarosios akcinлs bendrovлs akcijos negali bыti platinamos bei jomis prekiaujama vieрai, jei бstatymai nenustato kitaip.

5. Akcinлs bendrovлs pavadinime turi bыti jos teisinж formа nusakantys юodюiai „akcinл bendrovл“ arba рiш юodюiш santrumpa „AB“. Uюdarosios akcinлs bendrovлs pavadinime turi bыti jos teisinж formа nusakantys юodюiai „uюdaroji akcinл bendrovл“ arba рiш юodюiш santrumpa „UAB“.

6. Bendrovлs dokumentuose, kuriuos ji naudoja turлdama santykiш su kitais asmenimis, turi bыti Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta informacija. Рi informacija turi bыti nurodyta ir bendrovлs interneto svetainлje, jeigu bendrovл jа turi.

7. Bendrovлs buveinл turi bыti Lietuvos Respublikoje.

8. Bendrovл savo veikloje vadovaujasi бstatais, Civiliniu kodeksu, рiuo ir kitais бstatymais bei teisлs aktais.

Straipsnis. Akcininkai

1. Akcininkai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi бsigijж bendrovлs akcijш.

2. Kiekvienas akcininkas bendrovлje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybлs teise priklausanиios bendrovлs akcijos. Esant toms paиioms aplinkybлms visi tos paиios klasлs akcijш savininkai turi vienodas teises ir pareigas.

Antrasis skirsnis

BENDROVЛS STEIGIMAS

Straipsnis. Steigлjai

1. Bendrovлs steigлjai gali bыti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys.

2. Kiekvienas bendrovлs steigлjas turi бsigyti bendrovлs akcijш ir tapti jos akcininku.

3. Dokumentai, sudaryti steigiamos bendrovлs vardu, bei su bendrovлs бsteigimu susijж dokumentai ne vлliau kaip per 7 dienas nuo bendrovлs бregistravimo turi bыti perduoti bendrovлs vadovui perdavimo aktu.

Straipsnis. Akcinлs bendrovлs steigimo ataskaita

1. Kai visi pradiniai бnaрai uю akcijas yra бmokлti, ne vлliau kaip likus 10 dienш iki steigiamojo susirinkimo turi bыti parengta akcinлs bendrovлs steigimo ataskaita. Ataskaitoje turi bыti nurodyta:

1) steigimo iрlaidos;

2) apmokлto бstatinio kapitalo dydis;

3) uю akcijas бmokлtш pinigш suma;

4) nepiniginiai бnaрai uю pasiraрytas akcijas, рiш бnaрш vertл ir nuorodos б turto vertintojш, бvertinusiш nepiniginius бnaрus, ataskaitas;

5) akcijш, kurias kiekvienas steigлjas pasiraрл ir бmokлjo pradinius бnaрus, skaiиius, taip pat jш skaiиius pagal klases;6) kompensuojamos steigimo iрlaidos, atlyginimas uю steigimа.

2. Steigimo ataskaita pateikiama juridiniш asmenш registro tvarkytojui kartu su kitais akcinei bendrovei бregistruoti бstatymш nustatytais dokumentais.

TREИIASIS SKIRSNIS

BENDROVЛS REGISTRAVIMAS

KETVIRTASIS skirsnis

PENKtasis skirsnis

BENDROVЛS VALDYMAS

 

РEРTASIS skirsnis

BENDROVЛS KAPITALAS

Straipsnis. Akcijos

1. Akcijos – tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys jш savininko (akcininko) teisж dalyvauti valdant bendrovж, jeigu бstatymai nenustato ko kita, teisж gauti dividendа, teisж б dalб bendrovлs turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas бstatymш nustatytas teises.

2. Visos bendroviш akcijos yra vardinлs.

3. Akcijos pagal jш savininkams suteikiamas teises skirstomos б klases.

4. Skirtingш klasiш akcijш suteikiamos teisлs turi bыti nurodytos bendrovлs бstatuose. Visш tos paиios klasлs akcijш nominalios vertлs ir suteikiamos teisлs turi bыti vienodos.

