Straipsnis. Reorganizavimo pabaiga — КиберПедия 

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Straipsnis. Reorganizavimo pabaiga1. Reorganizavimas laikomas baigtu, kai бregistruojamos visos po reorganizavimo sukurtos naujos bendrovлs ar бregistruojami visш tжsianиiш veiklа bendroviш pakeisti бstatai.

2. Iki bendrovлs, kuri po reorganizavimo tжs veiklа, dokumentш pateikimo juridiniш asmenш registro tvarkytojui suрaukiamas рios bendrovлs visuotinis akcininkш susirinkimas, jeigu taip numatyta reorganizavimo sаlygose. Рiame visuotiniame akcininkш susirinkime turi teisж dalyvauti ir balsuoti tiek po reorganizavimo tжsianиios veiklа bendrovлs akcininkai, tiek po reorganizavimo pasibaigianиiш bendroviш akcininkai, kuriems pagal reorganizavimo sаlygas priskirtos po reorganizavimo tжsianиios veiklа bendrovлs akcijos.

3. Po reorganizavimo sukuriama nauja bendrovл бregistruojama po to, kai бvyko рios bendrovлs visuotinis akcininkш susirinkimas, iрrinkжs pagal бstatus visuotinio akcininkш susirinkimo renkamus bendrovлs organus, kai yra iрrinkti valdyba (jeigu бstatuose nustatyta, kad valdyba sudaroma), bendrovлs vadovas ir juridiniш asmenш registro tvarkytojui pateikti бstatymuose nurodyti dokumentai.

4. Рio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti visuotiniai akcininkш susirinkimai gali sprжsti visus visuotinio akcininkш susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Reorganizuota bendrovл pasibaigia nuo jos iрregistravimo iр juridiniш asmenш registro.

6. Reorganizuotos ir dalyvavusios reorganizavime bendrovлs valdymo organш nariai, rengж ir бgyvendinж reorganizavimo sаlygas, bei pagal bendrovлs sutartб su audito бmone reorganizavimo sаlygas vertinж ekspertai бstatymш nustatyta tvarka turi atlyginti dлl jш kaltлs padarytа юalа tш bendroviш akcininkams.

Straipsnis. Prijungimas prie bendrovлs, kuriai nuosavybлs teise priklauso ne maюiau kaip 90 procentш prijungiamos bendrovлs akcijш

1. Prijungimui, kai po reorganizavimo tжsianti veiklа bendrovл yra visш prijungiamos bendrovлs akcijш savininkл, netaikomi рio Бstatymo 63 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktai, 2 ir 3 dalys, 64 straipsnis, 65 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktai ir 67 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalys.

2. Prijungimui, kai po reorganizavimo tжsianti veiklа bendrovл yra ne maюiau kaip 90 procentш prijungiamos bendrovлs akcijш savininkл, netaikomos рio Бstatymo 63 straipsnio 2 ir 3 dalys, 64 straipsnis ir 65 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktai. Рiuo atveju, jeigu kiti prijungiamos bendrovлs akcininkai pareikalauja, bendrovл iki reorganizavimo pabaigos privalo jш akcijas iрpirkti. Akcijш iрpirkimui taikomos рio Бstatymo 67 straipsnio 3 dalies nuostatos.

Straipsnis. Bendrovлs atskyrimas

1. Bendrovлs, kuri tжsia veiklа, dalis gali bыti atskiriama ir рiai daliai priskirtш turto, teisiш bei pareigш pagrindu gali bыti kuriama viena ar kelios tos paиios teisinлs formos naujos bendrovлs.

2. Рio straipsnio 1 dalyje nurodytam atskyrimui mutatis mutandis taikomos Civilinio kodekso ir рio Бstatymo nuostatos, reglamentuojanиios reorganizavimа padalijimo bыdu.

Straipsnis. Pertvarkymas

1. Akcinл bendrovл gali bыti pertvarkoma б рiш teisiniш formш juridinб asmenб:

1) uюdarаjа akcinж bendrovж;

2) valstybлs бmonж;

3) savivaldybлs бmonж;

4) юemлs ыkio bendrovж;

5) kooperatinж bendrovж (kooperatyvа);

6) tikrаjа ыkinж bendrijа;

7) komanditinж ыkinж bendrijа;

8) individualiа бmonж;

9) vieраjа бstaigа.