5. Akcija б dalis nedalijama. Jei viena akcija priklauso keliems savininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku. Akcininkui рiuo atveju atstovauja vienas iр akcijos savininkш pagal visш raрytinб бgaliojimа, patvirtintа notaro. Pagal akcininko prievoles akcijos savininkai atsako solidariai.

6. Akcijos nominali vertл turi bыti iрreikрta litais be centш.

7. Akciniш bendroviш akcijos gali bыti tik nematerialios.

8. Uюdarшjш akciniш bendroviш akcijos gali bыti nematerialios arba materialios.

9. Nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninл vertybiniш popieriш sаskaita, iрskyrus бstatymш nustatytas iрimtis.

10. Materialios akcijos savininkas (akcininkas) yra akcijoje nurodytas asmuo.

11. Materialioje akcijoje turi bыti nurodyta:

1) pavadinimas „Akcija“, akcijos klasл ir akcijos numeris;

2) uюdarosios akcinлs bendrovлs pavadinimas ir kodas;

3) akcijos nominali vertл;

4) privilegijuotosios akcijos dividendo dydis, balsavimo ir kitos teisлs;

5) akcijos iрleidimo data;

6) akcijos savininko vardas, pavardл ir asmens kodas (juridinio asmens pavadinimas, teisinл forma, kodas ir buveinл).

12. Uюdarosios akcinлs bendrovлs бstatuose gali bыti nustatyta, kad vietoj materialiш akcijш akcininkams iрduodami akcijш sertifikatai.

13. Akcijш sertifikate turi bыti nurodyta:

1) pavadinimas „Akcijш sertifikatas“ ir sertifikato numeris;

2) uюdarosios akcinлs bendrovлs pavadinimas ir kodas;

3) akcijш, kurias atitinka sertifikatas, skaiиius;

4) akcijos nominali vertл;

5) akcijш klasл;

6) privilegijuotшjш akcijш dividendo dydis, balsavimo ir kitos teisлs;

7) iрdavimo data;

8) akcijш sertifikato savininko vardas, pavardл ir asmens kodas (juridinio asmens pavadinimas, teisinл forma, kodas ir buveinл).

14. Materiali akcija patvirtinama valdybos pirmininko (jei valdyba nesudaroma – bendrovлs vadovo) paraрu.

15. Akcijш sertifikatш apskaitai, perleidimui, keitimui, pripaюinimui negaliojanиiais taikomi рio Бstatymo materialioms akcijoms nustatyti reikalavimai.

16. Akcijos б antrinж apyvartа gali bыti iрleidюiamos tik visiрkai jas apmokлjus emisijos kaina.17. Bendrovл negali iрleisti рiame Бstatyme nenumatytш akcijш, taip pat akcijш, kurias bыtш galima keisti б obligacijas.

 

41 straipsnis. Akcininkш asmeniniш vertybiniш popieriш sаskaitш tvarkymas

1. Bendrovлs nematerialios akcijos yra fiksuojamos бraрais akcininkш asmeninлse vertybiniш popieriш sаskaitose.

2. Akcinлs bendrovлs akcininkш asmeninлs vertybiniш popieriш sаskaitos tvarkomos vertybiniш popieriш rinkа reglamentuojanиiш teisлs aktш nustatyta tvarka.

3. Uюdarшjш akciniш bendroviш akcininkш − nematerialiш akcijш savininkш − asmeniniш vertybiniш popieriш sаskaitш tvarkymo ir materialiш akcijш savininkш registravimo uюdarosiose akcinлse bendrovлse taisykles nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybл ar jos бgaliota institucija. Uюdarшjш akciniш bendroviш akcininkш − nematerialiш akcijш savininkш − asmeniniш vertybiniш popieriш sаskaitas tvarko jas iрleidusi uюdaroji akcinл bendrovл. Uюdaroji akcinл bendrovл sutartimi gali perduoti akcijш asmeniniш vertybiniш popieriш sаskaitш tvarkymа sаskaitш tvarkytojui. Su рia sutartimi uюdaroji akcinл bendrovл turi supaюindinti akcininkus.

4. Sаskaitш tvarkytojas, kuris yra atidarжs akcininko asmeninж vertybiniш popieriш sаskaitа, akcininko praрymu turi iрduoti iрraра iр рios sаskaitos. Iрraрe turi bыti nurodytas akcijш skaiиius bei kita teisлs aktuose nustatyta informacija apie akcijas, kurios бraрytos б sаskaitа. Uюdaroji akcinл bendrovл akcininko praрymu turi iрduoti iрraра iр materialiш akcijш savininkш registravimo dokumentш ir jame turi bыti nurodytas akcijш skaiиius bei kita teisлs aktuose nustatyta informacija apie бraрytas akcijas.

5. Akcinл bendrovл turi teisж vertybiniш popieriш rinkа reglamentuojanиiш teisлs aktш nustatyta tvarka gauti iр sаskaitш tvarkytojш informacijа apie jш tvarkomose akcininkш asmeninлse vertybiniш popieriш sаskaitose бraрytas tos bendrovлs akcijas, akcininkш sаraрus ir duomenis apie juos.

Straipsnis. Obligacijos

1. Bendrovлs obligacija yra terminuotas ne nuosavybлs vertybinis popierius, pagal kurб bendrovл, iрleidюianti obligacijas, tampa obligacijos savininko skolininke ir prisiima бsipareigojimus obligacijos savininko naudai. Рie бsipareigojimai turi bыti nurodyti sprendime iрleisti obligacijas ir obligacijш pasiraрymo sutartyje.

2. Visuotinio akcininkш susirinkimo sprendime iрleisti obligacijas ir obligacijш pasiraрymo sutartyje turi bыti nurodyta obligacijos nominali vertл, metiniш palыkanш dydis, fiksuota obligacijos iрpirkimo data, nuo kurios obligacijos savininkas бgyja teisж gauti iр bendrovлs pinigш sumа, kuriа sudaro obligacijos nominali vertл ir metinлs palыkanos.

3. Tos paиios emisijos obligacijos jш savininkams suteikia vienodas teises.

4. Sprendimа iрleisti obligacijas priima visuotinis akcininkш susirinkimas paprasta balsш dauguma. Бstatuose gali bыti numatyta, kad sprendimа iрleisti obligacijas priima valdyba (jei valdyba nesudaroma − bendrovлs vadovas). Sprendimas iрleisti konvertuojamаsias obligacijas priimamas рio Бstatymo 56 straipsnyje nustatyta tvarka.

5. Obligacijш savininkas turi tokias pat teises kaip ir kiti bendrovлs kreditoriai.

6. Akcinл bendrovл prieр iрleisdama vieрai platinamas obligacijas turi sudaryti sutartб su vertybiniш popieriш vieрosios apyvartos tarpininku. Рia sutartimi vertybiniш popieriш vieрosios apyvartos tarpininkas бsipareigoja ginti tam tikros emisijos obligacijш savininkш interesus santykiuose su akcine bendrove, o akcinл bendrovл бsipareigoja jam uю tai atlyginti. Vertybiniш popieriш vieрosios apyvartos tarpininkas privalo taip ginti obligacijш savininkш teises ir teisлtus interesus, kaip jis gintш savo teises ir teisлtus interesus bыdamas visш рios emisijos obligacijш savininkas. Vertybiniш popieriш vieрosios apyvartos tarpininkas turi teisж kreiptis б teismа, kad bыtш apgintos obligacijш savininkш teisлs.