2. Uюdaroji akcinл bendrovл gali bыti pertvarkoma б akcinж bendrovж ar б kitа рio straipsnio 1 dalies 2 − 9 punktuose iрvardytш teisiniш formш juridinб asmenб.

3. Bendrovл pertvarkoma vadovaujantis Civiliniu kodeksu, рiuo Бstatymu ir naujos teisinлs formos juridinius asmenis reglamentuojanиiu бstatymu.

4. Nemoki bendrovл negali bыti pertvarkoma.

5. Sprendimа pertvarkyti bendrovж priima visuotinis akcininkш susirinkimas. Kai bendrovлje yra skirtingш klasiш akcijш, sprendimas pertvarkyti bendrovж priimamas, jei jam balsuodami atskirai pritaria kiekvienos klasлs akcijш savininkai (taip pat ir akcijш, nesuteikianиiш balsavimo teisлs, savininkai).

6. Visuotinio akcininkш susirinkimo sprendimu dлl bendrovлs pertvarkymo turi bыti patvirtinti naujos teisinлs formos juridinio asmens steigimo dokumentai ir iрrinkti (sudaryti) dalyviш susirinkimo renkami organai. Visuotinio akcininkш susirinkimo sprendime, be kita ko, turi bыti nurodyta:1) naujos teisinлs formos juridinio asmens pavadinimas, teisinл forma, buveinл;

2) naujos teisinлs formos juridinio asmens veiklos tikslai;

3) pertvarkomos bendrovлs akcininko tapimo naujos teisinлs formos juridinio asmens dalyviu tvarka, sаlygos ir terminai.

7. Apie sprendimа pertvarkyti bendrovж turi bыti vieрai paskelbta бstatuose nurodytame dienraрtyje tris kartus ne maюesniais kaip 30 dienш intervalais arba vieрai paskelbta бstatuose nurodytame dienraрtyje vienа kartа ir praneрta visiems bendrovлs kreditoriams raрtu. Praneрime turi bыti nurodyti Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie bendrovж bei naujos teisinлs formos juridinio asmens pavadinimas, teisinл forma ir buveinл.

8. Pertvarkant akcinж bendrovж б kitos teisinлs formos juridinб asmenб, iki naujos teisinлs formos juridinio asmens steigimo dokumentш бregistravimo, be kita ko, turi bыti:

1) pateiktas ir бgyvendintas oficialus pasiыlymas supirkti akcinлs bendrovлs akcijas;

2) uюdaryta bendroji vertybiniш popieriш sаskaita akcinлje bendrovлje Lietuvos centriniame vertybiniш popieriш depozitoriume.

9. Рio straipsnio 8 dalies 1 punkte nurodytam oficialiam pasiыlymui taikomos privalomus oficialius pasiыlymus reglamentuojanиiш teisлs aktш nuostatos, jeigu рi dalis nenustato kitaip. Oficialш pasiыlymа teikia akcininkai, kurie balsavo uю sprendimа pertvarkyti akcinж bendrovж. Рiа prievolж uю kitus akcininkus turi teisж бvykdyti vienas ar keletas akcininkш. Oficialaus pasiыlymo metu parduoti akcijas turi teisж akcininkai, sprendimo pertvarkyti akcinж bendrovж priлmimo metu balsavж prieр ar nebalsavж. Oficialaus pasiыlymo kaina turi bыti ne maюesnл nei didюiausia kaina vertybiniш popieriш, kuriuos oficialш pasiыlymа privalantys pateikti akcininkai бsigijo per 12 mлnesiш iki sprendimo pertvarkyti bendrovж priлmimo. Kitais atvejais oficialaus pasiыlymo bыdu superkamш akcijш kainа nustato nepriklausomas turto vertintojas. Nepriklausomа turto vertintojа siыlytojo siыlymu tvirtina Vertybiniш popieriш komisija. Vertybiniш popieriш komisija turi teisж nepatvirtinti turto vertintojo, jeigu jis yra susijжs su siыlytoju ar kitais asmenimis, turinиiais turtinб interesа dлl pertvarkomos bendrovлs akcijш.

10. Dokumentas, patvirtinantis sprendimа pertvarkyti bendrovж, turi bыti pateiktas juridiniш asmenш registro tvarkytojui ne vлliau kaip pirmа vieрo paskelbimo dienа.