7. Daugiau kaip 1/2 vienos konkreиios emisijos obligacijш turintys obligacijш savininkai turi teisж:

1) nuрalinti jш interesus ginantб vertybiniш popieriш vieрosios apyvartos tarpininkа ir reikalauti, kad akcinл bendrovл sudarytш sutartб su jш siыlomu vertybiniш popieriш vieрosios apyvartos tarpininku;

2) nurodyti jш interesus ginanиiam vertybiniш popieriш vieрosios apyvartos tarpininkui, kad akcinлs bendrovлs padarytas paюeidimas, susijжs su vieрai platinama konkreиia obligacijш emisija, yra neesminis ir todлl nereikia tam tikrш veiksmш jш interesams ginti (рi nuostata netaikoma akcinлs bendrovлs padarytiems paюeidimams, susijusiems su obligacijш iрpirkimu ir palыkanш mokлjimu).

8. Tais atvejais, kai akcinлs bendrovлs iрleidюiamos obligacijos yra uюtikrintos turto бkeitimu ar hipoteka, бkaito turлtojo teises visш obligacijш savininkш naudai бgyvendina vertybiniш popieriш vieрosios apyvartos tarpininkas. Tretieji asmenys obligacijш savininkui tiesiogiai ar per vertybiniш popieriш vieрosios apyvartos tarpininkа gali laiduoti ar garantuoti uю akcinлs bendrovлs prievoliш, atsirandanиiш dлl obligacijш iрleidimo, бvykdymа. Рiш prievoliш ar jш dalies neбvykdюius, gautas iр treиiшjш asmenш lлрas vertybiniш popieriш vieрosios apyvartos tarpininkas privalo perduoti obligacijш savininkams.

9. Jeigu obligacijos savininkas ar jo vertybiniш popieriш sаskaitas tvarkantis vertybiniш popieriш vieрosios apyvartos tarpininkas per 3 metus nuo obligacijш pasiraрymo sutartyje nurodytos obligacijш iрpirkimo datosnepateikia reikalavimo iрpirkti obligacijа, obligacijos savininkas praranda рio reikalavimo teisж.

10. Obligacijos yra nematerialios ir fiksuojamos бraрais jш savininkш asmeninлse vertybiniш popieriш sаskaitose. Obligacijш ir jш apyvartos apskaitai taikomi nematerialioms akcijoms nustatyti reikalavimai.

11. Uюdarosioms akcinлms bendrovлms draudюiama obligacijas platinti vieрai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-271, 2005-06-23, Юin., 2005, Nr. 84-3109 (2005-07-12)

 

SEPTINTASIS skirsnis

Straipsnis. Dividendai

1. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybлs teise priklausanиiш akcijш nominaliai vertei. Jeigu akcija nevisiрkai apmokлta ir jos apmokлjimo terminas nepasibaigжs, akcininko dividendas maюinamas proporcingai neapmokлtos akcijos kainos daliai. Jeigu akcija nevisiрkai apmokлta ir apmokлjimo terminas yra pasibaigжs, dividendas nemokamas. Бstatuose gali bыti nustatyta, kad maюinamas ir apmokлtш akcijш dividendas, jeigu uю jas baigta mokлti tais finansiniais metais, uю kuriuos skiriamas dividendas.

2. Visuotinio akcininkш susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra bendrovлs бsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisж dividendа iрreikalauti iр bendrovлs kaip jos kreditorius. Akcininkui iрmokлtа dividendа bendrovл gali iрieрkoti, jeigu akcininkas юinojo ar turлjo юinoti, kad dividendas yra paskirtas ir (arba) iрmokлtas neteisлtai.

3. Visuotinis akcininkш susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir iрmokлti dividendus, jei tenkinama bent viena iр рiш sаlygш:

1) bendrovл yra nemoki ar iрmokлjusi dividendus taptш nemoki;

2) paskirstytinasis finansiniш metш rezultatas yra neigiamas (gauta nuostoliш);

3) bendrovлs nuosavas kapitalas yra maюesnis arba iрmokлjus dividendus taptш maюesnis uю bendrovлs бstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo bei akcinлs bendrovлs rezervo savoms akcijoms бsigyti sumа.

4. Bendrovл turi iрmokлti paskirtus dividendus ne vлliau kaip per 1 mлnesб nuo sprendimo paskirstyti pelnа priлmimo dienos. Dividendus mokлti avansu draudюiama.

5. Bendrovл dividendus iрmoka pinigais.

6. Dividendus turi teisж gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkш susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje buvo bendrovлs akcininkai ar kitokiu teisлtu pagrindu turлjo teisж б dividendus.

AРTUNTASIS skirsnis

Straipsnis. Pertvarkymas

1. Akcinл bendrovл gali bыti pertvarkoma б рiш teisiniш formш juridinб asmenб:

1) uюdarаjа akcinж bendrovж;

2) valstybлs бmonж;

3) savivaldybлs бmonж;

4) юemлs ыkio bendrovж;

5) kooperatinж bendrovж (kooperatyvа);

6) tikrаjа ыkinж bendrijа;

7) komanditinж ыkinж bendrijа;

8) individualiа бmonж;

9) vieраjа бstaigа.

2. Uюdaroji akcinл bendrovл gali bыti pertvarkoma б akcinж bendrovж ar б kitа рio straipsnio 1 dalies 2 − 9 punktuose iрvardytш teisiniш formш juridinб asmenб.

3. Bendrovл pertvarkoma vadovaujantis Civiliniu kodeksu, рiuo Бstatymu ir naujos teisinлs formos juridinius asmenis reglamentuojanиiu бstatymu.

4. Nemoki bendrovл negali bыti pertvarkoma.

5. Sprendimа pertvarkyti bendrovж priima visuotinis akcininkш susirinkimas. Kai bendrovлje yra skirtingш klasiш akcijш, sprendimas pertvarkyti bendrovж priimamas, jei jam balsuodami atskirai pritaria kiekvienos klasлs akcijш savininkai (taip pat ir akcijш, nesuteikianиiш balsavimo teisлs, savininkai).

6. Visuotinio akcininkш susirinkimo sprendimu dлl bendrovлs pertvarkymo turi bыti patvirtinti naujos teisinлs formos juridinio asmens steigimo dokumentai ir iрrinkti (sudaryti) dalyviш susirinkimo renkami organai. Visuotinio akcininkш susirinkimo sprendime, be kita ko, turi bыti nurodyta:

1) naujos teisinлs formos juridinio asmens pavadinimas, teisinл forma, buveinл;

2) naujos teisinлs formos juridinio asmens veiklos tikslai;

3) pertvarkomos bendrovлs akcininko tapimo naujos teisinлs formos juridinio asmens dalyviu tvarka, sаlygos ir terminai.

7. Apie sprendimа pertvarkyti bendrovж turi bыti vieрai paskelbta бstatuose nurodytame dienraрtyje tris kartus ne maюesniais kaip 30 dienш intervalais arba vieрai paskelbta бstatuose nurodytame dienraрtyje vienа kartа ir praneрta visiems bendrovлs kreditoriams raрtu. Praneрime turi bыti nurodyti Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie bendrovж bei naujos teisinлs formos juridinio asmens pavadinimas, teisinл forma ir buveinл.

8. Pertvarkant akcinж bendrovж б kitos teisinлs formos juridinб asmenб, iki naujos teisinлs formos juridinio asmens steigimo dokumentш бregistravimo, be kita ko, turi bыti:

1) pateiktas ir бgyvendintas oficialus pasiыlymas supirkti akcinлs bendrovлs akcijas;

2) uюdaryta bendroji vertybiniш popieriш sаskaita akcinлje bendrovлje Lietuvos centriniame vertybiniш popieriш depozitoriume.