11. Nuo sprendimo pertvarkyti bendrovж dienos ji бgyja pertvarkomos bendrovлs teisinб statusа.

12. Pertvarkant kitos teisinлs formos juridinб asmenб б bendrovж, turtas, kuris perduodamas uю bendrovлs akcijas, turi bыti бvertintas nepriklausomo turto vertintojo teisлs aktш, reglamentuojanиiш turto vertinimа, nustatyta tvarka. Turto vertinimo ataskaitoms taikoma рio Бstatymo 8 straipsnio 8 dalis. Turto, kuris perduodamas uю bendrovлs akcijas, vertinimo ataskaita ne vлliau kaip prieр 10 dienш iki sprendimo dлl pertvarkymo priлmimo turi bыti pateikta juridiniш asmenш registro tvarkytojui.

13. Pertvarkant kitos teisinлs formos juridinб asmenб б bendrovж, jos бstatinis kapitalas turi bыti ne maюesnis uю рio Бstatymo 2 straipsnyje nustatytа minimalш kapitalа. Jeigu pertvarkant kitos teisinлs formos juridinб asmenб б bendrovж neuюtenka рio juridinio asmens turto рio Бstatymo 2 straipsnyje nustatytam minimaliam бstatiniam kapitalui sudaryti arba бsipareigojimai virрija turto vertж, pertvarkomo juridinio asmens dalyviai turi teisж mokлti papildomus бnaрus.14. Pertvarkant uюdarаjа akcinж bendrovж, taip pat kitos бstatymuose numatytos teisinлs formos juridinб asmenб б akcinж bendrovж, be kitш рiame ir kituose бstatymuose nustatytш veiksmш, turi bыti:

1) akcijш prospektas patvirtintas vertybiniш popieriш rinkа reglamentuojanиiш teisлs aktш nustatytais atvejais ir tvarka;

2) iрrinkta audito бmonл.

15. Bendrovл gali bыti pertvarkoma б valstybлs бmonж, kai visш jos akcijш savininkл yra valstybл.

16. Bendrovл gali bыti pertvarkoma б savivaldybлs бmonж, kai visш jos akcijш savininkл yra savivaldybл.

17. Б юemлs ыkio bendrovж gali bыti pertvarkoma bendrovл, kurioje yra ne maюiau kaip 2 akcininkai ir jos pajamos uю юemлs ыkio produkcijа bei suteiktas paslaugas юemлs ыkiui per praлjusius finansinius metus sudarл daugiau kaip 50 procentш visш realizavimo pajamш.

18. Б kooperatinж bendrovж (kooperatyvа) gali bыti pertvarkoma bendrovл, kurioje yra ne maюiau kaip 5 akcininkai.

19. Б tikrаjа ыkinж bendrijа gali bыti pertvarkoma bendrovл, kurioje yra ne maюiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 20 akcininkш.

20. Б komanditinж ыkinж bendrijа gali bыti pertvarkoma bendrovл, kurioje yra ne maюiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 20 akcininkш.

21. Б individualiа бmonж gali bыti pertvarkoma bendrovл, kurios visш akcijш savininkas yra vienas fizinis asmuo.

22. Naujos teisinлs formos juridinio asmens steigimo dokumentai бregistruojami juridiniш asmenш registre ir pakeiиiami juridiniш asmenш registro duomenys po to, kai yra iрrinkti (sudaryti) naujos teisinлs formos juridinio asmens valdymo organai, suteiktas papildomas prievoliш бvykdymo uюtikrinimas to pareikalavusiems kreditoriams ir atsirado бstatymuose numatytos aplinkybлs, taip pat pateikti бstatymuose nustatyti dokumentai. Pakeisti steigimo dokumentai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti juridiniш asmenш registro tvarkytojui per 6 mлnesius nuo sprendimo pertvarkyti bendrovж priлmimo.

23. Pertvarkymas laikomas baigtu nuo naujos teisinлs formos juridinio asmens pakeistш steigimo dokumentш бregistravimo juridiniш asmenш registre dienos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-271, 2005-06-23, Юin., 2005, Nr. 84-3109 (2005-07-12)


Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

© cyberpedia.su 2017 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав

0.01 с.