9. Рio straipsnio 8 dalies 1 punkte nurodytam oficialiam pasiыlymui taikomos privalomus oficialius pasiыlymus reglamentuojanиiш teisлs aktш nuostatos, jeigu рi dalis nenustato kitaip. Oficialш pasiыlymа teikia akcininkai, kurie balsavo uю sprendimа pertvarkyti akcinж bendrovж. Рiа prievolж uю kitus akcininkus turi teisж бvykdyti vienas ar keletas akcininkш. Oficialaus pasiыlymo metu parduoti akcijas turi teisж akcininkai, sprendimo pertvarkyti akcinж bendrovж priлmimo metu balsavж prieр ar nebalsavж. Oficialaus pasiыlymo kaina turi bыti ne maюesnл nei didюiausia kaina vertybiniш popieriш, kuriuos oficialш pasiыlymа privalantys pateikti akcininkai бsigijo per 12 mлnesiш iki sprendimo pertvarkyti bendrovж priлmimo. Kitais atvejais oficialaus pasiыlymo bыdu superkamш akcijш kainа nustato nepriklausomas turto vertintojas. Nepriklausomа turto vertintojа siыlytojo siыlymu tvirtina Vertybiniш popieriш komisija. Vertybiniш popieriш komisija turi teisж nepatvirtinti turto vertintojo, jeigu jis yra susijжs su siыlytoju ar kitais asmenimis, turinиiais turtinб interesа dлl pertvarkomos bendrovлs akcijш.

10. Dokumentas, patvirtinantis sprendimа pertvarkyti bendrovж, turi bыti pateiktas juridiniш asmenш registro tvarkytojui ne vлliau kaip pirmа vieрo paskelbimo dienа.

11. Nuo sprendimo pertvarkyti bendrovж dienos ji бgyja pertvarkomos bendrovлs teisinб statusа.

12. Pertvarkant kitos teisinлs formos juridinб asmenб б bendrovж, turtas, kuris perduodamas uю bendrovлs akcijas, turi bыti бvertintas nepriklausomo turto vertintojo teisлs aktш, reglamentuojanиiш turto vertinimа, nustatyta tvarka. Turto vertinimo ataskaitoms taikoma рio Бstatymo 8 straipsnio 8 dalis. Turto, kuris perduodamas uю bendrovлs akcijas, vertinimo ataskaita ne vлliau kaip prieр 10 dienш iki sprendimo dлl pertvarkymo priлmimo turi bыti pateikta juridiniш asmenш registro tvarkytojui.

13. Pertvarkant kitos teisinлs formos juridinб asmenб б bendrovж, jos бstatinis kapitalas turi bыti ne maюesnis uю рio Бstatymo 2 straipsnyje nustatytа minimalш kapitalа. Jeigu pertvarkant kitos teisinлs formos juridinб asmenб б bendrovж neuюtenka рio juridinio asmens turto рio Бstatymo 2 straipsnyje nustatytam minimaliam бstatiniam kapitalui sudaryti arba бsipareigojimai virрija turto vertж, pertvarkomo juridinio asmens dalyviai turi teisж mokлti papildomus бnaрus.

14. Pertvarkant uюdarаjа akcinж bendrovж, taip pat kitos бstatymuose numatytos teisinлs formos juridinб asmenб б akcinж bendrovж, be kitш рiame ir kituose бstatymuose nustatytш veiksmш, turi bыti:

1) akcijш prospektas patvirtintas vertybiniш popieriш rinkа reglamentuojanиiш teisлs aktш nustatytais atvejais ir tvarka;

2) iрrinkta audito бmonл.

15. Bendrovл gali bыti pertvarkoma б valstybлs бmonж, kai visш jos akcijш savininkл yra valstybл.

16. Bendrovл gali bыti pertvarkoma б savivaldybлs бmonж, kai visш jos akcijш savininkл yra savivaldybл.

17. Б юemлs ыkio bendrovж gali bыti pertvarkoma bendrovл, kurioje yra ne maюiau kaip 2 akcininkai ir jos pajamos uю юemлs ыkio produkcijа bei suteiktas paslaugas юemлs ыkiui per praлjusius finansinius metus sudarл daugiau kaip 50 procentш visш realizavimo pajamш.

18. Б kooperatinж bendrovж (kooperatyvа) gali bыti pertvarkoma bendrovл, kurioje yra ne maюiau kaip 5 akcininkai.

19. Б tikrаjа ыkinж bendrijа gali bыti pertvarkoma bendrovл, kurioje yra ne maюiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 20 akcininkш.

20. Б komanditinж ыkinж bendrijа gali bыti pertvarkoma bendrovл, kurioje yra ne maюiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 20 akcininkш.

21. Б individualiа бmonж gali bыti pertvarkoma bendrovл, kurios visш akcijш savininkas yra vienas fizinis asmuo.

22. Naujos teisinлs formos juridinio asmens steigimo dokumentai бregistruojami juridiniш asmenш registre ir pakeiиiami juridiniш asmenш registro duomenys po to, kai yra iрrinkti (sudaryti) naujos teisinлs formos juridinio asmens valdymo organai, suteiktas papildomas prievoliш бvykdymo uюtikrinimas to pareikalavusiems kreditoriams ir atsirado бstatymuose numatytos aplinkybлs, taip pat pateikti бstatymuose nustatyti dokumentai. Pakeisti steigimo dokumentai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti juridiniш asmenш registro tvarkytojui per 6 mлnesius nuo sprendimo pertvarkyti bendrovж priлmimo.

23. Pertvarkymas laikomas baigtu nuo naujos teisinлs formos juridinio asmens pakeistш steigimo dokumentш бregistravimo juridiniш asmenш registre dienos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-271, 2005-06-23, Юin., 2005, Nr. 84-3109 (2005-07-12)

Devintasis skirsnis

UЮSIENIO BENDROVIШ FILIALAI

 

DEРIMTASIS skirsnis

AKCINIШ BENDROVIШ

БSTATYMAS

2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835
Vilnius


Nauja бstatymo redakcija nuo 2004 m. sausio 1 d.:

Nr. IX-1889, 2003-12-11, Юin., 2003, Nr. 123-5574 (2003-12-30), atitaisymas skelbtas: Юin., 2004, Nr. 33

Pastaba:Nuo рio Бstatymo бsigaliojimo Lietuvos Respublikos akciniш bendroviш бstatymas Nr. I-528 taikomas reorganizuoti ir likviduoti bendrovлms, dлl kuriш reorganizavimo ir likvidavimo sprendimai priimti iki 2001m. birюelio 30 d.; Lietuvos Respublikos akciniш bendroviш бstatymas Nr. VIII-1835 taikomas reorganizuoti ir likviduoti bendrovлms, dлl kuriш reorganizavimo ir likvidavimo sprendimai priimti nuo 2001 m. liepos 1 d. iki рio Бstatymo бsigaliojimo.

Pirmasis skirsnis

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

straipsnis. Бstatymo paskirtis

1. Рis Бstatymas reglamentuoja бmoniш, kuriш teisinлs formos yra akcinл bendrovл ir uюdaroji akcinл bendrovл, steigimа, valdymа, veiklа, reorganizavimа, pertvarkymа, atskyrimа ir likvidavimа, akcininkш teises ir pareigas, taip pat uюsienio bendroviш filialш steigimа bei jш veiklos nutraukimа. Kai рio Бstatymo normos taikomos ir akcinei bendrovei, ir uюdarajai akcinei bendrovei, vartojamas юodis „bendrovл“.

2. Бstatymo nuostatos yra suderintos su рio Бstatymo priede pateiktais Europos Sаjungos teisлs aktais.

 


Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

© cyberpedia.su 2017 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав

0.022 с.